Відходи, забруднення навколишнього середовища

Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту

Основними галузями спеціалізації Дніпропетровської області є: чорна металургія і машинобудування (і насамперед важке), а також хімія і електроенергетика. Область є провідним виробником в Україні марганцевої (100%) і залізної руди ( до 90%), дає до 2/3 сталевих труб і до 70% прокату від загальноукраїнського рівня. Таким чином, регіон є основною металургійною й машинобудівною базою України.

Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв

Вирішення проблеми переробки відходів гальванічних виробництв з метою зменшення екологічного навантаження на довкілля має на сьогодні першорядне значення. Повноцінне вилучення йонів металів, в тому числі і важких, із промивних вод гальванічних виробництв, відпрацьованих шламів і технологічних розчинів гальванічних виробництв багатьох підприємств машинобудівного комплексу можна пояснити не лише необхідністю дотримання технологічних норм (екологічна складова), але і великою собівартістю самих металів (економічна складова).

Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв

Підприємства коксохімічної промисловості України є невід'ємною складовою металургійного промислового комплексу. В той же час коксохімія – одна з галузей промисловості, яка значно забруднює навколишнє середовище за рахунок утворення великої та різноманітної кількості органічних сполук та відсутності надійних технологічних рішень їх концентрування та виділення.

Утилізація промислових відходів у захисних композиціях

Важливим показником рівня технічного розвитку країни є ступінь утилізації виробничих відходів та зменшення екологічних збитків, екологічної небезпеки навколишнього природного середовища. Екологічні збитки, пов‘язані з неутилізованими відходами, включають: забруднення ґрунту, повітря, поверхневих, підземних вод.

Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження

Значна кількість публікацій за останні роки присвячена дослідженню структурних особливостей та фізико-хімічних властивостей різноманітних вуглецевих матеріалів виготовлених шляхом карбонізації та графітизації різних природних (зокрема рослинного походження) матеріалів, які являються потенційним джерелом вуглецю різних алотропних модифікацій. Як правило, у якості вихідної сировини рослинного походження для подальшої карбонізації використовуються деревину, солому, шкаралупи різних горіхів, оболонки зерен злаків та ін., тобто такі матеріали, що, у більшості випадків, класифікуються як такі, що не використовуються у технологічному процесі та/або є відходами виробництва.

До питання екологізації виробництва цукру

Сучасна екологічна ситуація в Україні знаходиться в кризовому стані. Це в значній мірі пов’язано з недосконалою структурою економіки країни, яка протягом значного періоду формувалася без урахування об’єктивних потреб населення та економічних можливостей її окремих територій – перевага віддавалася розвитку сировинно-видобувних, ресурсномістких, енергоємних та екологічно небезпечних галузей промисловості. Будівництво нових об’єктів здійснювалось з найменшими капітальними витратами, без урахування екологічних вимог, будівництва очисних споруд тощо.

Сортування побутових відходів в гуртожитках

На сьогоднішній день для України в цілому, і для окремих регіонів в тому числі, однією з найболючіших екологічних проблем є накопичення і поводження із відходами, особливо твердими побутовими. Як відомо, найкращим з екологічної точки зору шляхом вирішення проблеми відходів є їх повторне використання. 

Дослідження тенденцій використання фосфатних миючих засобів

Закони України дозволяють імпортувати і застосовувати пральні порошки, що містять у собі до 22 % фосфатів. Щоденно до природи України саме через застосування фосфатних порошків потрапляє 70-75 тисяч тонн фосфатів, а безпосередньо до прісноводних водоймищ - 60-65 тисяч тонн сульфатів, відповідно 40 і 30 тисяч тонн силікатів та інших отруйних речовин.

Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, який забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Використання Україною міжнародного досвіду реалізації програм поводження із твердими побутовими відходами

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є однією із найгостріших екологічних проблем, з якими зіштовхнулося людство. Так склалося, що більшість екологічних проблем на планеті є побічним ефектом науково-технічного прогресу. Не є виключенням і ситуація із ТПВ.

Сторінки

Subscribe to RSS - Відходи, забруднення навколишнього середовища