Вода, водний кодекс

Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем

Хімічне забруднення довкілля є актуальною проблемою сучасної людської цивілізації. На даний момент антропогенна діяльність набула глобальних масштабів. Наслідки забруднення можуть бути не очевидними або настільки віддаленими у часі, що в результаті відбувається порушення логічного причинно-наслідкового зв'язку між фактором впливу та відкликом екосистеми.

Вибір вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів

Дослідження по вивченню можливостей застосування вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів проведені в дослідних ставках на Первомайському цукровому заводі.
 

Підвищення ефективності реагентного пом’якшення води за допомогою алюмініймістких коагулянтів

Не дивлячись нашироке застосування сьогодні сучасних методів кондиціонування води, таких як нанофільтрація, зворотний осмос, електродіаліз, іонний обмін, реагентні методи не втрачають свого значення. Головною перевагою реагентного пом’якшення є те, що іони жорсткості переводяться в нерозчинний стан і утилізуються у вигляді нерозчинних осадів.

Моделювання комбінованих процесів очищення води на основі ультрафільтрації

Більшість традиційних способів отримання питної води на основі флотації, хлорування, коагуляції,  відстоювання і фільтрування мають низку недоліків, серед яких – значне коливання якості очищеної води, великі габарити устаткування; можливість утворення небезпечних канцерогенів при знезараженні хлоровмісними реагентами, споживання великих кількостей дорогих хімічних реагентів, а також необхідність в організації їх зберігання і приготування [1–3].

Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області

Питання забезпечення населення України якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою є багатоаспектною проблемою і належить до найбільш соціально значущих, оскільки безпосередньо впливає на стан здоров’я населення і визначає ступінь екологічної безпеки цілих регіонів [1].

Методи якісної і кількісної оцінки природно-техногенної безпеки гідроекосистем

Актуальним в проектуванні і управлінні екологічною безпекою природно-техногенних гідроекосистем (ПТГЕС) є створення оптимальних варіантів, що забезпечують мінімізацію техногенної дії впродовж всього життєвого циклу технічної системи.

Під Києвом прорвало Бортницьку станцію аерації

На території Бортницької станції аерації на самопливному Лівобережному колекторі діаметром 3 м стався провал розмірами 10 на 10 м та глибиною 8 м.

Застосування вібрацій для технологічних процесів водоочищення

Із поміж різноманітних технологічних  процесів водоочищення на особливу увагу заслуговують  технологічні  процеси очищення води від біологічного забруднення, як визначальні та відповідальні за збереження здоров’я  як людей, так і всього тваринного світу.

Обгрунтування вибору технології очищення стічних вод молокопереробних підприємств

Потужний розвиток підприємств харчової промисловості України обумовлює посилену зацікавленість прикладної екології до даної галузі народного господарства. Як відомо, харчова та переробна промисловість має достатньо велику кількість невирішених екологічних проблем, серед яких, в першу чергу, виділяють величезні обсяги стічної води.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс