Атмосфера

Жителі та влада міста просять Кабмін посприяти у вирішенні проблеми із загазованістю повітря

Цього місяця влада Борислава скерувала до Кабміну резолюцію, у якій просить вжити заходів для убезпечення міста від надзвичайних ситуацій. Адже в Бориславі великою проблемою є загазованість повітря через діючі та недіючі нафтові свердловини.

Застосування методології оцінювання життєвого циклу для аналізу процесів уловлення діоксиду вуглецю

Останнім часом турботи щодо кліматичних змін на Землі набувають все більшої актуальності. Відомо те, що кліматичні зміни викликані головним чином викидами парникових газів, серед яких найбільшої уваги заслуговують викиди діоксиду вуглецю. Основною причиною утворення викидів СО2 є спалювання палива для забезпечення світових енергетичних потреб.

Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів

За даними спостережень екологів основними джерелами забруднення повітря в населених пунктах України є промислові підприємства і автомобільний транспорт. Нині у багатьох населених пунктах підприємства працюють не на повну потужність або призупинили свою діяльність, а кількість автотранспортних засобів на магістралях значно збільшилась, що обумовило забруднення повітря  на 85% викидами автотранспортних засобів.

Вдосконалення методів детекції при визначенні пилкових алергенів атмосферного повітря

Доведено, що виникнення негативного впливу на здоров'я людей пов'язано з наявністю в атмосферному повітрі аерозольних біологічних часток, тому дуже важливо одержувати  достовірні дані, які допоможуть проводити профілактичні заходи.

Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Моніторинг за станом забруднення навколишнього природного середовища на території України проводиться оперативно - виробничими організаціями національної гідрометслужби  з  60-х років ХХ століття. Спостереження за станом хімічного забруднення атмосферного повітря на сьогодняшній час проводяться у 53 містах на 163 стаціонарних постах та 2-х маршрутних постах. Всього проаналізовано блтзько 833 тис.проб.

У Китаї рак вийшов на перше місце. Екологічна криза

Китай майже не постраждав від світової економічної кризи. Навпаки, підсилив свої позиції в світі. Але ціною руйнування природи і здоров'я населення. У китайців рак вийшов на перше місце серед причин смерті (30%), і перш за все рак легенів.

Моніторинг та екологічна небезпека забруднення атмосферного повітря сірководнем

tiz_009_zemlia.gifСірководень належить до найпоширеніших забрудників, що надходять з промисловими викидами у атмосферне повітря. Проте він може мати не лише виробниче, але й природне походження.

Осаждение пылевых частиц из воздуха на одиночных плоских подвижных коллекторах

Краткая характеристика проблемы и цель исследования
Проблемы загрязнённости воздуха крупных городов частицами механической пыли обсуждается в Западной Германии на различных уровнях, включая политический. Отмечена позитивная корреляция между повышением содержания мелкодисперсной пыли (PM10) и ростом заболеваемости населения тяжёлыми формами лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из не требующих дополнительных капиталовложений мероприятий является снижение уровня запылённости методом целевого озеленения городов. Эффективность осаждения частиц пыли из газа единичными растениями, являющихся типичными для городов Германии, была исследована нами в лабораторных и полевых условиях при различных скоростях газа в рамках проекта, профинансированного Немецким Федеральным Управлением по Благоустройству Городских Улиц (BAST) [1..9]. По данным этих предварительных исследований растения способны осаждать до 3…10 % частиц механической пыли размерами в диапазоне от десятков микрометров до сотых долей микрометра, который является опасным для здоровья. Это сравнимо с эффективностью созданных в крупных городах Германии экологических зон. Осаждение пылевых частиц из движущихся воздушных масс остаётся тем не менее в основном не изученным. Это касается прежде всего элементарных процессов на одиночных листьях растений. Исследования этой проблематики проводятся нами с 2011 года в рамках финансируемого Немецким Исследовательским Обществом (DFG) проекта SCHM 810/32-1 и на момент публикации ещё не завершены. Целью данных исследований является определение эффективности осаждения пылевых частиц одиночными листьями, которые рассматриваются как одиночные плоские подвижные коллекторы.

Topics: 

The place of ukraine in Europe according to the level of air pollution using earth remote sensing data

Problem statement. Nitrogen dioxide (NO2) is a very toxic gas and is one of the major air pollutants in Europe [1]. Aerosols and, especially particulate matter (PM2.5, PM10), are considered to be the primary causes of lung diseases [2]. Carbon monoxide (CO) reduces oxygen delivery to the heart and brain [3] while carbon dioxide (CO2) is one of the main greenhouse gases. It is important for a country to comply with international agreements restricting pollutant emissions, for example, Kyoto protocol [4]. The locations of air pollution hot-spots largely influence budget allocation decisions. Today, air pollution data come mainly from irregularly spaced network of ground-based stations [5]. Many EU countries as well as Ukraine have large areas without air quality control stations [6]. It is impossible to obtain a complete picture of typical air pollution pattern over the whole Europe using only these data. Satellite Earth remote sensing delivers consistent measurements of atmospheric pollutant concentrations for the whole Europe with high spatial and temporal resolution. Satellite data and new technologies [7] provide a unique chance to consistently compare Ukraine with EU countries.

Topics: 

Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу

Постановка проблеми. Проблема вловлювання цементного пилу на промислових об’єктах, занесено до «Чорної книги», як карценогенний забруднювач повітря. Одним із компонентів забруднення повітря є цементний пил, який виробляється у великих обсягах і використовується у різних галузях промислового та житлового будівництва. У технологічному процесі виготовлення цементу, зі збільшенням його обсягу пропорційно збільшується рівень пиловиділення в робочі зони заводу та прилеглі території. І, якщо в цехах та на технологічних дільницях, які мають організовані джерела викидів пилу, запиленість хоч й висока, але не перевищує ГДК, то у виробничих підрозділах з неорганізованими джерелами викидів, де засоби знепилювання відсутні (на дільниця транспортування сировини та у цехах готової продукції), концентрація пилу перевищує ДК у 5 разів і більше. Основними джерелами пилоутворення цементних заводів є конвеєрні лінії, якими транспортується сировина й готова продукція, місця їх пересипання, завантаження й розвантаження, дробильні установки, печі випалювання клінкеру, кульові млини для помелу клінкеру та ін. Конвеєрні лінії для транспортування сипкої сировини (вапняку) з’єднують видобувні кар’єри з дробильними установками цементного заводу. Основними чинниками, які визначають запиленість повітря в робочих зонах різних дільниць, є швидкість вітру й віддаленість транспортованої сировини від кар’єру. Мінімальне пиловиділення при цьому становить 7-10 г/т, а максимальне – 50-52 г/т. У бункерному ангарі при розвантажуванні сировини з автосамоскидів запиленість повітря перевищує ГДК в 50 і більше разів, при надходженні сипкої сировини до бункера із стрічкових конвеєрів концентрації пилу сягають значень 270-450 мг/м3 і при сукупному розвантаженні сировини –1500 мг/м3 і більше, що значно перевищує ГДК. Найбільш істотними джерелами пиловиділення на дільницях цементних заводів є печі для випалювання клінкеру. При сухому способі виробництва кількість сухих запилених газів, які виносяться з печей, на 25-40 % менше, ніж при мокрому способі. При цьому маса дрібнодисперсного пилу, що виділяється, становить 50-120 кг на 1 т клінкеру. Сушильні барабани сировини й добавок виділяють пил, який характеризується підвищеним вологовмістом (температура точки роси сягає 40-60 °C) і широким діапазоном коливань концентрації аерозолю (15-70 г/м3). Колосникові холодильники клінкеру викидають на 1 т клінкеру 1,1-1,8 т сухої газоповітряної суміші, яка містить 7-10 кг пиловидних клінкерних частинок, що характеризуються високим вмістом грубодисперсних фракцій (80 % частинок розміром понад  5 мкм). Якщо порівняти джерела пилоутворення цементних заводів, то слід відзначити, що понад 80 % пилу, що викидається в атмосферу, виділяється обертовими печами випалювання клінкеру. На підставі цього можна зробити висновок, що практично всі дільниці цементних заводів мають інтенсивне пиловиділення, при якому рівень запиленості повітря перевищує ГДК, тому виконання технологічних операцій і процесів можливе лише при наявності високоефективних засобів пригнічення пилу та пиловловлювальних апаратів.

Topics: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Атмосфера