Відходи, забруднення навколишнього середовища

Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів

       Проблема утилізації твердих побутових відходів є однією з найактуальніших як в Україні, так і в світі в цілому, а тому потребує негайного вирішення. Львівщина знаходиться в складі 4 областей України, які характеризуються найвищими показниками нагромадження відходів, і місто Львів відіграє в цьому не останню роль. 
       Основним методом видалення твердих побутових відходів залишається складування їх на полігонах та неорганізованих звалищах разом з промисловими відходами ІІІ і ІV класів небезпеки. До 80 відсотків полігонів для твердих побутових відходів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і експлуатуються без запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод та повітряного басейну.

Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів

Відходи виробництва і споживання є джерелами антропогенного забруднення навколишнього середовища в глобальному масштабі і виникають як неминучий результат споживчого відношення і недозволено низького коефіцієнта використання ресурсів.

Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів

        Введення хлору в органічну сполуку надає її біологічну активність, яка проявляється в блокуванні важливих біологічнитх процесів в мікроорганізмах, рослинах і тваринах: процесу фотосинтезу, клітинного ділення, впливають на дихання рослин і тварин, регулюють ріст рослин і т.д., тому біологічно активні хлорвмісні органічні сполуки  використовують для виготовлення  пестицидів, які застосовують для боротьби з шкідливими, або небажаними мікроорганізмами, рослинами і тваринами.
        В промисловості  пестициди використовують у вигляді емульгуючих препаратів, змочуючих порошків, концентрацій суспензій, дустів, гранульованих препаратів. В зв’язку з цим пестициди, крім основного препарату, в своєму складі мають значну кількість домішок і наповнювачів таких як тальк, карбонат кальцію, каолін, поверхнево-активні речовини тощо.

Очищення комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород

        Комунальне підприємство “Водоканал” м. Ужгород є монополістом в системі водозабезпечення населення та підприємств питною водою, а також водовідведення. Дане підприємство використовує два основні джерела питної води – річка Уж та артезіанська свердловина с. Минай. При цьому, проводиться централізований каналізаційний збір комунально-побутових стічних вод, які після попередньої очистки на міських очисних спорудах скидаються в річку Уж в межах міста Ужгород. Очисні споруди КП “Водоканал” значно застаріли і, в зв’язку із зростанням навантаження на них, ступінь очищення стічних вод є недостатнім, що призводить до поступового забруднення річки Уж. Через кілька кілометрів після скиду зазначених комунально-побутових стічних вод річка Уж перетинає кордон України, а погіршення якості річкової води може стати причиною загострення міждержавних стосунків.

Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола

Аналіз шляхів вирішення проблеми безпечного видалення (знищення) заборонених або непридатних до застосування за прямим призначенням пестицидів (далі НП), що враховує соціально-економічну ситуацію в Україні, закордонний та вітчизняний досвід та, в першу чергу, досвід практичних робіт з поводження з НП, як особистий, так і інших українських підприємств, показав, що найбільш ефективним та безпечним методом є компостування. 
Компостування – біотермічний процес переробки та знешкодження відходів (в тому числі біологічних препаратів, фосфорорганічних пестицидів і похідних хлорфеноксиоцтової та карбамінової кислот та ін., який відбувається внаслідок життєдіяльності сапрофітних мікроорганізмів та супроводжується виділенням значної кількості тепла (температура у середині штабелів досягає 650 С0). При цьому гине більшість не спороутворюючих мікроорганізмів, личинок і лялечок мух та яєць гельмінтів. Крім того, при біотермічному процесі мікробами-антагоністами синтизуються антибіотичні речовини, які мають літичні та бактеріцидні властивості, завдяки чому стримують розмноження та викликають загибель патогенних мікроорганізмів. Під час процесу компостування утворюються гумінові речовини, які покращують якість органічних добрив. 

Проблеми використання відходів видобутку та переробки мінеральної сировини

       Надзвичайно великою, важливою і актуальною проблемою є безвідходне і маловідходне виробництво при видобуванні корисних копалин. Адже при видобуванні і переробці корисних копалин накопичується велика кількість супутніх продуктів виробництва (відходів) в районах розміщення шахт та збагачувальних фабрик. На території України розробляється понад 4500 родовищ корисних копалин, діє близько 2000 підприємств з видобутку, збагачення та переробки різноманітної мінеральної сировини. За сучасних умов розвитку і темпів зростання гірничої промисловості недоліки в комплексному і більш повному використанні сировини стають неприпустимим марнотратством. Щорічно в Україні накопичується близько 5 мільярдів тонн розкривних порід, 700 мільйонів тонн хвостів збагачення і 150 мільйонів тонн золи. З них в народному господарстві використовується в цілому не більше 2-4 відсотків, хоча значна частина цих відвалів придатна для виробництва різноманітних будівельних матеріалів. 

Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив

        У програмних документах з охорони навколишнього природного середовища в Україні відзначено, що низька ефективність наявних очисних споруд веде до погіршення стану водних систем. При вирішенні цих проблем особливої уваги набувають біотехнологічні способи оброблення стоків, які можуть забезпечити потрібний рівень очищення, є економічними і можуть бути застосовані у широкому масштабі. Крім того, використання анаеробних способів очищення дає змогу отримувати біогаз, енергетичний еквівалент якого складає 1,7 кВт•ч/м3. Розроблення нових ефективних способів та удосконалення існуючих біотехнологій очищення стічних вод, а також утилізація корисних речовин із стоків з метою їх подальшого застосування відповідає вимогам безпеки довкілля.
        У сучасних умовах особливо доцільною є інтеграція процесів очищення стічних вод, одержання горючого газу і утилізації продуктів, що були одержані, тому іншим актуальним аспектом є отримання добрив на основі відходів харчових підприємств, які в значній кількості містять біогенні елементи та, водночас, не містять важких металів. 

Надійні європейські контейнери для побутових відходів «Таубер»

Выставка ЕКОТЕХКаталог сучасних чеських контейнерів для ТПВ виробництва ТОВ «Таубер». Компанія «Таубер» - один з найбільших постачальників сміттєвих контейнерів в Європі. Ми пропонуємо всі види сміттєвих баків, пластикові урни, контейнери для сортування сміття та інші.

Класифікатор відходів ДК 005-96

Класифікатор відходів ДК 005-96

Класифікатор відходів (далі - КВ) входить до державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості.

Сторінки

Subscribe to RSS - Відходи, забруднення навколишнього середовища