Екологічне виховання та навчання

ІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване Природокористування 19-22 вересня 2012 р.

ІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване Природокористування

Environment protection. Energy saving. Sustainable environmental management
EPESSEM'2012
19-22 вересня 2012 р.

присвячений 10-літтю кафедри «Прикладна екологія та збалансоване природокористування»
Національного університету «Львівська політехніка»

В рамках конгресу планується робота таких семінарів:

Семінар 1. «Комплексний підхід у захисті навколишнього середовища: моніторинг, системний аналіз та оцінка ризику, управління».

Семінар 2. «Міжнародне регулювання та функціонування міждержавної, державної та регіональних систем моніторингу довкілля».

Семінар 3. ”Енергетичний аудит, енергоефективність, відновлювані та альтернативні джерела енергії”.

Семінар 4. «Екологічно безпечні та енергоефективні процеси знезводнення матеріалів».

Семінар 5. «Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення ефективності використання матеріалів, води та енергії».

Кінцева дата показу анонсу: 
Птн, 09/21/2012

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ” 17 - 18 квітня 2012 р, НАУ, м. Київ

Інститут екологічної безпеки Національного авіаційного університету запрошує студентів та молодих учених вітчизняних ВНЗ, наукових організацій та установ взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”, що проходитиме 17 - 18 квітня 2012 року на базі Національного авіаційного університету (м. Київ)
Кінцева дата показу анонсу: 
Птн, 04/20/2012

Запрошуємо долучатись до нашої спільноти!

Запрошуємо долучатись до нашої спільноти!
 
Ви можете додати статті та власні думки про екологічні проблеми Вашої місцевості, забрудників довкілля, діяльність громадських організацій, зелений туризм, акції, новини, цікаві події тощо.

Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдське життя, історія і культура завжди залежали від природи. Природа впливала на характер світоуяви людей, їх релігії, предметів побуту, засобів виробництва, моралі та мистецтва. Відношення людини і природи постійно були в центрі уваги багатьох наук: історії, філософії, археології, культурології та інших.

Особенности применения некоторых прикладных программ в экологических исследованиях

tiz_009_zemlia.gif Необходимость эффективной интеграции отечественной науки в европейское пространство и повышение качества к уровню проводимых исследований ставят перед учеными задачу активно внедрять компьютерные технологии для обработки результатов исследований, получения адекватных моделей и корректного представления полученных результатов.

Екологічна психологія - проблеми та перспективи

tiz_009_zemlia.gifПочаток XXI століття – це час усвідомлення кризи цивілізації, заснованої на індивідуалізмі, споживанні та підкоренні природи. Якщо уважно проаналізувати, то деградує не природа, не біосфера, а духовні цінності людини, які стоять на вершині піраміди. Цими важливими глобальними питаннями займається відносно нова й складна наука — екологічна психологія.

Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання

Екологія – у науковому розумінні розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем, структурно-функціональні властивості екологічних систем, їхню історію формування, еволюцію, корисні для людини функції та можливості їх розумного використання.

Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности “Экология и охрана окружающей среды” в Таврическом национальном университете им. Вернадского

        В передовых странах мира формируется понимание и общественное мнение о необходимости сбалансированного научно-технического развития общества, охраны окружающей природной среды, снижения объемов потребления и удовлетворения потребностей человечества с учетом возможных экологических последствий. Необходим пересмотр подходов природопользования, причем по всем направлениям деятельности (политической, законодательной, управленческой, экономической, хозяйственной, экологической) и на всех уровнях деятельности (государственном, региональном, местном, отраслевом, уровне предприятия, фирмы и т.п.). Ускорению процесса изменения подходов природопользования способствует, с одной стороны,  развитие рыночной экономики, основанной на конкурентной борьбе за рынки сбыта и предложения.

Опыт подготовки инженеров-экологов в Днепропетровском национальном университете

        В ДНУ с 1996 года при Физико-техническом факультете кафедрой Безопасности жизнедеятельности осуществляется подготовка специалистов по специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" с присвоением квалификации инженер-эколог.
       Учебные планы подготовки студентов разработаны в соответствии с действующими в Украине стандартами экологического образования. 
       Рабочие программы дисциплин разработаны с учетом сложившейся в Украине экологической ситуации, а также современных достижений науки и техники в области экологии материального производства, ресурсо- и энергосбережения, мониторинга окружающей среды и новейших технологий обработки экологической информации для решения сложных экологических проблем.

Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании

       Наша цивилизация техногенная, а техногенез по определению предполагает преобразование природной среды за счет изъятия из нее необходимых ингредиентов, накопленных Землей в течение 4,5 млрд. лет.
       Противоречия во взаимоотношениях общества и природы во второй половине 20 ст. стали угрожающими, и это неоднократно приводило к кризисным экологическим ситуациям в мире. 
       В наше время термин “экология” используется широко. Появились понятия “экологизация промышленности”, “экологическая политика”, “экологическое мировоззрение”. Экология заняла самостоятельное место в системе знаний в качестве современного типа развития общечеловеческой культуры. Заговорили об экологической фазе мирового прогресса.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічне виховання та навчання