Реферати

Реферати з екології

спадаючий порядок сортування
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейні ріки Південний Буг
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських комплексах України
Основні технологічні процеси механічної обробки металів, та їх вплив на навколишнє середовище
Розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування
Cучасний екологічний стан України
«Гамма-випромінювання як джерело забруднення довкілля»
«Тверді відходи»
«Технологічні основи виробництва азотної кислоти»
Імітаційні моделі розвитку хвороб рослин
Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд
Альтернативна енергія
Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології
Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
Біосфера – як особлива зона живого
В.І. Вернадський і сучасна екологія
Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
Видатні екологи
Визначення активного хлору у питній воді
Визначення кислотності ґрунту
Використання природоохоронних технологій при механічній обробці металів
Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод
Водообеспеченность и основные водные проблемы
Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище
Вплив атомної енергії на здоров'я людини
Вплив діяльності людини на довкілля
Вплив діяльності людини на стан біосфери
Вплив людини на повітря
Вплив на навколишнє середовище гірничого виробництва
Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс річки Стохід
Вплив природних катастроф
Всеукраїнська екологічна Ліга
Глобальні проблеми людства
Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
Демографічні проблеми людства на планеті
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Державний заповідник Дунайські плавні
Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу
Джерела забруднення атмосфери
Джерела забрудненого середовища
Джерела прісної води в Україні
Дослідження адаптацій живих організмів до змін вологості середовища
Дослідження забруднення повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання
Дослідження кисневого режиму і деструкції органічних речовин за моделлю фелпса-стрітера для відкритих систем
Дослідження потенціалу альтернативних джерел енергії у Вінницькій області
Дослідження ресурсоенергозбереження на на Калинівському ЕЗДМ
Дослідження складу столових та мінеральних бутильованих вод
Духовний вплив природи на людину
Духовний вплив природи на людину
Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища
Екогеологія
Екологiя та безпека життя людини
Екологічні закони
Екологічні катастрофи в Україні, їх причини та наслідки
Екологічні наслідки військових дій
Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів
Екологічні проблеми людства
Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки
Екологічні проблеми, повязані з видобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна безпека
Екологічні фактори
Екологічна безпека використання виробів з полімеру
Екологічна безпека впливу тютюнопаління на організм
Екологічна безпека стану питної води в Україні
Екологічна безпека та технології переробки термопластів
Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності
Екологічна характеристика та вплив на довкілля ТЕС
Екологічне виховання
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Екологічно-економічні аспекти використання твердопаливних котлів різного типу
Екологія
Екологія
Екологія
Екологія і суспільство
Екологія земноводних
Екологія людини
Екологія та ландшафтна екологія
Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука
Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
Еколого-економічні проблеми забезпечення контролю якості питної води
Еколого-економічне обґрунтування раціонального водокористування у промисловому комплексі України
Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста
Екосистема поняття, властивості, типи
Екосистема: поняття, властивості, типи
Енергозбереження в сучасній Україні
Життя лісу
Забруднення атмосфери
Забруднення вод світового океану
Забруднення водойм
Забруднення морських вод
Забруднення навколишнього середовища по місту Коломия
Забруднювачі харчових продуктів
Завантажувальна дільниця ливарного цеху. Охорона праці.
Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням і станом водних систем.
Значення атмосфери
Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
Знищення озонного шару Землі
Зона радіаційної небезпеки та їх захисні засоби
Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України
Лісовий фонд України
Літосфера, її складові та значення
Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання студентів
Механізми забезпечення раціонального використання та збереження водних ресурсів
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моніторинг атмосферного повітря
Моніторинг атмосферного повітря міста Вінниця
Моніторинг земель
Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації
Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації
Озон та життя
Озонна діра над Арктикою
Основні шляхи захисту водних ресурсів
Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону
Охорона і збереження природи всього живого на землі
Охорона і раціональне використання поверхневих та підземних вод
Охорона видового різноманіття організмів
Охорона грунтів
Охорона праці на дільниці поточної лінії збирання блоків живлення
Охорона природи
Охорона флори і фауни заповідна справа
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ “Вінницький міський молочний завод”
Оцінка екологічної ситуації в Україні
Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів на ТО«³нницький комбінат хлібопродуктів №2»
Оцінка пакувальної тари та її вплив на довкілля та людину та довкілля
Передумови і формування глобальної екологічної кризи
Поняття біосфери
Поняття, завдання та об'єкти екології
Поняття, завдання та об’єкти екології
Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун
Природні заповідники України
Природні ресурси
Природні стихії та їх екологічні наслідки
Природоохороннi технології на підприємствах хлібопекарської промисловості
Природоохоронні заходи
Природоохоронні технології на ТЕС
Природоохоронна діяльність у Вінницькій області
Проблема утилізації відходів
Проблема ліквідації твердих побутових відходів
Проблеми довкілля
ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
Профессия эколог
Радiоекологiя чорнобильської зони вiдчуження
Радіація
Радіоактивний вплив радіації на людину
Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов
Ресурсоенергозбереження в атомній енергетиці
Ресурсоенергозбереження в галузі переробки полімерів
Ресурсоенергозбереження у молокопереробній промисловості
Розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування
Смітники як головна проблема забруднення в Україні
Споживання води
Сучасна екологiчна криза в контекст християнського свiтогляду
Сучасна екологічна ситуація в Україні
Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства
Удосконалення управління меліорованими територіями на основі інформаційно-аналітичної системи еколого-меліоративного моніторингу
Удосконалення структури екологічного управління : фінансові аспекти
Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування
Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування
Утилізація та знешкодження відходів
Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди
Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин теорія та практика
Характеристика стічних вод та методи захисту водного середовища
Цех термічної обробки металів
Чорнобиль (частина 1)
Чорнобиль (частина 2)
Чорнобиль та його наслідки
Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля
Эколого-экономическая оценка использования и охраны водных ресурсов
Эколого-экономические проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов и возможные пути их решения
„ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА”
„Екологічна експертиза в Україні”
„ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: ЗАВДАННЯ,ОБЄКТИ, ВИДИ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ”
Subscribe to Стрічка головної сторінки