Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія. Розділ ІІІ Правова та регуляторна структура

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія / В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. Черній, С. М. Кватернюк, П.М. Турчик, Р.В.Петрук, Д.В. Мацюк, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко/ Під ред. д.т.н., проф.Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця,  2007. – 160 с.

  

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ ІІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
РОЗДІЛ ІІІ ПРАВОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА СТРУКТУРА
РОЗДІЛ IV ОБ’ЄМ НАКОПИЧЕНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ V ДЖЕРЕЛА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІ ХАРАКТЕРИСТИКА (СТРУКТУРА ТА МОРФОЛОГІЯ) ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІ УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІІ ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ ЗА ЗБІР, ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ ІX СИСТЕМА ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ X ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ XІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
РОЗДІЛ XІІ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЇЇ УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ЗБОРУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування Вінниччини

РОЗДІЛ ІІІ

Правова та регуляторна структура

В Україні нормативно-пра­вова база, створена для врегу­лювання правових відносин у сфері поводження з ТПВ, вклю­чає такі основні закони та підзаконні акти [1]:

  • Закон України «Про відходи» (від 05.03.1998, з подальшими доповненнями);
  • Закон України «Про охорону навко­лишнього природного середовища» (від 25.06.1991, з подальшими доповненнями);
  • Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благо­получчя населення» (від 24.02.1994, з подальшими доповненнями).

Незважаючи на те, що проблема ТПВ є соціально більш значущою, ніж проблема відходів промислово­го виробництва, на даний момент існує законодавча прогалина: Закон України «Про відходи» не забезпе­чує ефективної системи поводжен­ня з ними тому, що не передбачає чіткого механізму вирішення проблеми ТПВ, зокрема шляхом впровадження сучасних ефективних технологій поводження з ТПВ. Крім того, органи влади на місцях не в повній мірі його виконують.  З огляду на це Держжитлокомунгоспом спільно з Міністерством економіки та Міністерством охорони навколиш­нього природного середовища запланована розробка проек­ту закону «Про побутові від­ходи». Очікується, що законопроект включатиме механізм вирішення проблеми твер­дих побутових відходів шля­хом впровадження сучасних економічно ефективних тех­нологій поводження з ТПВ, стимулювання залучення інвестицій і, відповідно, зменшення бюджетних витрат у цій сфері та оптимізації експлуатаційних вит­рат на послуги, пов’язані з санітар­ною очисткою населених пунктів.
Чинним Законом України «Про відходи» передбачено низку пра­вопорушень, за які накладається дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова або криміналь­на відповідальність. Зокрема, Ко­дексом України про адміністратив­ні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у цій галузі. А саме: порушення пра­вил утворення, зберігання, роз­міщення, транспортування, утилі­зації, ліквідації та використання відходів (ст.32) тягне за собою на­кладання штрафу на громадян від 1 до 5 неоподатковуваних міні­мумів - і від 5 до 8 неоподатко­вуваних мінімумів доходів - на посадових осіб. Приховування, викривлення або відмова в надан­ні повної та достовірної інформації на запити посадових осіб і звер­нення громадян та їхніх об’єднань щодо безпеки утворення відходів і поводження з ними (ст.32, прим. 3) карається накладанням на посадо­вих осіб штрафу в обсязі від 3 до 5 неоподатковуваних прибуткових мінімумів.
У відповідності до ст.37 Закону України «Про відходи», яка має на­зву «Контроль і нагляд у сфері по­водження з відходами», державний контроль і нагляд здійснюють спе­ціально вповноважений централь­ний орган виконавчої влади в сфері поводження з відходами (Міністерс­тво охорони навколишнього при­родного середовища України) або інші спеціально вповноважені орга­ни виконавчої влади. Нагляд за дотриманням законів у сфері поводження з відходами здійс­нює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи про­куратури в межах повноважень, перед­бачених законом. Громадський контроль у сфері по­водження з відходами здійснюють громадські інспектори з охорони нав­колишнього природного середовища відповідно до чинного законодавства.
Держжитлокомунгосп розробив, а Кабінет Міністрів України Постановою № 265 від 04.03.2004 року затвердив, “Програму поводження з твердими побутовими відходами в Україні”, яка викладає напрямки розвитку української системи поводження з ТПВ на період 2005 - 2011роки. Ця програма сформувала базис для розробки Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, яка доповнює Програму та містить всебічну схему розвитку систем поводження з ТПВ в Україні в довгостроковій перспективі.

