Грунти та агроекологія

Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах

Оптимальне використання пестицидів, як показують дані наукових установ, дозволяє досягнути ліквідності втрат продукції в середньому на рівні 80% ( від шкідників – 85%, від хвороб рослин – 70% і від бур’янів – 75 %) [1].

Agro ecological basis of fertigation application in the northen steppe of Ukraine

The area of irrigated lands in Ukraine is 2,17 million hectares, over 60% of them are black soils. Nowadays under the current agricultural system on the irrigated lands we often deal with deterioration of their soil and ecological conditions such as the loss of soil fertility and the imbalance of the natural systems in general. This happens because the modern system of agriculture in the most cases is oriented on receiving agricultural products and doesn’t take into account the need to preserve the soil, to harmonize of its productive and ecological functions.

Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля

В современных социально - экономических условиях аграрное образование, являющее собой сложную форму общественной практики, испытало существенные изменения, превратившись в чрезвычайно масштабную социальную институцию, посредством которой осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей человечества, а также реализуются цели и задачи развития аграрного и других секторов экономики.

Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні

У сучасних міських зелених насадженнях за діючими нормами більше 50% території міст повинно бути зайнято зеленими насадженнями. Не менша роль належить і приміським зеленим насадженням, які є однією з найважливіших складових у системі використання засобів озеленення для ослаблення негативного антропогенного впливу на довкілля та поліпшення умов життєдіяльності людей.

Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій

За останнє десятиліття проблема сталого розвитку сільських територій досить широко представлена в спеціальній літературі не лише в Україні, але й у країнах СНД, центральної і середньої Європи. Слід зазначити, що погляди учених на цю проблему досить різнопланові. Вочевидь, це пов'язано з економічними, політичними, ментальними особливостями розвитку держав.

Трансгенні рослини і проблема біобезпеки

Створення і впровадження генетично модифікованих організмів (ГМО) є однією з науково-політичних проблем. В цьому контексті важливо оцінити місце України в процесі розвитку новітніх біотехнологій та її власні економічні інтереси як потужного виробника продовольства. Вважаємо, що полеміка навколо ГМО корисна, оскільки спонукає науковців поліпшувати конструкції, посилювати контроль за наслідками і, отже, «працює» на користь стратегії виживання людства в умовах стрімкого росту населення і виснаження біоресурсів.

Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya)

tiz_009_zemlia.gifVolyn Polissya is one of the most picturesque areas. Various natural landscapes – wooden, meadow, marsh, aquatic are united here. Economic development led to the essential changes of natural environment.

Екологічні дослідження застосування мінеральних добрив

tiz_009_zemlia.gifОбов’язкова умова інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур – раціональне використання агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до біологічних вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає підвищення родючості ґрунтів, чергування культур у сівозмінах, впровадження і вирощування високоврожайних сортів, придатних для механізованого збирання, застосування науково обгрунтованих норм мінеральних добрив.

Покращення екологічного стану грунтів Західного Полісся шляхом застосування комплексних меліорантів

tiz_009_zemlia.gifҐрунтовий покрив Західного Полісся України складають, в основному, дерново-підзолисті ґрунти різного ступеня опідзолення і оглеєння та торфово-болотні ґрунти.

Экологически чистые технологии фосфорных удобрений

tiz_009_zemlia.gif Традиционные кислотные методы получения фосфорных удобрений затратны и экологически не отвечают современным требованиям. Показано, что используя углеродсодержащие материалы, органические отходы в сочетании с механической обработкой природных фосфатов достигаются существенные результаты в создании новых, экономически выгодных и экологически чистых технологий получения фосфорных удобрений.

Сторінки

Subscribe to RSS - Грунти та агроекологія