ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів

Нормативні документи підготовки бакалаврів – екологів ОПП і ОКХ напрямку «Екологія» включають 12 обов’язкових і ще як мінімум 7 вибіркових дисциплін, які потребують проведення трьох польових практик на об’єктах природного середовища загальним обсягом 367 годин (10,5 кредитів ЄКТС).

Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі

Існуючі стратегії охорони живої природи, спрямовані на індивідуальну та територіальну охорону і не забезпечують відтворення її цілісності та єдності. Для вирішення цієї глобальної проблеми було запропоновано концепцію екомережі як єдину функціонально-просторову систему комплексності та єдності охорони природи та протидії глобальному антропогенному впливу на природне середовище [3, 11-12].

Дніпропетровщина на шляху до «зеленого зростання»

В останні два десятиліття, як ніколи, економічні, соціальні та екологічні проблеми, пов’язані з використанням природних ресурсів і станом навколишнього середовища – в центрі уваги людства. Найбільші форуми ООН за останні роки були присвячені екологічним проблемам, вирішення яких тісно пов’язане з переходом до збалансованого розвитку: Ріо-де-Жанейро (1992), Йоханнесбург (2002) і Копенгаген (2009).

Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов

Экологические последствия загрязнения природной среды превратились в одну из приоритетных глобальных проблем, особенно для промышленных и экономически развитых стран. Загрязнение биосферы вредными веществами, появление новых химических соединений, повышение радиоактивности и т. д. угрожает состоянию окружающей среды, здоровью населения и ограничивает возможности дальнейшего сбалансированного развития общества.

Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85

Зростаючий інтерес до альтернативних видів палива обумовлений трьома істотними міркуваннями: альтернативні види палива дають менші викиди, які забруднюють повітря та сприяють глобальному потеплінню; більшість альтернативних видів палива виробляється з поновлюваної сировини; використання таких палив дозволяє державі підвищити енергетичну незалежність і безпеку.

Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций

Среди разнообразных методов защиты металлов от атмосферной коррозии защита изделий, конструкций с помощью ингибиторов занимает особое место. Отличительными чертами этого метода являются простота и дешевизна.

Агроландшафти України як мисливські угіддя

В Україні мешкає багато видів мисливських тварин, які становлять важливий державний ресурс. У 1968-1974 рр. тут щорічно добували 2-5 млн. особин пернатої дичини

Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм

Проблема забруднення водного середовища набуває все більшої гостроти у більшості країн світу включно з Україною. Зміни екологічних чинників, викликані зростаючим антропогенним впливом, призводять до загрозливої ситуації щодо виживання живих організмів і здоров'я людини.

Формы использования природной энергии

Энергия, поступающая в биосферу, в десятки тысяч раз превосходит количество энергии, производимой и непосредственно  используемой человеком. Но природная энергия, циркулирующая в биосфере, обычно рассредоточена, неустойчива во времени, что ограничивает ее использование в хозяйстве.

Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

В сучасних умовах господарювання, враховуючи необхідність дотримуватися вимог, які ґрунтуються на засадах збалансованого розвитку територій, рекреаційна сфера діяльності має усі підстави одним із стратегічних напрямів розвитку індустрії гостинності, туризму, послуг для відпочинку, оздоровлення та лікування рекреантів вважати саме збалансоване використання природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю