Секція 7. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. екологічна освіта, виховання і культура

Управління побудовою еколого-економічного підгрунтя активної соціальної політики

        За чотирнадцять років соціально-економічних перетворень в Україні склалася низка об’єктивних передумов, які засвідчують завершення в цілому становлення основ ринкової економіки, що отримало визнання у вигляді надання статусу ринкової економіки країнами Європейського союзу та США. Проте цей об’єктивно напрацьований потенціал нації, яка рухається до визначення належного місця в інтегрованому глобалізованому світі, використовується поки що, на жаль, досить  неефективно.

Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення

Екологічна експертиза в Україні – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Теми: 

Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами

        З розвитком земної цивілізації все частіше і гостріше постає проблема відходів як промислових, так і побутових. Різноманітні підходи до вирішення цієї проблеми відрізняються як за своєю суттю, так і за кінцевим результатом. У більшості випадків у сучасному світі як промислові, так і побутові відходи підлягають захороненню, проте такі методи фактично вирішують проблему в кращому випадку тільки в часовому вимірі, залишаючи без належної уваги подальшу долю відходів та навколишнього середовища після закінчення строку експлуатації полігонів.

Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі

        Динамізм сучасного екологічного та соціально-економічного розвитку Донецької області пред’являє більш високі і багато в чому якісно нові вимоги до компетентності і професіоналізму кадрів, формування керівних працівників і державних службовців нового типу, здатних швидко адаптуватись до умов ринку з врахуванням потреб охорони довкілля. Тому гостро постало питання про необхідність для спеціалістів постійної професійної базової підготовки і подальшої посадової і кваліфікаційної перепідготовки. Для вирішення цього питання у Донецькій області створена та з 1995 року досить успішно функціонує система підвищення екологічної кваліфікації на базі Донецької філії Державного закладу «Державний екологічний інститут Мiнiстеpства охорони навколишнього природного середовища України».
       Робота філії здійснюється за підтримки Донецької обласної державної адміністрації, у  тісному взаємозв’язку і взаємодії з Державним управлінням екології та природних ресурсів  Мінприроди України в Донецькій області. Слід відзначити суттєву методичну допомогу головного інституту – ДЕІ Мінприроди України. 

Вища екологічна освіта в Донбасі

Однією з суттєвих проблем  на шляху сталого розвитку України є підготовка висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми, що накопичуються. Про роль екологічної освіти в сучасному світі, власне кажучи, вперше рішуче заявила Стокгольмська конференція з навколишнього середовища

Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства

Бережливе ставлення до Природи має стати нормою поведінки людей. Для цього необхідна тривала робота,  спрямована на пропаганду екологічних знань і новітніх ідей. Лише за такої умови ідеї екологізації економіки, ідеї сталого розвитку і світогляду запанують у світі.

Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України

        Екологічна наука і освіта – один з головних важелів збалансованого (еколого-безпечного) розвитку, інструмент екологізації людської діяльності, вдосконалення виробництва і природокористування  з врахуванням можливостей біосфери. Високий рівень екологічних знань і науки сьогодні є основним фактором підвищення якості і безпеки життя, збереження і відновлення потенціалу Природи. Інноваційний потенціал екологічної науки і освіти – це стратегічний ресурс всіх компаній, держав, транснаціональних корпорацій. Виявлення і ефективна реалізація потенціалу екологічної науки – запорука еколого-безпечного розвитку будь-якої країни.
       Аналіз зарубіжного досвіду екологізації виробництв на основі нових досягнень екологічної науки, а також фізики, хімії, біології показав, що там цьому питанню приділяють велику увагу і має місце значний успіх. Але жодна з їх моделей через соціально-екологічні умови, які сьогодні панують в Україні, не може бути використана в нашій державі.

Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні

Досягнення спеціаліста міжнародного класу потребує використання досить високих стандартів вищої освіти. Навряд чи хто буде заперечувати, що і раніше підготовка фахівця в Україні мала високий рівень і він здатний був конкурувати з будь-яким зарубіжним спеціалістом, особливо в фундаментальній підготовці.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 7. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. екологічна освіта, виховання і культура