Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні

Досягнення спеціаліста міжнародного класу потребує використання досить високих стандартів вищої освіти. Навряд чи хто буде заперечувати, що і раніше підготовка фахівця в Україні мала високий рівень і він здатний був конкурувати з будь-яким зарубіжним спеціалістом, особливо в фундаментальній підготовці.
Але приєднання України до європейського та світового освітянського простору потребує не тільки адаптації її механізму освіти, але і суттєвого удосконалення існуючої технології навчання, зробивши ще більш конкурентноздатним фахівця підготовленого в ВНЗ України. У зв'язку з цим, необхідно використати кращий зарубіжний освітянський досвід та відмовитися від доробок, які негативно впливають на якість підготовки фахівця з вищою освітою. Саме спроба сліпого, не творчого втілення кредитно-модульної системи і викликає неоднозначне відношення освітян до Болонського процесу. Для автора і його колег втілення певних елементів зарубіжного досвіду, який, в значній мірі, включається зараз в так званий Болонський процес, розпочалося майже 20 років тому і до цього часу продовжується, але початок функціонування Болонського процесу стимулювало кафедру суттєво удосконалити існуючий механізм навчання професіонала-еколога, створивши по суті нову технологію отримання вищої екологічної освіти, яка до речі, може бути використана і вже конкретно використовується для підготовки фахівців інших спеціальностей. Саме ця нова технологія і є тим високим стандартом, який забезпечує реальну високу якість підготовки фахівця-еколога, надають йому більшої конкурентноздатності в сучасному суспільстві. На протязі 4х років було здійснено апробацію розробленої нової технології отримання вищої екологічної освіти, яка, до речі, може бути використана і як складова національної технології вищої освіти, яка врахувала найкращі досягнення української освітянської системи та зарубіжної. Враховуючи, що про сутність самої технології опублікована досить значна кількість робіт, більш того, в певній мірі доробки авторів втілені в навчальних програмах і в підручниках та навчальних посібниках, зупинимося лише на деяких основних теоретичних і практичних положеннях. По-перше, в основі нової технології навчання покладено дослідження А.Н. Некос про кількість навчальної інформації (навчальні елементи), яка є оптимальною, для формування висококваліфікованого фахівця. Немає потреби детально зупинятися на цьому питанні, так як йому присвячена самостійна доповідь. По-друге, в основі опрацьованого механізму навчання лежить єдиний безперервний і нерозривний процес формування знань з їх безперервною, постійною діагностикою на базі чітко визначеної кількості (в балах) вартості кожного заняття по кожному виду навчальної та наукової діяльності студента. Алгоритм засвоєння модуля за запропонованою технологією наступний: програмна та проблемна лекція чи лекції (в залежності від об’ємності (кількості навчальних елементів) модуля > усний контроль-колоквіум по знанням та умінням модуля > консультативне заняття за навчальними елементами модуля > письмовий тестовий контроль по визначенню рівня засвоювання знань > аналіз досягнень та недоліків у засвоєнні навчальних елементів „першої категорії”. Третє – головною мовою розробленої технології є досягнення партнерства студентів і викладачів у навчальному процесі. Студенти беруть безпосередню участь у всіх без винятку питаннях навчального процесу. Однією з головних вимог технології є обов'язкова вимога до діагностики знань – контроль-колоквіуми і тести повинні включати всі 3 рівня пізнання: репродуктивний, алгоритмічний та творчий. Наступна вимога, яка забезпечує успіх у досягненні високої якості і безперервності засвоєння знань – поточні контролі формують 40% майбутньої оцінки знань, а підсумковому контролю належить 60% оцінки з навчальної дисципліни. Пропущена діагностика не повторюється. Невиконання цих вимог дискредитує всю систему. Розроблена технологія вимагає суттєвих змін у навчальному плані і взагалі в організації навчального процесу, що також здійснено у якості експерименту в ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Викладене вище – це лише деякі положення розробленої та апробованої нової технології навчання, яка на наш погляд не тільки підвищує якість підготовки висококваліфікованого конкурентноздатного фахівця в Україні, але може бути рекомендована для використання у загальноєвропейському (і не тільки) освітньому просторі.
 

Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні / Некос В.Ю. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 288.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet