Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Екологічні проблеми у зварювальному виробництві
Извлечение из сточных вод ионов металлов методом флотоэкстракции
Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів
Agro ecological basis of fertigation application in the northen steppe of Ukraine
Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya)
Analysis of the thermal method of neutralization of gas streams from organic matters
Brownfields redevelopment in Ontario
Cистема мобільного екологічного моніторингу
Cталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району
Cтатистична термодинаміка як інструмент індикації техногенного забруднення
Eкологічний аудит – основа підвищення екологічнї безпеки при експлуатації полігонів ТПВ та визначення шляхів і засобів їх екологічно безпечного виведення із експлуатації
Fluorescence analysis of agronomic plants during development and under stress conditions
Influence of territiorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste
Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)
Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)
Modeling of sorption equilibrium in two-component systems
Optical probing of the lymphocyte to detect infected individuals
Plasmonics and eye-like structures for light-trapping in solar thin films
The integrated method of landfill leachate pretreatment
The integrated method of landfill leachate pretreatment
The results of monitoring a cultivated landfill after an ecological disaster
ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів
ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів
Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні
Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій
Індикаторні групи лишайників в урбанізованих екосистемах Ялтинського амфітеатру
Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів
Інтенсифікація аеробної ферментації стічних вод підприємств молокопереробної галузі
Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії
Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Інформаційно-аналітичні технології дослідження озер Шацького НПП
Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води
Авермектини streptomyces avermitilis укм ас-2177 - екологічно безпечні речовин антипаразитарної дії
Автомагістраль та її вплив на довкілля
Автоматизація розрахунку параметрів газопилових потоків викидів стаціонарних джерел
Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів
Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ
Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі
Автоматичний стаціонарний пост постережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”
Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів
Агроекологічні принципи створення системи землеробства на осушуваних заплавних грунтах гумідної зони
Агроекологічна роль бактеріальних препаратів у підвищенні азотфіксації люцерно-злакових агрофітоценозів
Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі
Агроландшафти України як мисливські угіддя
Агрофізична деградація грунтів – неусвідомлена проблема сегодення
Адсорбція барвників із водних розчинів на дисперсних зразках базальтового туфу
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Актуальні завдання і проблеми сучасної радіоекології
Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу
Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище
Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери
Аналіз побутових фільтрів призначених для додаткового доочищення водопровідної води
Аналіз стану якості водопровідної питної води у Вінницької області
Аналіз стану якості питної води у колодязях м.Вінниці та Вінницької області
Аналіз сучасних тенденцій використання нанотехнологій у екологічній та інших сферах діяльності
Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України
Аналіз та розробка рекомендацій щодо використання побутових фільтрів очистки води
Аналіз та систематизація наявних даних щодо звалищ пестицидів у Київській області
Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин
Аналіз якості питної води м.Вінниці за даними СЕС
Аналітичний контроль екологічно небезпечних фосфоровмісних пестицидних препаратів
Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва
Анализ состояния и перспективы развития малой гидроэнергетики в Украине
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання
Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів
Антиоксидантні властивості рослинних олій у молочному жирі
Аппаратурный спектрофотометрический комплекс для измерения характеристик излучения, рассеянного биологическими тканями и гуморальными средами
Атмосферні процеси як відображення гравітаційного поля та його мінливості
Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області
Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично – допустимих концентрацій іонів сульфату міді
Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт
Біологічна активність координаційних сполук СО(ІІ)/ СО(ІІІ), СU(ІІ)/ СU(ІІІ) з s, n, o-лігандним оточенням
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Біологічно активні добавки
Біомаса як альтернативне джерело енергії
Біоремедіація грунтів, забруднених пестицидами
Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії
Басейновий підхід до управління водними ресурсами – перший етап до їх інтегрованого управління
Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства
Відеоекологія. Позитивні тенденції та перспективи розвитку
Відновлення екосистем
Відновлення територій забруднених нафтою і нафтопродуктами
Відходи виробництва гідрохінону – особливості складу та шляхи переробки
Вірогідні механізми захисту пігментсинтезуючих бактерій від дії стресових факторів
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Вдосконалення методів детекції при визначенні пилкових алергенів атмосферного повітря
Вдосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки на ВАТ “Західенерго” Ладижинська ТЕС
Вдосконалення структурної моделі розсіювання шкідливих викидів в атмосфері
Вибір індикаторів стійкого розвитку для оцінки екологічного стану урбанізованих екосистем

Сторінки