ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці

Арктика є особливим регіоном планети від екологічного стану якого залежить стабільність головних процесів у всіх глобальних геосферах [1]. Антропогенний арктичний екологічний тригер синергетично співпав з екстремумом чергового кліматичного циклу і може незворотно порушити планетарні кліматичні та астрогеофізичні ритми далеко за межами Арктики. Така ситуація разом з усвідомленням масштабних перспектив інтеграції Арктики в світову економіку спонукає до міжнародного співробітництва з метою екологічного захисту і управління Арктикою, всебічного наукового розвитку нових еколого-правових проблем Арктики. Тому в Арктичному регіоні збільшується кількість глобальних міжнародно-правових механізмів, заснованих на договорах та традиціях, які в комплексі створюють особливий «Правовий режим Арктики» і інтенсивно формують нове характерне «Міжнародне арктичне право» як специфічну галузь загальновизнаного публічного партикулярного міжнародного права [2].

Теми: 

Особливості та досвід інноваційної венчурної діяльності в ході реалізації екологічних проектів в Канаді

Ведення інноваційної діяльності передбачає патентування винаходів та реалізацію відповідних проектів. В Канаді та США існує наступна загальна схема інноваційно-венчурної діяльності: ідея -> модель -> патент - дослідний зразок -> коммерційний продукт -> впровадження. Екологічні венчурні проекти у Канаді мають наступні характерні особливості.

Особливості викладання навчальної дисципліни «Методи знешкодження засобів хімізації» в аграрному вузі

Проблема непридатних пестицидів в Україні не знаходила свого належного вирішення понад 30 років. Ще в колишньому Радянському Союзі з цього питання було прийнято ряд постанов і розпоряджень, але з різних причин вони були виконані не у повному обсязі.

Маса накопичених непридатних пестицидів складає десятки тисяч тонн. Ці препарати зберігаються приблизно на 5 тисячах складах різної форми власності, в тому числі в 109 сховищах централізованого зберігання, що належать колективним сільськогосподарським підприємствам, акціонерним товариствам тощо. За даними інвентаризації маса накопичених непридатних пестицидів у кожній області України становить від 130 до 2500 тонн, а в кожному окремому місці зберігання - від 0,1 до 500 тонн.

Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку

Після конференції в Ріо-де-Жанейро було прийнято багато  міжнародних документів, де підкреслюється необхідність інтеграції принципів сталого розвитку в системи освіти на дошкільному, шкільному і на рівні вищої школи, включаючи неформальну і освіту [1,2,3]. Принципи сталого розвитку повинні бути включені у всі освітні програми і мають розглядатись як елемент постійного і неперервного навчання і виховання, тобто повинні формувати особливий освітній напрям – освіту в інтересах сталого розвитку (ОСР).

Перспективи запровадження екологічних структурованих докторських програм в Україні

Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує запровадження екологічних структурованих программ та змін у науковій та освітній підготовці аспіранта. Обов’язковим елементом має бути  формалізація навчально-наукового процесу з визначеною кількістю кредитів, яка забезпечуватиме як мобільність докторантів у рамках обраної тематики досліджень так і контроль за якістю здобутих знань, навиків самостійної науково-дослідницької діяльності та інтеграції в науковому просторі України та країн Європейського Союзу. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення міждисциплінарних і спеціалізованих курсів на базі регіональних наукових центрів МОНМС та НАН України як доповнення до уже існуючих.

Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України)

Економічний розвиток довгий час вважався ключовим фактором прогресу та в даному контексті розглядався відокремлено від соціальної справедливості (не лише в часових межах одного покоління) та екологічної безпеки розвитку. Хоча опосередковано питання сталого розвитку підіймалися ще у 18-19 століттях (коли Т.Мальтус, Д.Рікардо оцінювали можливість впливу дефіцитних природних ресурсів призвести до затримки розвитку економіки, зростання населення та рівня якості його життя), теорія сталого розвитку набула всесвітнього визнання лише в другій половині 20-го століття. З цього часу у світі активно починають пропагуватися ідеї ресурсозберігаючих технологій, екологічно безпечних виробництв та ін., та заходи спрямовані на досягнення стабільного розвитку трьох складових: екологічної, економічної та соціальної, практична реалізація яких, у свою чергу, потребує відповідних джерел фінансування.

Предметні компетенції з екологічного інспектування як складова ключових компетенцій держекоінспектора

Основним критерієм, який визначає якість підготовки  фахівця – випускника  вищого навчального закладу є готовність до виконання певних виробничих функцій, тобто формування певних компетенцій. Актуальність компетентнісного підходу у навчанні є загальновизнаною. Більшість педагогів вважають, що компетенція не зводиться ні до знань, ні до умінь. У загальновживаному значенні компетенція визначається як знання й досвід фахівця певної галузі, як обсяг повноважень. Найбільш вдалим з відомих у педагогічній науці,  на нашу думку, є твердження, що “компетентність у певній галузі ­ це наявність у людини необхідних знань і здібностей, які дають змогу аналізувати, робити висновки та приймати ефективні рішення, а також раціонально діяти, реалізовуючи вказанні рішення” (за О.М. Дахіним).   І якщо визначення і характеристики, так званих, ключових компетенцій є загальновизнаними, то визначення загальнопредметних, і особливо, предметних компетенцій залишається дискусійним. Наприклад, перелік предметних компетенцій з хімії, самі автори  вважають таким, що потребує доопрацювання і вдосконалення, спробою окреслити основні предметні компетенції [1].

Екологічні сенси натурфілософської лірики Євгена Гуцала

Те, що формування, почасти й розвиток екологічної свідомості, відтак же й науки екологічної, значною мірою коріниться у свідомості релігійній та досягненнях біології, є аксіомою загальновизнаною. Роль і значення художньої літератури, натурфілософської лірики зокрема, в цім сенсі хоча й визнається, але наголошується менше. Ще менше – досліджується. Між тим якби таке широкоформатне дослідження, почавши з основоположного шедевру давньогрецького автора Гесіода з його поемою «Труди і дні» й до українця ХХ ст. Богдана-Ігоря Антонича з його «Зеленою Євангелією», було виконане, перед нами відкрилась би вражаюча панорама глибоких, доказових, емоційно проникливих і в сукупності своїй системних сутнісно екологічних уявлень та максим.

Методологічні основи змісту навчання хімії студентів-екологів

У розвитку сучасної освіти формування системного наукового світогляду набуває особливої актуальності. “Сьогодні неможливо зрозуміти будь-якої проблеми, не співвідносячи її з тим, що відбувається у світі в цілому” – зазначено у публікаціях В.Кременя [4; 5, с. 3]. Нині у вищій школі, що орієнтована на дисциплінарне вивчення і модульну побудову курсів, важко сформувати в студентів цілісне уявлення про навколишній світ. Тільки у деяких провідних навчальних закладах університетського типу, де існують міцні наукові школи, фізико-математичні і гуманітарні факультети можна простежити реалізацію інтегративних процесів через різноманітні форми організації навчання.

Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту

Основними галузями спеціалізації Дніпропетровської області є: чорна металургія і машинобудування (і насамперед важке), а також хімія і електроенергетика. Область є провідним виробником в Україні марганцевої (100%) і залізної руди ( до 90%), дає до 2/3 сталевих труб і до 70% прокату від загальноукраїнського рівня. Таким чином, регіон є основною металургійною й машинобудівною базою України.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю