ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Агроекологічна роль бактеріальних препаратів у підвищенні азотфіксації люцерно-злакових агрофітоценозів

В умовах інтенсивної хімізації сільського господарства, з урахуванням екологічних та економічних факторів, роль біологічного азоту особливо зростає. Використання біологічного азоту створює сприятливий фон для землеробства і дозволяє більш економно витрачати мінеральні азотні добрива, значно зменшує забруднення навколишнього середовища. Керування процесом азотфіксації має особливо важливе значення в умовах інтенсивного землеробства, оскільки дає можливість одержання необхідної кількості високоякісної продукції при економних витратах природних ресурсів.

Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області

Базовими якісними показниками, які вказують на екологічну збалансованість агроландшафтів, їх стійкість і ступінь перетворення під впливом господарської діяльності, є коефіцієнти антропогенного навантаження та екологічної стійкості. Численні сучасні дослідження доводять, що агроландшафт може бути стійким, якщо співвідношення екологічно небезпечних угідь, і в першу чергу, ріллі, до екологостабілізуючих (ліси, природні кормові угіддя, водойми і т.д.) становить близько 50:50%.

Екологістика та мінімізація радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції

Як і двадцять п’ять років тому, наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції продовжують негативно впливати на життя мільйонів людей. Крім значного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище, вона суттєво відображається на економічному, психологічному та соціальному станах населення, яке проживає на забруднених територіях або поблизу них. Чорнобильська аварія належить до глобальних катастроф. Це пов'язано як з масштабами наслідків, так і з їх комплексним характером [1].

Экологические и экономические проблемы земледелия

На протяжении столетий ученые мира настойчиво стремились раскрыть законы природы, связанные с ростом и развитием растений, формированием и развитием почв и их плодородия, чтобы использовать их в земледелии для роста урожаев без вреда для природы.

Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту

Овочівництво – галузь сільського господарства, яка займає важливе місце в забезпеченні населення харчування протягом року. Динаміка і темпи виробництва овочів, визначається розвитком і розміщенням овочівництва в країні.

Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах

Оптимальне використання пестицидів, як показують дані наукових установ, дозволяє досягнути ліквідності втрат продукції в середньому на рівні 80% ( від шкідників – 85%, від хвороб рослин – 70% і від бур’янів – 75 %) [1].

Влияние экологических, экономических и социальных изменений на лептоспироз в Крыму

Деятельность человека направленная на создание оптимальных условий для его существования и удовлетворения социально-экономических потребностей воздействует на природную среду и тем самым может влиять на природные очаги инфекционных заболеваний и повлечь непредсказуемые изменения в их активности.

Agro ecological basis of fertigation application in the northen steppe of Ukraine

The area of irrigated lands in Ukraine is 2,17 million hectares, over 60% of them are black soils. Nowadays under the current agricultural system on the irrigated lands we often deal with deterioration of their soil and ecological conditions such as the loss of soil fertility and the imbalance of the natural systems in general. This happens because the modern system of agriculture in the most cases is oriented on receiving agricultural products and doesn’t take into account the need to preserve the soil, to harmonize of its productive and ecological functions.

Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля

В современных социально - экономических условиях аграрное образование, являющее собой сложную форму общественной практики, испытало существенные изменения, превратившись в чрезвычайно масштабную социальную институцию, посредством которой осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей человечества, а также реализуются цели и задачи развития аграрного и других секторов экономики.

Использование многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли для оценки экологического состояния грунтовых вод

Цель работы - определить эффективность метода многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли (МАРФЗ) при поисках залежей воды для чего был проведён анализ грунтовых вод Киевской области Украины в осадочном чехле.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю