ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Осушення газів від оксидів сульфуру та нітрогену на штучних цеолітах

tiz_009_zemlia.gifАналіз екологічної ситуації на даний момент показує, що найважливішими проблемами на планеті є смог і викиди, що викликають парниковий ефект, утворення кислотних дощів.

Вірогідні механізми захисту пігментсинтезуючих бактерій від дії стресових факторів

tiz_009_zemlia.gifБактерії, які утворюють вторинні метаболіти, представляють значний практичний інтерес. В процесі їх культивування, в середовищі накопичуються в значних кількостях пігменти, антибіотики, вітаміни та інші речовини, що використовуються в медицині, ветеринарії, сільському господарстві, імунології.

Метанове бродіння – як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод

tiz_009_zemlia.gifМетанове бродіння є одним із ефективних засобів попереднього очищення висококонцентрованих стічних вод. Перевагами цього методу є можливість зниження концентрації органічних речовин в нерозведеній стічній воді, низька енергозастратність

Біологічна активність координаційних сполук СО(ІІ)/ СО(ІІІ), СU(ІІ)/ СU(ІІІ) з s, n, o-лігандним оточенням

tiz_009_zemlia.gifСинтез та дослідження координаційних сполук з різними біометалами Со(ІІ)/ Со(ІІІ), Сu(ІІ)/ Сu(ІІІ), Fe(ІІ)/ Fe(ІІІ), Ni(ІІ)/ Ni(ІІІ), Mn(ІІ), Zn та різними S, N, O-вмісними органічними лігандами є важливим як для хімії координаційних сполук, так і для біокоординаційної хімії, так як дозволяє не лише дослідити вплив природи центрального атома на склад, структуру та просторову будову комплексних сполук, а і дослідити можливість направленого синтезу високоефективних біопрепаратів на їх основі.

Координаційні сполуки CO(II) на основі тіоамідних лігандів

tiz_009_zemlia.gif Інтенсивний розвиток хімії координаційних сполук, як самостійної науки, визначається, головним чином, направленим синтезом комплексних сполук з початково вказаними властивостями: високо стереоселективними каталітичними властивостями в органічному синтезі, біологічними, фізико-механічними та спеціальними експлуатаційними властивостями в окремих галузях.

Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив

tiz_009_zemlia.gif Растущий интерес к альтернативным видам топлива обусловлен тремя существенными соображениями: альтернативне виды топлива дают меньше выбросы, усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное потепление; большинство альтернативных видов топлива производится из возобновляемых ресурсов; использование таких топлив позволяет государству повысить энергетическую независимость и безопасность.

Використання біотехнологічних процесів у переробці низькоякісної фосфатної сировини з отриманням мінерально – органічних фосфорних добрив

tiz_009_zemlia.gifФосфор – це один з основних елементів живлення рослин і важливий показник родючості ґрунтів. Оптимізація фосфорного живлення сільськогосподарських культур є однією з найбільш актуальних проблем землеробства України.

Токсикологічний стан грунтів урботериторій

tiz_009_zemlia.gifКожні 5 років площа земель, які відводяться під міську забудову, збільшується у середньому на 20%, що складає 35-40 тис. га, з яких половина орних [7]. Отже, масштаби техногенних процесів, пов’язаних з функціонуванням урботериторій, з роками також розширюються. При цьому слід зважати на невпинну розбудову приміських агроландшафтів, на яких це позначається найбільшою мірою.

Вплив техногенезу на якість грунтів прилеглої території підприємства цементного виробництва

tiz_009_zemlia.gifНа початку третього тисячоліття у мисленні людини і його практичній діяльності відбувається зміна парадигми – економічні пріоритети заміняються на екологічні. Економічний напрям вимагає зростання сільськогосподарської продукції, екологічний спрямований на збереження здатності ґрунту виконувати ті функції, без яких неможливе стабільне існування біосфери і людини.

Зміни енергетичного метаболізму та фосфоліпідного профілю при дії вуглецевих наночастинок

tiz_009_zemlia.gif Виробництво вуглецевих наночастинок (ВНЧ) займає перше місце серед усіх наноматеріалів. Протягом 2008-2010 рр. у виробництво вуглецевих наночастинок планувалося вкладати 3,6 млрд. доларів США на рік.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю