Грунти та агроекологія

Токсикологічний стан грунтів урботериторій

tiz_009_zemlia.gifКожні 5 років площа земель, які відводяться під міську забудову, збільшується у середньому на 20%, що складає 35-40 тис. га, з яких половина орних [7]. Отже, масштаби техногенних процесів, пов’язаних з функціонуванням урботериторій, з роками також розширюються. При цьому слід зважати на невпинну розбудову приміських агроландшафтів, на яких це позначається найбільшою мірою.

Вплив техногенезу на якість грунтів прилеглої території підприємства цементного виробництва

tiz_009_zemlia.gifНа початку третього тисячоліття у мисленні людини і його практичній діяльності відбувається зміна парадигми – економічні пріоритети заміняються на екологічні. Економічний напрям вимагає зростання сільськогосподарської продукції, екологічний спрямований на збереження здатності ґрунту виконувати ті функції, без яких неможливе стабільне існування біосфери і людини.

Вплив водного режиму мікрозападин лісостепу на неоднорідність грунтового покриву та його використання

tiz_009_zemlia.gif Мікрозападини рельєфу в Лісостепу України відіграють істотну роль в кругообігу води в системі «атмосфера – ґрунти – ґрунтові води», здійснюючи перерозподіл атмосферних опадів на поверхні землі й створюючи локальні ділянки інтенсивної фільтрації поверхневих вод в грунтові.

Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті

Встановлено, що критичними зонами у сільськогосподарських ландшафтах є подвір’я з високою концентрацією домашньої худоби, ферми, місця неупорядкованого зберігання відходів тваринництва та комунальних відходів.

Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності

Було обстежено центальний і східний бурякосійний регіони України. Показано, що візуальні симптоми співпадали із імунологічними дослідженнями і різнилися по роках.

Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій

tiz_009_zemlia.gifОсобливо чутливими до негативного впливу господарської діяльності людини є малі річки, оскільки, в силу особливостей свого розташування вони, як відкриті водні об’єкти, є кінцевою ланкою у стоковій акумуляції більшої частини техногенних забруднюючих речовин, що утворюються на поверхні басейну водозбору.

Забрудненість важкими металами грунтів та донних відкладів в Одеському регіоні

Важкі метали (ВМ) є одним з небезпечних забруднювальних речовин (ЗР), які  негативно впливають на стан здоров’я людини, а також на стан довкілля в цілому. У зв’язку з цим надзвичайно актуальною задачею є вивчення основних джерел надходження ВМ, аналіз розподілу їх в природних середовищах, в т.ч. в ґрунтах і донних відкладах.

Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті

 Агропромисловий комплекс є одним з основних у народному  господарстві України. Зараз у ньому виробляється 35% валового продукту, використовується 33% основних  фондів. Значна кількість населення України (близько 32% ) живе і працює у сільській  місцевості.

Вплив ґрунтових властивостей на розподіл важких металів в ґрунтах міських екосистем

Одним із міст України з найбільш несприятливою екологічною ситуацією є Дніпродзержинськ. У результаті тривалої інтенсивної діяльності промислових підприємств різної галузевої спрямованості велика кількість забруднюючих речовин, в тому числі і важких металів (ВМ), зрештою потрапляють на поверхню ґрунту, і їхня подальша доля залежить від його хімічних і фізичних властивостей.

Сторінки

Subscribe to RSS - Грунти та агроекологія