Вода, водний кодекс

Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом

        Процеси цинкування часто використовуються в виробництві. Цинкові покриття найбільш поширені серед металевих покриттів. Більше половини з них наносяться електрохімічним методом. Тому проблема вилучення цинку з промивних являється досить актуальною. Існуючі реагентні методи очистки промивних вод [1] недостатньо ефективні. Метод іонного обміну використовується не досить широко. Головна причина цього – складність переробки та утилізації регенераційних розчинів. Тому ціллю даної роботи було вивчення процесів сорбції та десорбції іонів цинку на катіоніті КУ-2-8 для визначення прийнятних умов регенерації іоніту, котрі дозволяють забезпечувати високі значення робочої об’ємної ємності іоніту, забезпечують багаторазове використання регенераційного розчину.

Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ

До основних світлорозсіювальних характеристик водних середовищ відносять оптичні та гідрофізичні, зокрема яскравість та відповідні тіла яскравості, індикатриси розсіяння, показники екстинкції, поглинання, розсіяння, коефіцієнти пропускання та відбивання, контрастність, мутність, а також середній розмір диспергованих часток і відповідну дисперсність, їх концентрацію та кількість в одиниці об’єму, форму часток та ін.

Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води

        Проблематика роботи та її актуальність. Сучасний період існування людської цивілізації характеризується не тільки високим розвитком техніки та технологій, але водночас і різким загостренням екологічних проблем. Серед останніх особливо гостро стоїть проблема водних ресурсів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кожний рік в прісноводні ріки всього світу скидається до 450 мільярдів м3 побутових і промислових відходів. Це вже привело до накопичення в воді більше 13 тисяч токсичних сполук. Крім того, медики дослідили, що більше 80% захворювань передається з водою, які, в кінцевому рахунку, приводять до загибелі більше 25 мільйонів людей щорічно [1].

Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда

        На місці виходу на поверхню куполу Солотвинського масиву кам’яної солі селища Солотвино Закарпатської області утворилися карстові солоні озера. Найбільше з них – озеро Кунігунда (глибина від 1 до 8 м, площа ~ 800 м2), яке містить ропу та слабко лужну мулову грязь. Озеро є природним оздоровчим центром [1]. Протягом тривалого часу на озері Кунігунда проводиться немедикаментозне реабілітаційне лікування хворих на псоріаз. На великій кількості досліджень доведено високу ефективність лікувального впливу природних факторів озера (ропи та мулових грязей) у комбінації з сонячним опроміненням на організм пацієнтів з хронічними дерматозами. Паралельно, у місті Ужгороді, на клінічній базі НПО “Реабілітація” розроблено та впроваджено реабілітаційне лікування дерматологічних пацієнтів у водолікувальному відділенні, з використанням ропи та грязей озера Кунігунда [2]. Лікувальні властивості ропи соленого озера зумовлені її фізико-хімічним та бактеріальним складом. Його дослідженню присвячено ряд робіт [3 - 5].

Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії

Однією з головних проблем сьогодення є якість питної води. До останнього часу оцінка потенційної токсичності вод, що надходять споживачу взагалі не розглядалася. Більшість українських фірм, що випускають воду в пляшках, не здійснюють контролю якості продукту.

Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5

В зв’язку з подальшим погіршенням екологічного стану довкілля та постійно діючими джерелами забруднення важкими металами навколишнього середовища гостро стоїть проблема оцінки стану поверхневих та підземних вод та якості питної води.

Вивчення біогеохімічного складу та впливу сапропелів озер Шацької групи на фізіолого-біохімічні показники рослин

Центральна частина дна більшості Шацьких озер на глибині 7-10 м заповнена сапропелевими, алевропелітовими мулами, які на 47-66% складаються з пелітової маси (органіка, тонкодисперсний кварц, польові шпати і домішки глинистих мінералів) та на 28-43% з алевриту з 4-7% домішок піску.

Екологічний аудит і системне водокористування в гідромеліорації

Гострота проблемних взаємовідносин природи і суспільства зумовила розвиток екологічної освіти, усвідомлення необхідності екологізації господарської діяльності людини і охорони навколишнього середовища.

Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій

        Незважаючи на те, що в Україні вживається ряд водоохоронних заходів, в басейнах малих і середніх річок відкриті водойми продовжують забруднюватись. Враховуючи тісні взаємозв’язки біотичних і абіотичних факторів, всі роботи з використання та регулювання як річкового стоку, так і поверхневого стоку рекомендується розглядати тільки в комплексі із заходами, що здійснюються на водозборі. Це сприятиме регулюванню руслових процесів, які забезпечують не лише повноцінне існування всього комплексу річки, а й раціональне використання її біологічних та водних ресурсів.
       Методи управління поверхневим стоком в річкових басейнах взагалі і на сільськогосподарських територіях, зокрема, можна класифікувати за головними ознаками на організаційні та інженерні, які, у свою чергу, поділяються на законодавчі, організаційно-правові, гідромеліоративні, лісотехнічні та агротехнічні. 
       До організаційних методів, в першу чергу, можна віднести законодавчі – врахування у природоохоронному законодавстві особливостей використання земель і водних ресурсів в басейнах малих, середніх і великих річок, озер, ставків і водосховищ.

Басейновий підхід до управління водними ресурсами – перший етап до їх інтегрованого управління

Екологічна ситуація у водному господарстві, як і в цілому в країні не поліпшується внаслідок того, що значною мірою ще збереглися застарілі концептуальні погляди на природні ресурси та їх використання. Зокрема, річковий стік ніколи не розглядається як основа життєзабезпеченності водної екосистеми і людини.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс