Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні

        Оцінка екологічних ризиків для здоров’я населення є новим інструментом екологічної політики в Україні. Результати пілотного проекту, який був реалізований за міжнародної підтримки в м. Запоріжжі для обмеженої кількості підприємств, показав принципову можливість застосування методології Агентства з охорони довкілля США (EPA U.S.) з оцінки ризиків здоров’ю населення в умовах України. Одним з ключових елементів цієї методології є визначення концентрації забруднюючих речовин розрахунковим шляхом в приземному шарі атмосферного повітря. Для цього використовуються різні програмні комплекси, які реалізують відповідні моделі поширення забруднювачів в атмосфері. Складність адаптації цих моделей до умов України серед іншого полягає у необхідності виконання великого обсягу підготовчих робіт (препроцесінг). Це, зокрема, стосується таких параметрів, як визначення типу та характеристики землекористування, точне положення стаціонарних джерел відносно проживання населення та ін. Відсутність підготовлених даних на територію дослідження і зумовлено використання найбільш сучасних геоінформаційних технологій, і зокрема, даних дистанційного зондування Землі аерокосмічними методами та відповідного програмного забезпечення, які доступні на ринку України.
       За базовий рік для проведення досліджень було обрано 2005р. Доступні на українському ринку дані дистанційного зондування поверхні Землі (ДЗЗ) високої роздільної здатності, зокрема Quick Bird, повністю задовольняють своєю як якістю, так і точністю. Стандартний продукт Quick Bird Standard Imagery PAN+MSI (05.04.2005р.) на територію м. Запоріжжя, наданий КП «Градпроект» (м. Запоріжжя), був опрацьований за допомогою програмного забезпечення ArcGIS відповідно до класифікатора Геологічної Служби США (U.S. Geological Survey). За допомогою програмного забезпечення ArcGIS було також уточнено положення стаціонарних джерел викиду 20-ти пріоритетних забруднюючих речовин по план-схемах основних промислових майданчиків 34 підприємств м. Запоріжжя, які були включені до списку підприємств головних забруднювачів атмосферного повітря. План-схеми було отримано з матеріалів проведених інвентаризацій в останні роки.
       На основі наведених методологічних підходів було спроектовано та сформовано геобазу даних (geodatabase) в середовищі ArcGIS 9.х з відповідними класами об’єктів. На рис. 1 представлено результати проведеної класифікації землекористування території вивчення, зокрема різних типів забудови, рослинності, гідрографії тощо. Об’єкти відповідних класів в реобазі даних з характеристиками та параметрами землекористування відповідно класифікатору USGS в подальшому використовуються як вихідна інформація (через певні коефіцієнти) власне в розрахункових моделях.
       Недостатня валідність вихідних відсканованих картографічних матеріалів проммайданчиків, які були надані в переважній більшості і складають матеріали інвентаризації стаціонарних джерел викиду. Їх недостатня точність була компенсована високою якістю інформації ДЗЗ Quick Bird. Просторова точність виконання таких робіт, очевидно, сягає декількох метрів, що, в свою чергу, є цілком задовільним, як для проведення, так і для інтерпретації розрахунку концентрації забруднювальних речовин за допомогою спеціалізованих програмних комплексів.
       Підсумовуючи вищезазначене, очевидним є те, що:
       – без використання ДЗЗ високої роздільної здатності препроцесінг інформації необхідної для виконання розрахунків за допомогою сучасних програмних комплексів моделювання поширення забруднювачів в атмосферному повітрі є неможливим.
       – за допомогою мультиспектрального продукту MSI Quick Bird та інструменту створення геобаз даних програмного забезпечення ArcGIS вдалося якісно підготувати відповідну інформацію для розрахунку концентрацій забруднювальних речовин в CALMET\CALPUFF US EPA.
 
Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення  задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні / Картавцев О.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 83.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”, 4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet