Вода, водний кодекс

Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного та рослинного світу і є обмеженими й уразливими природними об’єктами [1]. Проблема якості води на Україні завжди стояла дуже гостро. У річки, водоймища, озера та ставки надходять стоки більш як з 2350 об’єктів, з них 40 % без очищення або з очищенням, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

До проблеми екологічного оздоровлення заплавних водойм пониззя Дніпра

Пониззя Дніпра – осередок збереження природних водойм заплавного типу, які є місцем мешкання 14 рідкісних, зникаючих і ендемічних видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України, Світового Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи (МСОП), Європейського Червоного списку. Поймова гідроекосистема включає близько 200 заплавних водойм (озер, лиманів та заток) загальною площею біля 80 км2, у тому числі 18 озер індивідуальною площею понад 1 км2

Дослідження залежності між узагальненим показником рівня забрудненості води та її токсичними властивостями

Водним Кодексом України (стаття 35) встановлено декілька видів нормативів у галузі використання і охорони вод, серед яких основну роль в обмеженні подальшого забруднення водних об’єктів відіграють нормативи екологічної безпеки водокористування  (ГДК) та нормативи гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин, при розробленні яких враховуються величини ГДК.

Сучасний стан використання питних підземних вод

Вода є найважливішою складовою навколишнього середовища. Після повітря вона є другим за значенням компонентом, необхідним для життя. Про те, наскільки важлива вода, свідчить той факт, що її вміст у різних органах і тканинах людського організму складає 70-90%. Вода необхідна для підтримання всіх обмінних процесів, вона приймає участь у засвоєнні поживних речовин клітинами.

Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично – допустимих концентрацій іонів сульфату міді

На території України проведені успішні біоіндикаційні дослідження А.І. Горовою, В.П. Бессоновою, І.І. Коршиковим та ін. Методи біоіндикаціїї застосовуються для визначення рівнів токсико-мутагенної активності об’єктів навколишнього середовища (води, ґрунтів, атмосферного повітря, відходів) та ґрунтуються на встановленні різниці між значеннями цитогенетичних показників (рівень стерильності пилку індикаторних рослин, мітотичний індекс та частота аберантних хромосом у кореневій меристемі, частота клітин з мікроядрами в епітеліоцитах ротової порожнини дітей дошкільного віку) у тест-об’єктах, що аналізуються (дослід), та аналогічними показниками в екологічно чистих умовах [7].

Типологія річок західної Грузії

Типологію річок Західної Грузії вперше проведено у форматі Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу, яка є основним законодавчим документом у сфері водної політики в державах-членах ЄС. Дослідження річок Чорноморського басейну Грузії у контексті оцінки їх гідрографічних, геоморфологічних та геологічних характеристик, виконана колективом науковців кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування.

Об’єктно-орієнтоване проектування оптимальних схем водоспоживання

Автоматизоване проектування схеми водного господарства промислових підприємств як складової частини хмімко-технологічної системи передбачає організацію розрахунків щодо створення нової або модернізації існуючої схеми водного господарства, зокрема, шляхом застосування методів структурної оптимізації. Структурна оптимізація схем водоспоживання, водовідведення та водоочищення полягає у раціональному перерозподіленні потоків між процесами у складі схеми водного господарства.

Влияние многоярусных водозаборов на водоотведение в коммунальном водном хозяйстве

Согласно постулату о водно-экологическом дуализме системы водоснабжения на практике несут неустранимое экологическое противоречие. Оно проявляется, в частности, между повышенными требованиями коммунального водного хозяйства к качеству исходной воды и одновременным её загрязнением при отведении возвратной воды от очистных сооружений.

Нова методологія розрахунку податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти з диференціацією тарифів по лімітуючих періодах року

Посилення антропогенного навантаження на поверхневі води, значне забруднення та пониження асимілюючої спроможності багатьох поверхневих водних об’єктів України робить актуальним пошук нових та удосконалення еколого-економічних механізмів і методологій, спрямованих на регулювання цього процесу відповідно до принципів сталого розвитку.

Аналіз та розробка рекомендацій щодо використання побутових фільтрів очистки води

Вода – це ідеальна речовина незамінна для нашого здоров’я. Але цю просту істину часто ігнорують в результаті чого вода не розглядається як фактор здорового способу життя. Це особливо засмучує,  враховуючи доступність і дешевизну води. Вода грає найважливішу роль у збережені здоров’я. Випита достатня кількість речовини може не тільки підтримувати тіло в робочому стані, але і лікувати захворювання.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс