Грунти та агроекологія

Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області

Рівненська область розташована на території двох природних кліматичних зон: Полісся і Лісостепу [1]. Ґрунтовий покрив області неоднорідний і відзначається великою різноманітністю як за генезисом, гранулометричним складом, водно-фізичними властивостями так і за родючістю [2].

Екологічна доцільність вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах і беззмінній культурі

Хід  аграрної реформи в Україні змінив характер виробництва картоплі, відлучення земель від колишніх сільськогосподарських підприємств і організація нових господарств призвели до значного скорочення площ під картоплю.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Земельні відносини в Україні регулюються цим Кодексом та іншими актами законодавства України і Республіки Крим, що видаються відповідно до нього.

Види законодавства: 

Проміжні посіви як один із чинників збалансованого природокористування

tiz_009_zemlia.gif Традиційні технології аграрного виробництва спрямовані на збільшення валових зборів, а якість урожаю та безпека його подальшого використання не мають належної уваги. Екологічний стан земель сільськогосподарського призначення, що розглядається як вирішальний чинник отримання високоякісної сільськогосподарської сировини, кормів і харчових продуктів

Екологічні проблеми агроресурсів Тернопільської області

tiz_009_zemlia.gifВ умовах розвитку господарства і розширення масштабів залучення у виробництво природних ресурсів особливого значення набуває завдання їх раціонального використання, збереження та охорони.

Науково-практичні аспекти конверсії інтродукованих рослин

tiz_009_zemlia.gifІнтродукція рослин є найважливішим чинником збагачення рослинних ресурсів у цілому, а також збільшення біотичного різноманіття культурфітоценозів зокрема.

Fluorescence analysis of agronomic plants during development and under stress conditions

tiz_009_zemlia.gifThe process of photosynthesis converts the sunlight kinetic energy into the potential energy of chemical bonds. The process of de-excitation of the absorbed light energy during photosynthesis is related to heat emission and chlorophyll fluorescence.

Обгрунтування екологічної безпеки зрошувальних меліорацій в степу України

tiz_009_zemlia.gifПри районуванні агроландшафтів за еколого-меліоративними умовами часто виникають труднощі з урахуванням різних факторів як природних, так і техногенних, особливо при їх взаємодії. Фактори районування за еколого-меліоративними умовами розділяють на природні, антропогенні та екологічні.

ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин

tiz_009_zemlia.gifНа сьогодні у світовій практиці при вирощуванні сільськогосподарських культур спостерігається зниження використання хімічних сполук різної дії та поступовий перехід до застосування екологічно безпечніших біологічних препаратів [ 4 ].

Динаміка надходження мікроелементів в середині ротації сівозміни

tiz_009_zemlia.gifОстаннім часом все більшої актуальності набувають заходи біологізації вирощування сільськогосподарських культур, особливо це стосується змін систем удобрення в напрямку збільшення використання органічних добрив (сидератів, підстилкового гною, нетоварної продукції тощо) [1, 2].

Сторінки

Subscribe to RSS - Грунти та агроекологія