Вода, водний кодекс

Водогосподарська екологія і сучасні підходи до вирішення водних проблем

Поява нових напрямків в господарській діяльності  людей привело до інтеграції і диференціації багатьох галузей науки. В сучасній екології з’являються нові прикладні  її підрозділи.

Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій

        Методичною основою водогосподарсько-екологічного районування є збереження єдності водного об’єкта  і його водозбору, на території якого вирішуються питання  регулювання, використання і охорони водних ресурсів, забезпечення безпечних умов проживання. 
       Районування дозволяє концентрувати зусилля всіх суб’єктів управління і господарювання на розробку і реалізацію басейнових заходів для поліпшення і відтворення  порушеного природно-екологічного стану басейнів річок. 
       Екологічні вимоги до районування  заключаються в об’єктивності оцінки стану водних об’єктів як природних екосистем, яка базується на екосистемному підході  по спеціально розробленій методиці і вона відображає особливості абіотичної та біотичної складових водних екосистем.
       Водогосподарський ефект районування  передбачає оцінку стану басейнів для комплексного і раціонального використання водних ресурсів  та природоресурсного потенціалу басейнів річок.

До екологічної оцінки якості поверхневих вод

Для оцінки і відвернення шкідливого антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, зокрема на гідросферу, в Україні розроблені і впроваджуються дві універсальні системи: це система ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) і система екологічного моніторингу.

Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного ризику

Сучасна виробнича, економічна та інша діяльність людини пов’язана з використанням величезної кількості енергії та різноманітних речовин, хімічних сполук, інших матеріалів. Це викликає значне навантаження на оточуюче середовище, пов’язане зі скороченням життєвого простору для незайманої, дикої природи, проникненням у біосферу речовин, невластивих для їх природного кругообігу, порушенням енергетичного балансу тощо. Потужність цього навантаження досягла такого рівня, що воно цілком здатне викликати серйозні екологічні кризи та катастрофи.

Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник

Постановка проблеми. До системи екологічного моніторингу Дніпра входить і соціальний компонент. Його треба розглядати як невід’ємну частину здійснення природоохоронної діяльності.

Результати моніторингового дослідження води Кременчуцького водосховища

        Одним із життєво важливих компонентів гідросфери планети та необхідною складовою соціально-економічного розвитку є водні ресурси. Екологічно руйнівні моделі суспільного розвитку в багатьох країнах світу призвели до значної деградації водних ресурсів та погіршення якості води. Науковцями кафедр екології і загальної екології та природокористування Черкаського державного технологічного університету було розроблено проект щодо моніторингу екологічного стану басейну р. Дніпро Черкаського регіону.

Дослідження динаміки процесів розвитку водоростей у водосховищі “Дениші” на основі комп’ютеризованих технологій обробки вимірювальної інформації

Внаслідок антропогенного надходження біогенних речовин у водні об’єкти відбувається інтенсивне розмноження водоростей. Це значно погіршує якість питної води. Виникають не тільки неприємний запах та смак. Вода набуває токсичності в результаті виділення водоростями отруйних метаболітів [2].

Моделювання міграції забруднень у грунті та оцінювання забрудненості грунтових вод

Радіоактивні речовини поступають в оточуюче середовище з різноманітних технічних джерел та в результаті різних процесів. Зокрема, антропогенні джерела включають ядерні випробовування та ядерний паливний цикл.

Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями

Існують підходи та методи, що встановлюють місцеположення створів з урахуванням гідрометеорологічних та морфометричних особливостей річкової води, розташування джерел забруднення, кількості складу і властивостей зворотних вод, які скидаються, зацікавленості водокористувачів.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс