Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми

Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання

На північно-західних схилах Українського щита відкрито (Грицик, 1987) нову бентонітову провінцію, в межах якої розвідано декілька промислових родовищ магнієвого монтморилоніту, що діагностується як сапоніт.

Отримання целюлозних мембран стійких до біологічного забруднення

        В даний час мембранна технологія широко застосовується для вирішення багатьох технічних та екологічних проблем. Однак тривала експлуатація полімерних мембран в системах, які містять продукти біологічного та органічного походження приводить до їх забруднення, що тягне за собою зменшення продуктивності мембран, необхідності підвищення робочих тисків, частих промивок із застосуванням  хімічних речовин. Утворені на поверхні та в порах мембрани гелеві шари є середовищем для розвитку мікроорганізмів, що викликають деструкцію мембран та вторинне забруднення очищеної води продуктами їх метаболізму. 

Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння

        Для об’ємного пожежегасіння широко застосовують галогенпохідні насичених вуглеводнів С1, С2 (торгова назва хладони). В наукових дослідженнях останніх десятиліть було показано негативний вплив хладонів на озоновий шар Землі. Цей фактор спонукав світове співтовариство прийняти в 1987р. Монреальську угоду, згідно якої всі країни, які приєдналися до цієї угоди, зобов’язалися до 2010 р. припинити виробництво і використання хладонів, в тому числі для гасіння пожеж.
       В якості засобів об’ємного пожежогасіння в останні 8-10 років почали використовувати аерозольні вогнегасячі системи (АВС), які отримують шляхом спалювання твердопаливних аероутворюючих зарядів в спеціальних пристроях – генераторах вогнегасячого аерозолю. АВС мають унікальні вогнегасячі властивості: вони в 7-9 разів ефективніші за інші засоби гасіння полум’я і є найбільш перспективним засобом об’ємного пожежогасіння і в майбутньому з успіхом зможуть замінити хладони.

Екологічні проблеми у зварювальному виробництві

За прийнятою в екологічному менеджменті класифікацією зварювальне виробництво належить до суттєвих джерел можливого забруднення довкілля на різних стадіях виробництва продукції: підготовка матеріалів, зварювальні процеси, випробування і заключні технологічні операції.

Проблеми вулиць і доріг Донбасу

        Підземні гірничі роботи в Центральному районі Донбасу чинять шкідливий вплив на великі ділянки територій. Чим крутіше падіння пластів, тим менше значення граничного кута з боку падіння і зона впливу окремої виробки – еліпсоподібна мульда зрушення стає витягнутою у напрямі навхрест простягання на декілька кілометрів. Оскільки процес підробки в таких умовах практично ніколи не припиняється – в 80-і роки на шахтах одночасно працювало більше 20 крутопадаючих лав, – це мульди зрушення зливаються і в результаті відбувається складне комплексне перетворення території.

Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт

        Кріплення очисних виробок на шахтах Центрального району Донбасу (ЦРД), які розробляють крутопадаючі  пласти, здійснюється дерев’яною кріп’ю. Витрати  лісоматеріалів для їх зведення становить в середньому 85 м3 на1000 т видобутку вугілля. 
       Головною особливістю дерев’яної крепі є те, що вона не підлягає вилученню і залишається в відпрацьованому просторі лав, де під дією повітря та вологи окислюється з виділенням значної кількості шкідливого газу СО2, який забруднює рудничне повітря. Для розбавлення забрудненого  рудничного повітря до нормативної концентрації СО2 в шахту подають додатково чисте повітря, що пов’язано з підвищеними витратами електроенергії.
       З метою заміни крепі вченим ДонНДІ сумісно з ДонНТУ, ДГУ створена на принципово новому технічному рівні кріп-пневмокостри для пластів 0,4-1,2 м. В порівнянні  з дерев’яними кострами вони мають ряд переваг: в 10...15 раз більший початковий розпір бічних порід, малу вагу та вартість, надійність в експлуатації. Технологічна схема використання пневмокострів представлена рис.1.
 

Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля

        Транспортування основної частини вугілля від шахт до центральних збагачувальних фабрик (ЦЗФ) і від ЦЗФ до користувачів здійснюється залізничним транспортом. Для транспортування вугілля використовують чотириосні вагони вантажністю 63 т. З метою раціонального використання вагонів завантаження здійснюється з перевантаженням 1,5...3,5т. В результаті чого над поверхнею вагону утворюється шапка висотою до 700 мм. Під час формування вугільних потягів при спуску з “гірки” здійснюється зіткнення вагонів, внаслідок чого із них висипається частина вугілля, забруднюючи міжрейкове полотно і навколишнє середовище пилом. Витрачається вугілля і при транспортуванні від вивітрювання( із розрахунку 0,25% витрат на 1 вагон при дальності транспортування до 50 км ). Тільки на станції Дебальцеве за рік утворюється до 10тис.т вугілля. В процесі очищення полотна робітники підлягають дії пилу, який вміщує до 8 % вільного двоокису кременю. Концентрація пилу в повітрі сягає до 120 мг/м3, що може призвести до забруднення повітря і захворювань органів дихання. 

Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення

        Найбільш гострими екологічними проблемами Вінницької області є:
       1. Загроза втрати контролю за поводженням з непридатними, невизначеними та забороненими пестицидами. У Вінницькій області, за неповними даними інвентаризації, накопичено  1016 тонн заборонених та непридатних до використання пестицидів у фактично безхазяйних складах колишніх сільськогосподарських підприємств.

Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження

Основою для розробки комп’ютерної системи оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження – Системи “Збитки НС-01” (далі ЗНС) є “Методика визначення розмірів збитків від наслідків надзвичайних ситуацій (НС) природного і техногенного характеру, завданих здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та об’єктам національної економіки” (Методика ЗНС).

Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного ризику

Сучасна виробнича, економічна та інша діяльність людини пов’язана з використанням величезної кількості енергії та різноманітних речовин, хімічних сполук, інших матеріалів. Це викликає значне навантаження на оточуюче середовище, пов’язане зі скороченням життєвого простору для незайманої, дикої природи, проникненням у біосферу речовин, невластивих для їх природного кругообігу, порушенням енергетичного балансу тощо. Потужність цього навантаження досягла такого рівня, що воно цілком здатне викликати серйозні екологічні кризи та катастрофи.

Сторінки

Subscribe to RSS - Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми