Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії

Однією з головних проблем сьогодення є якість питної води. До останнього часу оцінка потенційної токсичності вод, що надходять споживачу взагалі не розглядалася. Більшість українських фірм, що випускають воду в пляшках, не здійснюють контролю якості продукту.
Основні причини – відсутність нормативних документів, що регламентують якість такої води; складність проведення аналізів на відповідність вище зазначеної води вимогам до води питної та  велика плутанина щодо віднесення води, яка знаходиться у пляшці, до конкретного типу. Існуючі фізико-хімічні методи аналізу кількісного та якісного складу присутніх забруднювачів не дають відповідь на основне питання: який характер та ефект комбінованої дії забруднюючих речовин, що в незначній кількості присутні у питній воді. Єдиним об’єктивним показником характеру комбінованого впливу може бути лише відгук біологічного об’єкту. 
       Шляхи вирішення проблеми комбінованої дії хімічних речовин полягають у застосуванні видів - біоіндикаторів для кількісної оцінки токсичності. Цей метод є біотестуванням і дає можливість по відповідній реакції тест-організму отримати інтегральну інформацію по всій сукупності токсичних агентів, що впливають на тест-об’єкт. Завдяки простоті, оперативності та доступності біотестування отримало широке визнання у всьому світі і його все частіше використовують поряд з методами аналітичної хімії. Значною перевагою цього методу є можливість виявлення токсичного впливу комплексу речовин, які аналітично не визначаються.
       Методи біотестування постійно вдосконалюються. Створюються програми для комп’ютерного проведення та обробки інформації. Комп’ютеризація дозволяє значно скоротити час обробки результатів та підвищити точність розрахунків. Одним із таких автоматизованих методів є біотестування з використанням лазерної доплерівської спектроскопії. 
       Метою проведених у даній роботі досліджень було вивчення можливості використання лазерної доплеровскої спектроскопії (ЛДС) [1,2] для біотестування [3,4] пляшкової води.
       Використання  методу ЛДС дає можливість за одиниці секунд реєструвати усереднені по декільком тисячам  клітинок  таки показники:
доля рухомих мікроорганізмів (%);
кількість  клітин у одиниці об’єму;
середню швидкість поступового руху клітин (мкм/сек);
відносні енерговитрати популяції на рух  (ум.од.);
зміна чуйності  клітин до зовнішнього впливу.
       У якості біотесту вибрана прісноводна водорість Pedinomonas teniussima Masyuk (Pedin. T. M.). Досліджували пляшкові води різних марок, які зберігаються у пластиковій та скляній тарі. Для проведення вимірів брали розведення досліджуваних вод із культурою у співвідношенні (1:1). В якості контрольного зразка – чиста культура. 
       По динаміці змін параметрів за часом по різним маркам пляшкових вод та культури можна робити висновки про наявність або відсутність негативного впливу.
       На наш погляд, біотестування з використанням саме цього приладу може дати точну оцінку якості питної води. Адже для визначення якості питної води, де забруднюючі речовини знаходяться у незначних концентраціях, головною вимогою до тесту є висока чутливість біооб’єкту та точність розрахунків. Отже, метод лазерної допплерівської спектрометрії є зручним у використанні його для біоіндикаційної оцінки якості питної води (в тому числі, пляшкової).
Література
1. Laser Light Scattering in Biochemistry/ Ed. by Harding S.E., Satelle D.B., Bloomfield V.A. The Royal Society of Chemistry: Cambridge, 1992.
2. Vlasenko V.V., Penkov F.M. // Biofizika, 1990. – Vol. 35, N3. – P.450-453.
3. Остроумов С.А. Методика биотестирования //Ecological Studies, Hazards, Solutions, 2001. –vol. 5. – Р.137-138.
4. Руководство по контролю качества питьевой воды. – Женева: ВОЗ. – 1994. – 256с.
 
Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії / Крайнов І.П., Єфремова О.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 170.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet