Waste, Waste Management

 

Захист довкілля від забруднень полігонами ТПВ

Проблема утилізації відходів є для України актуальною, оскільки країна виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення. Зазвичай, із сучасних щорічних кількох десятків мільярдів тонн твердих відходів людської життєдіяльності більша їх частина припадає на відходи гірничорудної і будівельної промисловості. Побутове сміття становить всього 1-3 % всіх твердих відходів, але шкода від нього дедалі більша, незважаючи на його відносно малу кількість. Причиною цього є різноманітність його складу, збільшення частки хімічних шкідливих предметів і речовин, а також низька швидкість його розкладання. Папір руйнується через 2-10 років, консервні банки майже через 100 років, поліетиленові матеріали – через 200 років, пластмаса – через 500 років, а скло для повного розкладання вимагає 1000 років.

Біодеградація вуглеводнів як вирішення проблеми нафтового забруднення

Продукти на основі нафти є основним джерелом енергії для промисловості і повсякденного життя, що зумовлює постійний розвиток та зростання обсягів нафтопереробної галузі. В свою чергу, така ситуація спричинила суттєве забруднення води і ґрунту вуглеводнями різного походження [1]. Технології, що використовуються сьогодні для вирішення цієї проблеми, є дорогими і не можуть призвести до повного очищення, а також призводять до появи ряду побічних продуктів.

Особливості поводження з відходами в Житомирській області за період з 2007 по 2011 рр.

Проблема поводження з твердими відходами останнім часом стає все більш актуальною в Україні. Застосування недосконалих технологічних процесів та недостатня комплексність використання сировини в промисловості одночасно з поліпшенням умов якості життя спричиняє утворення великої кількості твердих промислових та побутових відходів. Питомі показники утворення лише твердих побутових відходів за даними Мінжитлокомунгоспу України в середньому по країні становлять 250 кг/рік на душу населення, а у великих містах досягають 330-380 кг/рік. Вони є одним з вагомих факторів погіршення якості навколишнього середовища в великих містах, та мають стійку тенденцію до збільшення в сучасних умовах виробництва.

Очищення стічної води з використанням процесу Anammox

Характеристика загальної проблеми. В результаті розвитку промислових технологій та зростання міст загострюється вплив антропогенного навантаження на гідросферу. Одними із основних забрудників виступають сполуки азоту, які містяться у промислових та побутових стічних водах у вигляді сполук амонію, нітритів та нітратів. Потрапляючи у поверхневі водойми вони спричиняють бурхливий розвиток рослин та збільшення чисельності зоопланктону. Як наслідок, відбувається евтрофікація, різко знижується кількість кисню та прозорість води, глибина проникнення сонячних променів зменшується, що призводить до загибелі флори й фауни водойми.

В очищення стічних побутових вод в аеробному середовищі за допомогою мікробіологічних процесів

Характеристика загальної проблеми. На даний час питання очищення стічних вод гостро стоїть на території України. Тому створено стандарти на характеристики стічних вод, які б дали певну надію на те, що їх зливання у водостоки не завдасть надто великої шкоди населенню і довкіллю. Не звертаючись до довгого списку вимог до стічних вод, зауважимо, що більшість методів для їх очищення потребують особливої, дорогої та складної системи очищення. В даній роботі розглядається доступний біологічний метод очищення за допомогою біопрепаратів в місцях, де немає можливості підключення до централізованої системи каналізації, розглядаються також аспекти підвищення ступеня очищення  без додаткових значних затрат.

Высокоэффективный коагулянт-флокулянт для очистки разных водных систем

Глобальное загрязнение водных источников ставит под угрозу существование биологических объектов, включая основного загрязнителя – человека. Единственным разумным выходом из сложившейся ситуации является повсеместное снижение антропогенного воздействия на экосистему в целом и аквосистему, в частности. Наиболее перспективный путь к воссозданию и сохранению гидросферы – создание при условии реализации комплекса мероприятий единой экологической цепи «водоем-питьевая вода-водоем». Прежде всего это касается внедрения высокоэффективных технологий очистки природных и сточных вод, включая не только создание новых, но и модернизацию и усовершенствование существующих технологических решений. Важнейшей составляющей отмеченного по праву считается применение в практике широкого спектра современных реагентов с коагулирующими и флокулирующими свойствами, что дает возможность обеспечить высокое качество очищенной воды не зависимо от ее исходного загрязнения [1-5].

Переробка золових відходів техногенного походження в ліквідні продукти

Раціональне використання природних ресурсів – актуальне завдання сьогодення. Залучення в існуючі та нові процеси відходів техногенного походження дозволить поліпшити екологічний стан довкілля та збільшити ступінь переробки сировини.

Підбір методу визначення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу полігону ТПВ м. Житомира

Коротка характеристика досліджуваної проблеми. За численними дослідженнями екологічний стан великих, середніх та малих міст багатьох країн світу, в тому числі і України, характеризується як незадовільний. Однією з нагальних проблем міст України, в тому числі і Житомира, є забруднення атмосферного повітря.

Напрямки підвищення екологічної безпеки термічної утилізації твердих побутових відходів

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є досить гострою для України. Загальноприйнятим методом поводження з небезпечними відходами та ТПВ є зберігання на полігонах та звалищах. За оцінками фахівців, в країнах Євросоюзу щорічно утворюється 24 млн. тон небезпечних відходів, з них 75 % зберігаються на полігонах [1]. При цьому полігонне поховання слід вважати малоефективним для відходів, які можна повторно використати іншими шляхами або утилізувати.

Сорбційне очищення стічних вод молокопереробних підприємств від молочної кислоти

Переробка молочної сироватки є однією з головних проблем на молокопереробних підприємствах. Постійно зростаюча кількість виробництва сироватки, її харчова та біологічна цінність обумовлюють необхідність пошуку новітніх, економічно доцільних і енергозберігаючих способів її переробки.

Сторінки

Subscribe to RSS - Waste, Waste Management