ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення

Характерною особливістю ряду хлорорганічних пестицидів є їх здатність до кумуляції і накопичення у наступних ланках біологічного ланцюга, а також те, що вони є ксенобіотиками і тому у довкіллі відсутні природні засоби їх знешкодження. Деякі хлорорганічні пестициди, які сьогодні заборонені до використання, або їх застосування обмежене, є високотоксичними сполуками.

Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв

Вирішення проблеми переробки відходів гальванічних виробництв з метою зменшення екологічного навантаження на довкілля має на сьогодні першорядне значення. Повноцінне вилучення йонів металів, в тому числі і важких, із промивних вод гальванічних виробництв, відпрацьованих шламів і технологічних розчинів гальванічних виробництв багатьох підприємств машинобудівного комплексу можна пояснити не лише необхідністю дотримання технологічних норм (екологічна складова), але і великою собівартістю самих металів (економічна складова).

Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки

В багатьох країнах, зокрема в Україні, знаходиться велика кількість  залишків невикористаних токсичних пестицидів. За офіційними даними на території України знаходиться понад 20 тис. тонн отрутохімікатів, 2 тис. тонн з яких знаходяться у Вінницькій області.

Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки

В багатьох країнах, зокрема в Україні, знаходиться велика кількість  залишків невикористаних токсичних пестицидів. За офіційними даними на території України знаходиться понад 20 тис. тонн отрутохімікатів, 2 тис. тонн з яких знаходяться у Вінницькій області.

Аналітичний контроль екологічно небезпечних фосфоровмісних пестицидних препаратів

Раніше нами [1,2] була детально досліджена реагентна переробка непридатних до цільового використання пестицидних препаратів(ПП) із класу похідних алкіл(арил)карбонових кислот[3-13], сим-триазинів [14] та сірковмісних органічних сполук [15-18]. Реагетна переробка передбачала вилучення діючих речовин із препаративних форм пестицидних препаратів у вигляді цільових або модифікованих технічних продуктів, технічної сировини або хімічних реактивів [19,20].

Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв

Підприємства коксохімічної промисловості України є невід'ємною складовою металургійного промислового комплексу. В той же час коксохімія – одна з галузей промисловості, яка значно забруднює навколишнє середовище за рахунок утворення великої та різноманітної кількості органічних сполук та відсутності надійних технологічних рішень їх концентрування та виділення.

Утилізація промислових відходів у захисних композиціях

Важливим показником рівня технічного розвитку країни є ступінь утилізації виробничих відходів та зменшення екологічних збитків, екологічної небезпеки навколишнього природного середовища. Екологічні збитки, пов‘язані з неутилізованими відходами, включають: забруднення ґрунту, повітря, поверхневих, підземних вод.

Комплексне очищення стічних вод від барвників

Найбільш поширеними методами для дестабілізації стійкої колоїдної системи стічних вод (СВ), забруднених барвниками, є коагуляційні методи, оскільки крім зниження забарвлення води та хімічного і біологічного споживання кисню вони дозволяють видалити стабілізовані колоїдні домішки, які надають воді високої мутності.

Вплив геофізичних полів на атмосферні процеси

На протязі останніх двадцяти років на планеті відбуваються суттєві зміни, які проявляються як в кліматичних так і в геофізичних (зміна швидкості та напрямку руху магнітного полюсу, напруженості магнітного поля, зміна швидкості обертання Землі навколо своєї осі, мінливість сейсмічності планети, тощо) показниках одночасно.

Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження

Значна кількість публікацій за останні роки присвячена дослідженню структурних особливостей та фізико-хімічних властивостей різноманітних вуглецевих матеріалів виготовлених шляхом карбонізації та графітизації різних природних (зокрема рослинного походження) матеріалів, які являються потенційним джерелом вуглецю різних алотропних модифікацій. Як правило, у якості вихідної сировини рослинного походження для подальшої карбонізації використовуються деревину, солому, шкаралупи різних горіхів, оболонки зерен злаків та ін., тобто такі матеріали, що, у більшості випадків, класифікуються як такі, що не використовуються у технологічному процесі та/або є відходами виробництва.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю