Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. 4 Терміни виконання та порядок захисту курсової роботи

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Курсове проектування: навчальний посібник. Навчальний посібник / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С.М. Кватернюк, В.А. Іщенко, П.М. Турчик. – Вінниця: ВНТУ, 2015.– 112 с.

1 Загальні вимоги до виконання курсової роботи
2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки
3 Виконання еколого-технологічних розрахунків
4 Терміни виконання та порядок захисту курсової роботи

4 ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ
КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1 Порядок захисту курсової роботи

Приклад графіка виконання КР з дисципліни “Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище” поданий у додатку А.
В терміни, зазначені деканатом, курсова робота подається керівникові на перевірку з обов’язковими підписом студента і зазначенням дати на титульному аркуші.
Після перевірки КР повертається студенту з відміткою “до захисту” або “на доопрацювання”.
Доопрацювання потребує КР, яка не відповідає індивідуальному завданню, містить грубі помилки у розрахунках. Після внесення змін та доповнень КР повертається на повторну перевірку.
У роботі, повернутій з поміткою “до захисту”, що містить зауваження керівника стосовно оформлення відповідно до діючих вимог, повинні бути виправлені помилки.
До захисту допускаються курсові роботи, що виконані в повному обсязі згідно із затвердженим індивідуальним завданням, перевірені керівником і підписані ним на титульному аркуші із зазначенням дати. КР, які не підписані до захисту керівником, на захист не виносяться.
Стан справ з виконанням курсової роботи не пов’язується з допуском до складання іспиту з цієї дисципліни.
Для захисту курсових робіт кафедрою призначається комісія у складі не менше двох викладачів, склад якої затверджується завідуючим кафедрою. Захист курсової роботи проводиться публічно у формі співбесіди зі з'ясуванням всіх питань, що виникли у керівника під час перевірки курсової роботи та у членів комісії. Захист відбувається за встановленим графіком перед комісією таким чином:
– студент робить доповідь за матеріалами КР до 5 10 хвилин (або допускається інша форма прийому КР, що визначається комісією);
– після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії;
– за результатами захисту комісія на закритому засіданні визначає оцінку, яка потім оголошується студенту;
– у випадку виявлення керівником роботи чи членами комісії факту несамостійного виконання роботи, студент до захисту не допускається.
Після захисту роботи і визначення відповідної оцінки на титульному аркуші пояснювальної записки робиться запис: „Оцінка”, „Дата”, „Підписи членів комісії”.
На оцінку за курсову роботу впливають:

 • якість виконання курсової роботи;

 • компетентність та загальна ерудиція під час відповідей на запитання під час захисту.

Якщо подано на захист несамостійно виконану роботу, про що свідчить некомпетентність студента у матеріалах роботи, ухвалою кафедри, на подання керівника, курсова робота до захисту перед комісією не допускається, що супроводжується записом “недопущений” у екзаменаційній відомості. Такий самий запис робиться у випадку, якщо курсова робота не завершена на час захисту.
В цих випадках запис “недопущений” еквівалентний отриманню незадовільної оцінки і свідчить про появу академзаборгованості, яка ліквідується на загальних підставах.

4.2 Критерії оцінювання
КР оцінюється на підставі критеріїв оцінювання виконаної та захищеної КР з даної дисципліни, затверджених на засіданні кафедри.
Всі вимоги до якості КР відображаються в критеріях оцінювання.
Відповідно до вищевизначених ознак та чинників, що впливають на оцінки, сформовані критерії.
Оцінку “відмінно” отримують студенти, які виконали КР відповідно до таких вимог:

 • обґрунтована актуальність розробки;

 • чітко визначена мета роботи і очікувані результати;

 • зміст курсової роботи в повному обсязі відповідає індивідуальному

  завданню на КР;

 • наявний системний глибокий аналіз основної задачі на основі літературного та патентного пошуку новітніх вітчизняних та зарубіжних досліджень і розробок, їх переваг та недоліків;

 • розглянуто декілька можливих варіантів рішень основної задачі, проведений їх аналіз, на підставі якого здійснено вибір оптимального;

 • засоби обчислювальної техніки використані обгрунтовано і раціонально;

 • обґрунтований вибір методів аналізу і моделювання, методики розрахунку тощо;

 • вибрані методи та методики відповідають сучасному рівню науки і техніки в екологічній галузі;

 • оформлення курсової роботи відповідає вимогам діючих стандартів та показує досвід написання наукових праць;

 • чітко, без помилок виконана розрахункова частина;

 • висновки сформульовані чітко, з науковим обґрунтуванням;

 • доповідь при захисті викладається вільно з використанням ілюстративних матеріалів;

 • стиль викладення курсової роботи характеризує високий рівень технічної та загальної ерудиції фахівця.

Оцінку “добре” отримують студенти, які:

 • виконали курсову роботу відповідно до вимог на оцінку “добре”;

 • не змогли чітко побудувати доповідь при захисті КР;

 • не дали відповідь на 1 – 2 запитання членів комісії.

 • в курсовій роботі обґрунтована мета і доцільність досліджень, виходячи з науково-технічної літератури, але очікувані результати визначені не зовсім чітко;

 • засоби обчислювальної техніки використані для вирішення основних та допоміжних питань, але вибір їх не завжди аргументовано як для апаратних, так і для програмних засобів;

 • проведено аналіз, моделювання і розрахунки, але вибір методів та методик є неоптимальним або необґрунтованим;

 • оформлення курсової роботи показує грамотність фахівця, але стиль викладення потребує вдосконалення.

Оцінку “задовільно” отримують студенти, які:

 • виконали КР, що в основному відповідає вимогам до виконання КР на оцінку “задовільно”;

 • у доповіді при захисті не відобразили структури КР, не висвітлили мету та висновки;

 • не дали відповідь на 2 – 3 запитання членів комісії;

 • принцип вирішення основної задачі правильний, але вибір його не є оптимальним;

 • в курсовій роботі обґрунтована доцільність розробки;

 • засоби обчислювальної техніки використані для вирішення допоміжних завдань;

 • проведені розрахунки окремих характеристик;

 • оформлення курсової роботи вирізняється описовим стилем викладення.

Критерії оцінювання відповідей на запитання
Оцінка “відмінно”:

 • дані відповіді на всі запитання членів комісії, що стосуються суті роботи;

 • студент вільно і аргументовано відповідає на запитання, демонструючи знання останніх досягнень у екологічній галузі;

 • відповіді відзначаються конкретністю та лаконічністю;

 • відповіді студента розкривають екологічну ерудицію та глибокі знання кваліфікованого фахівця;

 • культура мови характеризує загальну ерудицію студента, здатність переконливо відстоювати прийняті рішення;

оцінка “добре”:

 • відповіді на запитання є аргументованими, але не завжди повними;

 • у відповідях на запитання допускається некоректність, хоча за своєю суттю вони правильні;

 • допускаються окремі неточності у термінології;

 • мова показує культуру студента, переконаність у прийнятих рішеннях;

оцінка “задовільно”:

 • відповіді на запитання є неповними або неаргументованими;

 • відповіді відзначаються розпливчастістю та неконкретністю;

 • допускаються помилки або суттєві неточності у спеціальній термінології, хоча в цілому студент екологічно грамотний.

 

ЛІТЕРАТУРА

 • ДСТУ 3008-95. Документація, звіти у сфері науки і техніки. – К. : Держстандарт України, 1995.

 • Концепція екологічного нормування / О. Г. Васенко (розроб.). – К. :, 1997. – 24с.

 • Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у Вінницькому національному технічному університеті / Уклад. Г. Л. Лисенко, А. Г. Буда, Р. Р. Обертах. – Вінниця : ВНТУ, 2006.

  – 60 с.

 • Антропогенные проблемы экологии / А. И. Кораблева. – Днепропетровск : Проминь, 1997. – 144 с.

 • Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану малих річок України: НТД 33-4759129-03-04- 92 / Український НДІ водогосподарсько-екологічних проблем. – К., 1992. – 39с.

 • Морозова Т. В. Нормування антропогенного навантаження: навч. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Морозова Т. В. – Чернівці : Рута, 2008. – 99 с.

 • Набивач В. М. Основи екологічного нормування і промислової токсикології / Український держ. хіміко-технологічний ун-т. / В. М. Набивач, М. П. Сухий  – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2002.

  – 193 с.

 • Фурдичко О. І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: навч. посіб. / Фурдичко О. І., Славов В. П., Войцицький А. П. – К. : Основа, 2008. – 360 c.

 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: [підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл.] / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна / В. Ю. Некос, Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 288 с.

 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: метод. вказ. до проведення практ. занять, вивч. дисципліни та викон. реферату для студ. спец. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” (спеціалізація 6.070800.01 "Екологія харчової промисловості") напряму підгот. 0708 "Екологія" ден. форми навч. / Національний ун-т харчових технологій / Степанець Л. Ф. (уклад.)

  – К. : НУХТ, 2007. – 14 с.

 • Інженерна екологія : навч. посібник для підгот. бакалаврів напряму 0708 “Екологія” у вищ. навч. закладах II-IV рівнів акредитації / [Б. А. Шелудченко, М. І. Бахмат, А. П. Войцицький та ін.] – Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2007. – 172 с.

 

 • Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підручник / Міжнародний фонд "Відродження" / Крисаченко В. С.  – К. : Заповіт, 1998. – 687 с.

 • ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М. : Министерство здравоохранения СССР, Всесоюзный Совет Профессиональных Союзов, 1988. – 46 с.

 • Каталог. Нормы предельно допустимых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе: В 2 ч. – К. : МОЗ Украины, Украинский центр государственного санитарно-эпидемиологического контроля, 1996. – Ч. 1. – 23 с.; Ч. 2. – 24 с.

 • Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Затв. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309.

 • Матеріали з впровадження нового механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря / За ред. С. С. Куруленка. – К. : ДЕІ Мінприроди України, 2007. – 216 с.

 • Джигерей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: [навч. посібн.] / Джигерей В. С. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 203 с.

 • Посібник по охороні атмосферного повітря для фахівців, які надають дозволи (ліцензії) на викиди забруднюючих речовин. Том 1, 2. Видавництво ВАТ "УкрНТЕК", 2000, –754 с.

 • Апостолов Е. Урбанизация. Тенденции и гигиено-демографические проблемы / Е. Апостолов, Х. Мичков  – М.: Медицина, 1977. – 210 с.

 • Блянкман П. М. Методические приемы оценки влияния животноводческих комплексов на качество природных вод // Изучение процессов формирования химического состава природных вод в условиях антропогенного воздействия. / П. М. Блянкман, Н. А. Правошинский.

  – Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – Ч.1. – 192 с.

 • Говорун А. Г. Транспорт і навколишнє середовище. / Говорун А. Г., Скорченко В. Ф., Худолій М. М. – К. : Урожай, 1992. – 144 с.

 • Вавельський М. М. Защита окружающей среды от химических выбросов промышленных предприятий. / М. М. Вавельський, Ю. М. Чебан. – М. : Химиздат, 1989. – 213 с.

 • Голубев И. Р. Окружающая среда и транспорт. / И. Р.  Голубев. – М. : Транспорт, 1987. – 207с.

 • Сухарев С. М. Технологія та охорона навколишнього середовища : [навчальний посібник] / Сухарев С. М., Чундак С. Ю., Сухарева О. Ю.  – Львів : Новий світ, 2004. – 252 с.

 

Оцінка: 
0
No votes yet