Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми

Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля

Розглядається проблема організації моніторингового центру екології регіону. Зазначена проблема має комплексний організаційно-науковий характер і повинна  бути вирішена відповідними регіональними державними  структурами  на базі існуючого наукового потенціалу НАНУ та вищих навчальних закладів України.

Електрохімічне перероблення натрію тіосульфату як відходу процесів очищення газів від сірководню з одержанням спеціальних видів сірки

У технологічних процесах очищення коксових, природних і вентиляційних газів від сірководню хінонними та содово-миш`яковим методами утворюються відхідні розчини, що містять натрію тіосульфат. Відхідні тіосульфатні розчини формуються також у гідрометалургійних технологіях дорогоцінних металів.

Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів

        Автомобільний транспорт є основним джерелом забруднення повітря в містах. Тому в розвинутих країнах Європи постійно посилюються вимоги стандартів до чистоти вихлопних газів – на заміну стандарту «Євро-4» впроваджується більш суворий «Євро-5». Все це обумовлює необхідність оснащення автомобілів каталітичним нейтралізатором не тільки в Європейському Союзі, а також у США, Японії та інших розвинутих країнах. Автомобільний каталізатор перетворює основні токсичні компоненти вихлопних газів у безпечні викиди. Суть перетворення полягає в доокисленні оксиду вуглецю (II) та недопалених вуглеводнів на платинових каталізаторах до вуглекислого газу та води і відновлення оксидів азоту до азоту.

Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

Наявність в Україні розвиненої промисловості, надвисока її концентрація в окремих регіонах, існування великих промислових комплексів, на яких зосереджено потенційно небезпечні об’єкти різної категорії та потужності, обумовлює велику вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, які загрожують людині, економіці та природному середовищу.

Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище

В даній роботі розглядається процес та проблеми реалізації оцінки впливів об’єктів господарчої діяльності на навколишнє середовище у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема оцінка ступеня потенційної небезпечності промислового об’єкту та можливої шкоди при виникненні аварії на ньому.

Застосування біоконвеєру для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва

В Україні є багато коксохімічних виробництв, кожне з яких стикається з проблемою утилізації рідких токсичних відходів, до складу яких входять феноли, амоній, піридин, залізо, сульфати, мають високий солевміст. Одним з найбільших у цій галузі є ВАТ «Маркохім». 

Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття

Екологічна безпека – це відповідність екологічної ситуації, що склалась в тому чи іншому нафтогазопромисловому районі, існуючим екологічним стандартам, тобто здатності території витримувати чи інше техногенне навантаження, відновлювати природні екосистеми та забезпечувати нормативний стан здоров’я населення.

Оцінка екологічного ризику при можливих надзвичайних ситуаціях

        У XX столітті, особливо в другій його половині, стали різко проявлятися катастрофічні процеси, природа яких викликана господарською діяльністю людини. Техногенні катастрофи, зумовлені, в першу чергу, значним нарощуванням технічного потенціалу, надзвичайною складністю багатьох технологічних процесів із використанням сильнодіючих отруйних, радіоактивних та вибухонебезпечних речовин. Господарська діяльність людини супроводжується дією небезпеки, як на неї, так і на навколишнє середовище. Під небезпекою вважають реально чи потенційно існуючу можливість негативного впливу, що може викликати зміну рівноваги складових компонентів із нанесенням їм шкоди (наприклад, погіршення стану, небажані динамічні чи структурні зрушення тощо).
        Для запобігання можливої небезпеки важливим є прогноз розвитку подій, що відбуваються при проведенні господарської діяльності людини з тим, щоб попередити можливу катастрофу, а у випадку виникнення надзвичайної ситуації ліквідувати її у мінімальні терміни з мінімальними затратами. Не розглядаючи техногенного ризику, розглянемо вплив можливої надзвичайної ситуації на навколишнє природне середовище (проведемо оцінку екологічного ризику). 

Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем

        Аналіз джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем (МВВ). МВВ – спеціально відведені місця, чи об’єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання для видалення відходів, для яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження відходів. До МВВ прирівнюються місця довгострокового зберігання відходів. Навколишнє середовище є динамічною багатокомпонентною системою, яка формується під впливом господарської діяльності. Геологічне середовище – складова частина навколишнього середовища, яку можна розглянути як основне депо більшості техногенних впливів. Геологічне середовище є відкритою системою для взаємодії з біосферою, атмосферою та гідросферою і має активний зворотний вплив на умови життєдіяльності людини і функціонування біосфери.
        Тому був започаткований бюджетний проект №296-ДБ06 “Основні засади формування потенційної екологічної небезпеки місць видалення відходів”. 

Джерела техногенно-екологічної небезпеки зони впливу Дністровської ГАЕС

Об’єкт дослідження, яким є Дністровська гідроакумулююча електростанція (ДГАЕС), з одного боку, має стратегічне значення для економічного та енергетичного розвитку держави, з другого – вона віднесена до потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО).

Сторінки

Subscribe to RSS - Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми