ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Одержання та застосування високодисперсного двоокису титану для антибактеріального покриття інкубаційних яєць

Актуальним питанням сьогодення є розробка нових технологій, які забезпечують енергоощадність, максимальний економічний ефект та не чинять негативного впливу на навколишнє середовище. Одним з основних факторів, що впливає на екологічну обстановку, є розвиток добувної й переробної промисловості при застарілих технологіях. Висока концентрація промислового й сільськогосподарського виробництва, транспортної інфраструктури, у комбінації з високою щільністю населення, створили надзвичайно високе техногенне й антропогенне навантаження на біосферу.

Екологічне нормування важких металів та концептуальні засади його здійснення

Проголошення концепції стійкого розвитку на глобальному і національному рівнях означило пріоритети фундаментальних наукових досліджень в галузі екології і охорони навколишнього середовища. Однією з найважливіших визнана проблема встановлення меж стійкості екологічних систем різного ієрархічного рівня і просторового масштабу (від локальних до біосфери в цілому) до різних техногенно-антропогенних навантажень, оскільки без знання цих меж практична ефективна реалізація концепції стійкого розвитку стає неможливою.

Перспективи застосування адсорбційних технологій в захисті навколишнього середовища

Підвищення екологічної безпеки України досягається шляхом впровадження на практиці максимально можливих заходів щодо оптимізації способів впливу суспільства на природу, сучасних методів природокористування, впровадження нових досягнень науки і техніки. Вирішення проблеми підвищення екологічної безпеки України неможливе без проведення природоохоронних заходів на окремих підприємствах.

Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області

Земля – основний засіб сільськогосподарського виробництва, джерело продуктів харчування людей. Такою залишається вона і в прогнозованому майбутньому. В процесі життєдіяльності людина, навіть не займаючись сільським господарством, постійно впливає на грунт, фізично руйнуючи його через проведення будівельних робіт, добування корисних копалин, а також забруднюючи його промисловими та побутовими стоками, викидами в атмосферу великої кількості пилу та газів, що потрапляють у грунт з кислотними дощами.

Методичні підходи до формування моделей для еколого - економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування

Загальновизнаним є тренд погіршення стану агроекосистем: за останню чверть століття лише середній вміст гумусу  в ґрунтах україни зменшився з 3,5 до 3,1%, а приріст еродованої ріллі досяг 60 – 80 тис. га на рік. За оцінками екологів частка сільського господарства в забрудненні довкілля сягає 50%, тому проблеми агроекології є надзвичайно актуальними. 

Напрями удосконалення методів еколого-орієнтованого регулювання землекористування в Україні

Для вироблення сучасних прикладних методів регулювання землекористування, що враховують зміни, які відбулися в земельній сфері, доцільно скористатися як закордонним досвідом, так і вітчизняними напрацюваннями, створеними в радянський період. В країнах з розвиненим земельним ринком та ринком нерухомості вироблений досить широкий спектр економічних і правових технологій, спрямованих на охорону цінних сільськогосподарських та земель природоохоронного призначення, історичних і просто красивих ландшафтів.

Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування

Земельний фонд переважної частини території України зазнає надмірного антропогенного впливу, який виражається в перевищенні допустимих показників його сільськогосподарської освоєності та незбалансованості структури земельних угідь. Стан земельних ресурсів близький до критичного. Серед земель найбільшу територію займають землі сільськогосподарського призначення (71 відсоток), 78 відсотків з яких є ріллею. 

Ліпідний склад М. Bovis дисоціативних форм, пасажованих через середовище з рН 7,1 за різних температур культивування

Збудник туберкульозу характеризується великою стійкістю до дії різних фізичних та хімічних факторів унаслідок великого вмісту в бактеріальній клітині ліпідних речовин та особливостей будови клітинних структур. З наукових літературних джерел відомо, що культивування М. bovis на штучному живильному середовищі з рН 6,5 за багаторазових пасажів призводить до суттєвих змін морфологічних ознак, вірулентних, сенсибілізувальних, біохімічних властивостей та ліпідного складу. Однак досліджень М. bovis, які культивуються на штучному живильному середовищі з рН 7,1, у літературі не знайдено [2, 3].

Визначення радіаційної забрудненості сільськогосподарської техніки

В умовах радіоактивного зараження ведення сільськогосподарського виробництва ускладнюється, а при певних рівнях радіації стає неможливим. Особливе значення набуває захист людей на польових роботах. Працюючі в зонах радіоактивного забруднення можуть одержати зовнішнє опромінення, внутрішнє при вдиханні РВ і прийманні зараженої їжі, радіаційний опік відкритих частин тіла. І, як правило, буде контактне зараження рук, одягу, взуття.

Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту для представників родин Fabaceae і Brassicaceae

Внаслідок посилення процесів техногенезу у компоненти довкілля надходить близько 500 тисяч різноманітних хімічних речовин, переважно штучного походження, особливе місце серед яких займають важкі метали [9, 11, 13], які наразі є одними з найпоширеніших забруднювачів навколишнього середовища [1, 6, 8].

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю