Атмосфера

Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничопромислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus Sylvestris l.)

Вугільна промисловість є однією з базових галузей національної економіки з надзвичайно складним багатогалузевим виробничо-господарським комплексом, який представляє собою важку промисловість не лише за змістом, але й за рівнем підвищеної небезпеки для навколишнього середовища.

Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни

У даній роботі запропоновано метод фізичного очищення промислових пилогазових сумішей від забруднення дисперсною фазою з можливістю повернення частини недовикористаної енергії у технологічний цикл.

Глобальний стандарт чистого повітря в системі екологічного моніторингу атмосфери

Перед людством все актуальнішим стає питання зменшення антропогенного навантаження на атмосферу на державному та міждержавному рівнях. Проте не дивлячись на це, визначення глобального стандарту чистого повітря досі є відкритим питанням. Оскільки за своїм хімічним складом, атмосферне повітря в різних регіонах Землі, має суттєві природні відмінності, які для окремих елементів можуть сягати до 1000-кратної зміни їх концентрації.

Новий підхід до регулювання якості атмосферного повітря

tiz_009_zemlia.gifВизнано, що майже дві третини населення України мешкає на територіях, де, згідно з експертними оцінками, стан забруднення атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормам [1,2].

Оцінка асиміляційного потенціалу території

tiz_009_zemlia.gifВ даний час проблема захищеності навколишнього природного середовища від антропогенного навантаження, що постійно посилюється, набуває все більших масштабів. Одним з основних індикаторів антропогенного навантаження на територію є стан підстилаючої поверхні.  

Атмосферні процеси як відображення гравітаційного поля та його мінливості

Розглянуті можливі наслідки впливу геодинамічних процесів, на процеси, які відбуваються в атмосфері. Визначено, що широтна зональність атмосфери має аналоги широтної зональності прояву геодинамічних процесів.

Роль штучних інверсій в формуванні складу повітря промислових регіонів. Заходи щодо поліпшення перемішування повітря в районі ВО ПМЗ

        ВО ПМЗ є одним із найбільших представників машинобудівної галузі на території України. Воно має у своїй структурі весь комплекс цехів і технологічних процесів, характерних для будь-якого великого машинобудівного підприємства. Одним із потужних підрозділів ВО ПМЗ є ТЕЦ. Незважаючи на те, що ТЕЦ використовує найбільш сприятливе з екологічної точки зору паливо-природний газ, все рівно відбувається забруднення атмосферного повітря.
       Крім викидів у атмосферу шкідливих домішок, забруднення повітря від ТЕЦ відбувається шляхом теплових викидів. Теплові викиди ТЕЦ мають температуру 110-140?С, що сприяє виникненню такого специфічного явища в атмосфері, як інверсія. Шари інверсії мають абсолютно стійку стратифікацію, яка зашкоджує розвиткові конвекції, тому їх називають затримуючими шарами. Інверсійний шар створює перешкоду для висхідного потоку. Повітря в цьому потоці щільніше повітря в інверсійному шарі. Тому повітря, яке підіймається, дійшовши до інверсійного шару, не може проникнути у нього і розтікається у сторони. Шкідливі домішки, які знаходяться в холодному шарі повітря, не мають змоги піднятися вгору і розсіятися в атмосфері. Тому відбувається інтенсивне накопичення цих домішок у приземному шарі атмосфери.

Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів

В наш час з ростом і бурхливим розвитком промисловості велика увага приділяється її екологічній обґрунтованості, а саме проблемі очищення та утилізації відходів. Один з найбільш шкідливих відходів промисловості – газові викиди підприємств. Серед потужних забруднювачів атмосфери особливе місце займає ливарне виробництво.

Використання методології ризику при оцінці впливу мілкодисперсного пилу на стан здоров’я населення

В останні десятиріччя проблема охорони навколишнього середовища та оцінка впливу його забруднення на стан здоров’я населення набула пріоритетного значення в колі економічних проблем, пов’язаних з розвитком нашої держави.

Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста

        Вивчення впливу хімічних забруднювачів атмосфери різних територій на стан здоров’я населення є актуальною проблемою. Причинами багатьох захворювань, в тому числі злоякісних новоутворень, патологій вагітності, вроджених вад розвитку та ряду інших є погіршення якості атмосферного повітря внаслідок його забруднення токсичними хімічними речовинами.
       У вітчизняній гігієнічній  та екологічній практиці вплив забруднювачів атмосферного повітря на здоров’я населення оцінюється на основі порівняння реальних концентрацій забруднюючих речовин з нормативними значеннями, що не відображає справжньої картини ризику погіршення стану здоров’я, який може бути пов'язаний з навколишнім середовищем. Це зумовлено рядом причин, насамперед різною чутливістю населення до впливу забруднювачів та відсутністю порогу шкідливої дії для канцерогенних, імунотоксичних, ембріотоксичних та інших речовин. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Атмосфера