Екологічний моніторинг

Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем

Хімічне забруднення довкілля є актуальною проблемою сучасної людської цивілізації. На даний момент антропогенна діяльність набула глобальних масштабів. Наслідки забруднення можуть бути не очевидними або настільки віддаленими у часі, що в результаті відбувається порушення логічного причинно-наслідкового зв'язку між фактором впливу та відкликом екосистеми.

ОНД-86 Розрахунки полів приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел

Бажаете дізнатись про рівень забруднення повітря у визначеному місці? Скористайся новим екологічним вебсервісом. Ви зможете додати джерело викидів із параметрами викидів та побудувати карту розсіювання заданої забруднюючої речовини.

Лідарний екологічний контроль аерозольного забруднення атмосфери

tiz_009_zemlia.gifАтмосфера — це газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. Саме тут проходить озоновий захист життя Землі від жорсткого для всього живого випромінювання Сонця. Атмосферне повітря забруднюється різними джерелами. Ці джерела поділяють на природне і штучне. У цій доповіді більшу увагу приділено аерозолям.

Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт

tiz_009_zemlia.gifЧервоноградський гірничопромисловий район один із найбільших вугільних басейнів на Західній Україні з видобутку кам’яного вугілля. Більше 50 років на відносно невеликій площі у 180км 2 проводиться видобуток кам’яного вугілля. На сьогодні більшість шахт відпрацювала основну частину запасів і увійшла в стадію затухання.

Моніторинг території міста Кам’янця-Подільського за радіологічними показниками

tiz_009_zemlia.gifПрактичне застосування енергії атомного ядра було важливим етапом науково-технічного прогресу, однак воно спричинило нові складні екологічні проблеми.

Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу

tiz_009_zemlia.gifВ умовах нових глобальних викликів в суспільстві особливого значення набувають питання формування нової екологічної політики та стратегії розвитку сфери захисту екології в нашій державі.

Математична модель волоконно-оптичного перетворювача газу

tiz_009_zemlia.gifЕкологічна безпека складається з двох компонентів – природної та техногенної безпеки, які виступають у тісній взаємодії. Існуюча або прогнозована екологічна ситуація в державі повинна забезпечити нормальне функціонування природних і техногенних систем, збереження здоров’я населення і генофонду нації.

Використання частотних генераторів на від’ємному опорі для визначення ваги

tiz_009_zemlia.gifКонтроль та вимірювання параметрів виробничих процесів займає важливе місце в забезпеченні екологічності та економічності продукту, що випускається. Концептуальна схема сучасної промислової лінії в обов’язковому порядку включає інформаційно-вимірювальну та контрольну системи,

Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів

tiz_009_zemlia.gif Важливою різновидністю вимірювальних перетворювачів є сенсори вологості, оскільки багато процесів залежать від вологості. На даний час в Україні вимірювання вологості є одним із поширених напрямків вимірювань.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг