Вода, водний кодекс

Оцінка можливості доочистки питної води м. Черкаси за допомогою побутових фільтрів

        З погіршенням екологічної ситуації дедалі стає актуальнішою проблема очищення питної води. До втрат та погіршення якості питної води призводить і нинішній стан водопровідних мереж України і м. Черкаси також.
       У побутових умовах доцільно проводити доочищення  питної води за допомогою водоочисних пристроїв. Існує декілька простих способів підвищення якості питної води: злив води, що відстоялася, її відстоювання і кип’ятіння. Традиційних способів очищення води за допомогою спеціальних матеріалів і пристроїв є також три: механічний, іонообмінний і сорбційний.  Усі зазначені способи використовуються для очищення питної води у різноманітних типах побутових фільтрів [1].
       На ринку м. Черкаси представлено багато типів побутових фільтрів, в основному зарубіжних виробників: „Бар’єр” (Росія),  “Аквафори” (Росія-США), “Гейзер” (Росія), “Смарагд” (Росія)  та ін., їх ціни коливаються від 100-1500 грн. 

Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)

        Відкритий спосіб добування корисних копалин призвів до значної девастації природних ландшафтів через формування кар’єрних виїмок, відвалів, хвостосховищ тощо. Внаслідок видобутку сірки на Львівщині протягом 70-90-х років минулого століття утворилися кар'єри, які вважаються найбільшими у світі та різко змінилися гідрогеологічні умови. Після припинення видобутку сірки відкритим способом, було прийнято рішення щодо ліквідації кар'єрів шляхом створення штучних водойм.

Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні

Важливим  об’єктом екологічного моніторингу гідросфери є джерела впливу на неї. Щороку мільярди кубічних метрів стічних вод частково очищених, чи неочищених, несуть з собою велику кількість мінеральних, органічних та біологічних забруднень.

Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва

        Потужний розвиток підприємств харчової промисловості України зумовлює посилену зацікавленість прикладної екології до даної галузі народного господарства. Як відомо, харчова та переробна промисловість має достатньо велику кількість невирішених екологічних проблем, серед яких, в першу чергу, виділяють величезні обсяги стічної води, що, як правило, без використання жодних систем нейтралізації забруднюючих речовин скидається в природне середовище. Факт такого некоректного природокористування може бути розцінений як “екологічних злочин”.

Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва

        Потужний розвиток підприємств харчової промисловості України зумовлює посилену зацікавленість прикладної екології до даної галузі народного господарства. Як відомо, харчова та переробна промисловість має достатньо велику кількість невирішених екологічних проблем, серед яких, в першу чергу, виділяють величезні обсяги стічної води, що, як правило, без використання жодних систем нейтралізації забруднюючих речовин скидається в природне середовище. Факт такого некоректного природокористування може бути розцінений як “екологічних злочин”.

Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання

Нормальній роботі систем оборотного водопостачання перешкоджають різного роду відкладення та обростання, які утворюються у теплообмінних апаратах, трубопроводах та градирнях в процесі експлуатації. Для систем, працюючих на воді поверхневих джерел, характерний розвиток біологічних обростань, які складаються в основному із мікроорганізмів у теплообмінних апаратах та водоростей у градирнях [1].

Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств

Висока водоємкість та відсутність досконалих схем очищення стічних вод характерні для більшості вітчизняних промислових підприємств. Світовий досвід показує, що одним із перспективних напрямків економічно доцільного очищення стічних вод є проектування розподілених схем очищення стоків промислового підприємства.

Вивчення умов утворення та скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська

Склад підприємств машинобудівної галузі м. Дніпропетровська включає в себе підприємства з повним та неповним технологічним циклами, серед яких лідером за кількісним та якісним складом продукції,  яка виробляється, являється виробниче об'єднання “Південний машинобудівний завод” (ВО ПМЗ).

Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом

        Процеси цинкування часто використовуються в виробництві. Цинкові покриття найбільш поширені серед металевих покриттів. Більше половини з них наносяться електрохімічним методом. Тому проблема вилучення цинку з промивних являється досить актуальною. Існуючі реагентні методи очистки промивних вод [1] недостатньо ефективні. Метод іонного обміну використовується не досить широко. Головна причина цього – складність переробки та утилізації регенераційних розчинів. Тому ціллю даної роботи було вивчення процесів сорбції та десорбції іонів цинку на катіоніті КУ-2-8 для визначення прийнятних умов регенерації іоніту, котрі дозволяють забезпечувати високі значення робочої об’ємної ємності іоніту, забезпечують багаторазове використання регенераційного розчину.

Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ

До основних світлорозсіювальних характеристик водних середовищ відносять оптичні та гідрофізичні, зокрема яскравість та відповідні тіла яскравості, індикатриси розсіяння, показники екстинкції, поглинання, розсіяння, коефіцієнти пропускання та відбивання, контрастність, мутність, а також середній розмір диспергованих часток і відповідну дисперсність, їх концентрацію та кількість в одиниці об’єму, форму часток та ін.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс