Вода, водний кодекс

Дніпро не реве, а тільки стогне

Під час унікальної журналістської соціально-екологічної експедиції Микола Хрієнко зафіксував три головні проблеми Дніпра — забруднення, браконьєрство та несанкціонована забудова берегової лінії.

Комплексне очищення стічних вод від барвників

Найбільш поширеними методами для дестабілізації стійкої колоїдної системи стічних вод (СВ), забруднених барвниками, є коагуляційні методи, оскільки крім зниження забарвлення води та хімічного і біологічного споживання кисню вони дозволяють видалити стабілізовані колоїдні домішки, які надають воді високої мутності.

Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію

До основних екологічних проблем у світі відноситься проблема отримання води питної кондиції. Невпинне скорочення об’єму прісних вододжерел, підвищення середньорічної температури навколишнього середовища та багато інших факторів зумовлюють підвищення кількості мікроорганізмів у природних джерелах, а особливо, привертає до себе увагу підвищення кількості патогенної мікрофлори.

Екологічні аспекти очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію

Кількість води, що споживається цукровим заводом, і вимоги до її складу залежать від встановленого на заводі обладнання та прийнятого технологічного процесу. Для виробництва 1 т цукру з буряків потрібно витратити до 200 м3 води.

Контроль інтегрального рівня забруднення р. Південний Буг за характеристиками макрофітів

Забруднення водних об’єктів полягає у внесенні речовини або енергії, що призводить до зміни функціонування водних екосистем, а також продуктивності та чисельності їх біологічних популяцій. Основний принцип гідробіологічного тестування водних об’єктів полягає у порівнянні виживання певних організмів у чистій та забрудненій воді.

Методика оцінювання токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону

Розвиток виробництва призводить до збільшення техногенного впливу на водні екосистеми за рахунок підвищення скиду забруднюючих речовин зі стічними водами у місцеві водні об’єкти. Навіть при наявності нового сучасного технологічного обладнання ряд хімічних речовин, що застосовуються у виробництві можуть потрапляти у стічні води, наприклад, при порушенні технологічних процесів чи виході з ладу очисного обладнання. 

Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання

Вода – один із найважливіших факторів, який визначає розміщення продуктивних сил, а дуже часто і засіб виробництва. У галузевій структурі водокористування на промисловість припадає 50 %, сільське господарство – 18 %, комунальне господарство – 27 %. До особливо водомістких галузей промисловості належать металургійний і паливно-енергетичний комплекси, хімічна, нафтохімічна і целюлозно-паперова галузі промисловості.

X Міжнародний водний форум AQUA UKRAINE-2012 6-9 листопада 2012

X Міжнародний водний форум AQUA UKRAINE-2012 6-9 листопада 2012
(водопідготовка, водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, локальні водоочисні пристрої, насосне та арматурне обладнання, інженерні мережі)
 
Кінцева дата показу анонсу: 
Пн, 12/31/2012

Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного та рослинного світу і є обмеженими й уразливими природними об’єктами [1]. Проблема якості води на Україні завжди стояла дуже гостро. У річки, водоймища, озера та ставки надходять стоки більш як з 2350 об’єктів, з них 40 % без очищення або з очищенням, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

До проблеми екологічного оздоровлення заплавних водойм пониззя Дніпра

Пониззя Дніпра – осередок збереження природних водойм заплавного типу, які є місцем мешкання 14 рідкісних, зникаючих і ендемічних видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України, Світового Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи (МСОП), Європейського Червоного списку. Поймова гідроекосистема включає близько 200 заплавних водойм (озер, лиманів та заток) загальною площею біля 80 км2, у тому числі 18 озер індивідуальною площею понад 1 км2

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс