Екологічний моніторинг

Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів

tiz_009_zemlia.gif Важливою різновидністю вимірювальних перетворювачів є сенсори вологості, оскільки багато процесів залежать від вологості. На даний час в Україні вимірювання вологості є одним із поширених напрямків вимірювань.

Мікроелектронний частотний перетворювач для моніторингу температури довкілля

tiz_009_zemlia.gifУ сучасній термометрії застосовується велика кількість різноманітних методів вимірювання, що пов’язане з відмінностями вимог для різних діапазонів температур, розмаїттям об’єктів вимірювання та умов на них, особливостями характеристик робочих речовин, температуру яких вимірюють тощо.

Науково-методологічні основи організації моніторингу зелених насаджень в м. Києві

tiz_009_zemlia.gifНеобхідність проведення моніторингу зелених насаджень м. Києва зумовлено багатьма чинниками: 1) зростанням масштабів техногенного впливу урбогенного мегаполісу на весь спектр компонентів довкілля,

Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси)

tiz_009_zemlia.gifМіське середовище внаслідок високої концентрації населення та виробництв піддається різноманітним екологічним впливам, які чинять негативну дію на біотичні угруповання.

Побудова карто-схем забруднення атмосфери для системи екологічного моніторингу м. Дніпропетровська

tiz_009_zemlia.gif Обсяг валових викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря Дніпропетровської області від стаціонарних та пересувних джерел забруднення в останні роки складає біля 1 млн. т., що становить 17 % від загальнодержавних.

Автоматизація розрахунку параметрів газопилових потоків викидів стаціонарних джерел

tiz_009_zemlia.gifКонтроль за викидами забруднюючих речових в атмосферне повітря промисловими підприємствами України включає використання інструментальних вимірювань, які супроводжуються рядом рутинних розрахунків за різними методиками та стандартами. Для автоматизації і уніфікації кропітких розрахунків стає доцільним розробка стандартизованого програмного забезпечення.

Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних

tiz_009_zemlia.gif Як відомо, екологічне управління є дуже актуальною і важливою проблемою сьогодення. Але прийняття оптимальних рішень неможливе без комплексного моніторингу стану всіх складових екосистем та контролю основних джерел їх забруднення.

Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону

tiz_009_zemlia.gif Ми вважаємо за необхідне розглянути розроблену нами методику і програму екологічних досліджень на державному рівні з метою визначення принципів організації єдиної системи екомоніторингу для України, регіонів, областей, районів і міст.

Моніторинг на підприємствах що мають вплив на стан навколишнього природного середовища

tiz_009_zemlia.gif Основною метою Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища (НПС) є удосконалення системи моніторингу НПС та накопичення даних, у тому числі, в таких напрямах, як вплив на атмосферне повітря викидами, скиди стічних вод та накопичення промислових відходів підприємств різних галузей народного господарства.

Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій

tiz_009_zemlia.gifЕкологічний аудит (ЕА), як невід'ємна складова частина екологічного менеджменту і природокористування, надзвичайно важливий для економіки, оскільки дозволяє зменшити екологічний, інформаційний і комерційний ризик, пов'язаний з прийняттям господарських рішень.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг