Розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод джерел зрошення Кіровоградської області

Актуальність. У зв’язку із зростаннямбагатьох екологічних проблем, пов’язаних із забрудненням водойм, особливого значення набувають питання дослідження якості водних ресурсів. Оцінки якості поверхневих вод сьогодні вимагає постійної уваги у зв’язку зізростаючим антропогенним навантаженням на водні об’єкти.
Кіровоградським обласним управлінням водними ресурсами систематично здійснюються спостереження за якістю вод джерел зрошеннядля забезпечення контролю за якістю поверхневих вод області,окрім проведення спостережень в створах мережі державного моніторингу. Для ефективного використання цих даних, їх аналізу та візуалізації необхідною є розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод джерел зрошення.Дана система складається із двох взаємопов’язаних складових: бази даних та геоінформаціної карти [1].
Розв’язання задачі. База даних даної системи розроблена з використанням системи управління базами даних MS Access 2010. Основними таблицями розробленої бази даних є: таблиця, що містить перелік створів спостереження;таблиця з даними моніторингу якості вод;таблиця з переліком водних об’єктів.
На електронну карту Кіровоградської області нанесено точки спостереження за якістю вод джерел зрошення. На рисунку 1 зображена ГІС-карта Кіровоградської області з нанесеними точками спостережень джерел зрошення.

Рис. 1. Візуалізація точок спостережень джерел зрошення

Використовуючи інструментарій ГІС «Карта 2011» здійснено візуалізацію поширення деякихшкідливих речовину створах спостереження області. Побудованоізолінії накопичення хімічних речовин у водах джерелах зрошення татематичні карти поширення порайонах області, а також поверхні забруднення вод джерел зрошення. На рисунку 2 зображено усередненні по районах значення магнію у джерелах зрошення.


Рис. 2. Вміст магнію у джерелах зрошення Кіровоградської області

Найбільша концентрація іонів магнію спостерігається у Новгородківському районі, але дане значення не перевищує верхню межу ГДК.
Використовуючи інструмент бази даних «Виявлення фактів перевищення ГДК» за певний період проведено аналіз даних моніторингу якості вод джерел зрошення на предмет виявлення фактів перевищення нормативів.
На рисунку 3 зображено таблицю з виявленими фактами перевищення ГДК. З даної таблиці можна зробити висновки, що перевищення ГДК присутні лише за наступними гідрохімічними показниками – залізо, сульфати, нітрат-іони, фосфати та хлорид-іони.Уточках спостережень перевищення заліза незначне і коливається у межах 0,02 – 0,2 мг/л, перевищення ж сульфатів у деяких точках досягає майже трьох разів.

Рис. 3.  Виявлені факти перевищення ГДК

Аналізуючи якість джерел зрошення, можна рекомендувати такі заходи, які сприятимуть поліпшенню екологічного стануводних ресурсів, як: реконструкція існуючих і будівництво нових очисних споруд; припинення скиду неочищених стоків у річки;приведення в належний санітарний стан прибережних захисних смуг водойм і водозбірних територій;виконання робіт з берегоукріплення річок області;на екологічно небезпечних об’єктах виконання заходів щодо охорони довкілля; цілковите виконання водокористувачами чинного водоохоронного законодавства [2].
Отже, розроблено геоінформаційну систему моніторингу якості вод джерел зрошення за даними Кіровоградського обласного управління водними ресурсами. Дана система забезпечує накопичення, аналіз та просторову візуалізацію даних моніторингу якості вод джерел зрошення Кіровоградської області. Отримані практичні та теоретичні напрацювання можуть бути використання при створенні аналогічних систем для інших областей України.

Список літератури
1. Мокін В. Б. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі алгоритми програми. Монографія / Мокін В. Б., Боцула М. П. та ін.; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 315 с.
2. Векслер А.Б., Ивашинцов Д.А., Стефанишин Д.В. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. СПб.: Изд-во ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева". 2002. – 592 с.

Розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод джерел зрошення Кіровоградської області [Електронний ресурс]  / Крижановський Є.М., Горох Т.В. // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/rozrobka-geoinformaciynoyi-systemy-monitoryngu...

Оцінка: 
0
No votes yet