            Кабінет Міністрів України Постановою № 915 від 26.07.2001 року “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини” затвердив пропозицію щодо перетворення   державної   компанії   з  переробки  та  утилізації використаної  тари  й  упаковки  “Укртарапереробка”   в   державну компанію  “Укрекокомресурси” та затвердив  тарифи  на  послуги  із збирання, сортування, перевезення,  переробки та утилізації використаної тари.

Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні” (Серпень, 2004) була розроблена Держжитлокомунгоспом та данською консультаційною компанією COWI в співробітництві з українськими експертами. Фінансувало розробку Стратегії Данське агентство охорони навколишнього середовища. Основна мета Національної стратегії поводження з ТПВ в Україні полягає в зменшенні обсягів утворення та негативного впливу всіх видів твердих побутових відходів, а, відповідно, в забезпеченні стабільного розвитку, чистоти українських міст та здоров’я населення. Стратегія сприятиме створенню адекватного підходу до розвитку та покращання системи поводження з ТПВ в Україні. Завдяки встановленню узгодженого порядку денного Стратегія зробить певний внесок у інтеграцію та координацію діяльності зацікавлених сторін, і, таким чином, сприятиме ефективному використанню всіх наявних ресурсів.
Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003 - 2011 роки (від 18.04.2003). Дана програма є складовою частиною економічної стратегії розвитку Вінницької області на 2003 - 2011 роки, яка базується на ідеї сталого розвитку – узгодженні між економічним та соціальним розвитком суспільства і збереженням довкілля, який передбачає першочергові заходи з будівництва полігонів ТПВ для районних центрів і сміттєпереробного заводу для м.Вінниці.
Державні будівельні норми України “Полігони твердих побутових відходів” ДБН В.2.4-2-2005. Норми поширюються на проектування нового будівництва, реконструкцію, технічне переос­нащення й рекультивацію полігонів твердих побутових відходів. Норми є обов’язковими для застосування органами державного управління і нагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичними і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності у будівництві незалежно від форм власності.
Накази Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів” від 04.03.04 №265, який встановлює порядок улаштування, утримання та експлуатації полігонів твердих побутових відходів (КТМ 204 Україна 019-96); 10.01.06 №7 “Норми утворення твердих побутових відходів у населених пунктах України”, який регламентує кількісні показники споживання послуг із вивезення та утилізації твердих побутових відходів; 10.01.06 №3 “Про затвердження Санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів (типового)”, який впорядковує галузевий контроль за санітарно-технічним станом полігонів ТПВ та ін.
Програма охорони навколишнього природного середовища на період 2003-2005 роки м. Вінниці, відповідно якій за рахунок Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради в 1998-1999 р.р. було проведено ремонт обваловки полігону ТПВ, в 2000-2001 рр. - побудовано та облаштовано гідрогеологічні свердловини з метою постійного дослідження впливу полігону на стан підземних вод, в 2002 році побудована під’їзна дорога до полігону. В міському бюджеті на 2003 рік передбачено 130 тис.грн. на проведення робіт по нарощуванню обваловки на полігоні.
Програма створення системи збору, переробки та транспортування сміття (твердих побутових відходів) в м.Вінниці та Вінницькому районі, в якій  передбачене поетапне створення самоокупної екобезпечної “системи” по “збору-транспортуванню-сортуванню-утилізації” твердих побутових відходів (сміття) в м.Вінниці та Вінницькому районі (близько 700 000 м3 в рік).
Крім загальнодержавних законів, постанов, нормативних актів на місцевому рівні обласною та міською радою приймаються ряд нормативних актів, в тому числі і по охороні довкілля тощо. Сюди варто додати Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170), де передбачаються повноваження місцевих органів влади у галузі інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами.
Директиви ЄС в сфері відходів впорядковані у чотири групи, з яких Директива про відходи (75/442/ЕЕС) являє собою загальні “засади” (рамки) положень ЄС. В цій Директиві визначаються вимоги до всіх видів відходів, якщо вони окремо не регулюються іншими директивами. Інша складова рамкового законодавства в сфері відходів – це Директива про небезпечні відходи, яка визначає умови поводження, утилізації та правильного видалення небезпечних відходів (рис.3.1.).

Рисунок 3.1 – Схематичне зображення законодавства ЄС в сфері поводження з відходами

  

Оцінка: 
0
No votes yet