Waste, Waste Management

 

Очищення стічної води з використанням процесу Anammox

Характеристика загальної проблеми. В результаті розвитку промислових технологій та зростання міст загострюється вплив антропогенного навантаження на гідросферу. Одними із основних забрудників виступають сполуки азоту, які містяться у промислових та побутових стічних водах у вигляді сполук амонію, нітритів та нітратів. Потрапляючи у поверхневі водойми вони спричиняють бурхливий розвиток рослин та збільшення чисельності зоопланктону. Як наслідок, відбувається евтрофікація, різко знижується кількість кисню та прозорість води, глибина проникнення сонячних променів зменшується, що призводить до загибелі флори й фауни водойми.

В очищення стічних побутових вод в аеробному середовищі за допомогою мікробіологічних процесів

Характеристика загальної проблеми. На даний час питання очищення стічних вод гостро стоїть на території України. Тому створено стандарти на характеристики стічних вод, які б дали певну надію на те, що їх зливання у водостоки не завдасть надто великої шкоди населенню і довкіллю. Не звертаючись до довгого списку вимог до стічних вод, зауважимо, що більшість методів для їх очищення потребують особливої, дорогої та складної системи очищення. В даній роботі розглядається доступний біологічний метод очищення за допомогою біопрепаратів в місцях, де немає можливості підключення до централізованої системи каналізації, розглядаються також аспекти підвищення ступеня очищення  без додаткових значних затрат.

Высокоэффективный коагулянт-флокулянт для очистки разных водных систем

Глобальное загрязнение водных источников ставит под угрозу существование биологических объектов, включая основного загрязнителя – человека. Единственным разумным выходом из сложившейся ситуации является повсеместное снижение антропогенного воздействия на экосистему в целом и аквосистему, в частности. Наиболее перспективный путь к воссозданию и сохранению гидросферы – создание при условии реализации комплекса мероприятий единой экологической цепи «водоем-питьевая вода-водоем». Прежде всего это касается внедрения высокоэффективных технологий очистки природных и сточных вод, включая не только создание новых, но и модернизацию и усовершенствование существующих технологических решений. Важнейшей составляющей отмеченного по праву считается применение в практике широкого спектра современных реагентов с коагулирующими и флокулирующими свойствами, что дает возможность обеспечить высокое качество очищенной воды не зависимо от ее исходного загрязнения [1-5].

Переробка золових відходів техногенного походження в ліквідні продукти

Раціональне використання природних ресурсів – актуальне завдання сьогодення. Залучення в існуючі та нові процеси відходів техногенного походження дозволить поліпшити екологічний стан довкілля та збільшити ступінь переробки сировини.

Підбір методу визначення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу полігону ТПВ м. Житомира

Коротка характеристика досліджуваної проблеми. За численними дослідженнями екологічний стан великих, середніх та малих міст багатьох країн світу, в тому числі і України, характеризується як незадовільний. Однією з нагальних проблем міст України, в тому числі і Житомира, є забруднення атмосферного повітря.

Напрямки підвищення екологічної безпеки термічної утилізації твердих побутових відходів

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є досить гострою для України. Загальноприйнятим методом поводження з небезпечними відходами та ТПВ є зберігання на полігонах та звалищах. За оцінками фахівців, в країнах Євросоюзу щорічно утворюється 24 млн. тон небезпечних відходів, з них 75 % зберігаються на полігонах [1]. При цьому полігонне поховання слід вважати малоефективним для відходів, які можна повторно використати іншими шляхами або утилізувати.

Сорбційне очищення стічних вод молокопереробних підприємств від молочної кислоти

Переробка молочної сироватки є однією з головних проблем на молокопереробних підприємствах. Постійно зростаюча кількість виробництва сироватки, її харчова та біологічна цінність обумовлюють необхідність пошуку новітніх, економічно доцільних і енергозберігаючих способів її переробки.

Решение вопросов обеспечения экологической безопасности путем получения сорбентов из отходов агропромышленного комплекса

В настоящее время остро стоит проблема эффективной очистки сточных вод от загрязнений. Зачастую в качестве поглотителей загрязнений применяются материалы с высокой удельной поверхностью, с развитой пористой структурой, а именно активированные угли, имеющие низкую степень набухания, что позволяет использовать их длительное время. Широкое использование активированных углей ограничено их относительно высокой стоимостью.  Целью данного исследования явилось разработка эффективных сорбентов на основе отходов агропромышленного комплекса.

Теоретичні основи технологій очищення рідинних середовищ природними сорбентами

Постановка проблеми. Разом із невпинним збільшенням обсягів господарської діяльності людини зростають також обсяги скидання забруднених вод. Хоча за останні десятиліття на підприємствах країни введено в дію велику кількість очисних споруд, проте технології, які використовуються сьогодні, здебільшого морально застарілі та малоефективні, а недостатньо очищені стоки, які потрапляють у гідросферу, створюють істотну екологічну небезпеку. Тому постала нагальна потреба в розробленні сучасних високоефективних технологій комплексного очищення стічних вод від небезпечних для довкілля забруднень за умови мінімальних затрат, але з досягненням максимального ступеня очищення. Повною мірою це стосується і стоків, забруднених барвниками, органічними розчинниками та радіонуклідами, які є одними із найнебезпечніших для гідросфери. До того ж мінерально-сировинна база України представлена багатьма мінералами (природні цеоліти, глауконіти, бентоніти, палигорськіти), які мають розвинену пористу структуру, володіють адсорбційними та іонообмінними властивостями і можуть з успіхом використовуватись у природоохоронних технологіях для сорбційного очищення стоків. Перспективність використання природних адсорбентів у технологічних процесах очищення стоків  зумовлена не тільки їх достатньо високою адсорбційною ємністю, але й існуванням ефективних методів покращення адсорбційних властивостей мінералів та природи їх поверхні модифікуванням, широким розповсюдженням в надрах України та промисловим розробленням великої кількості родовищ природних адсорбентів, невисокою вартістю мінералів. Використані природні адсорбенти доволі часто не потребують регенерації (насичені вилученим компонентом сорбенти отримують нові якісні характеристики і часто можуть використовуватись в інших технологіях). Однак ефективне адсорбційне очищення стоків, забруднених сумішшю органічних розчинників, унеможливлює забезпечення необхідного ступеня очищення, оскільки у цьому випадку відбувається селективна адсорбція, яка залежить від адсорбційної активності адсорбенту щодо забрудника, що у підсумку знижує ефективність очищення стоків. Перспективним у цьому випадку є використання промислової рідинної хроматографії (селективної сорбції), яка дає змогу очищати полікомпонентні стоки з виділенням окремих компонентів-забрудників (зокрема, органічних розчинників).

Використання відходів виробництва у будівельній промисловості

Відходи будівельної індустрії в загальній своїй масі відносяться до 4 класу небезпеки, вони багатотоннажні і займають великі площі під складування. Зважаючи на великі масштаби будівництва на даний час у великих містах по своєму об’єму будівельні відходи іноді перевищують комунальні. На сьогодні питання переробки відходів будівельного комплексу є досить актуальним.

Сторінки

Subscribe to RSS - Waste, Waste Management