Атмосфера

Аналіз і характеристика забруднення атмосферного повітря шинною промисловістю та його впливу на довкілля і здоров`я людей

У зв’язку з недосконалістю багатьох технологічних процесів з екологічної точки зору, а також з низькою технологічною культурою і дисципліною, що є характерним для нашої країни, в біосферу постійно надходять відходи виробництв в газоподібному, рідкому та твердому станах.
Підприємства шинної промисловості забруднюють атмосферне повітря, викидаючи різні шкідливі речовини. Продукт виробництва – шина, також впливає на довкілля, адже від технічного стану шин суттєво залежать експлуатаційні властивості автомобілів, а саме: безпека руху, шумність стійкість автомобіля, плавність руху, прохідність та економність.
Вимоги до сучасних шин є складними та суперечливими, а інколи взагалі виключають одна одну. Тому навіть вірний вибір шин за умов насичення ринку продукцією різних фірм, що застосовують різні стандарти, є доволі непростим завданням [1].

Topics: 

Вплив геофізичних полів на атмосферні процеси

На протязі останніх двадцяти років на планеті відбуваються суттєві зміни, які проявляються як в кліматичних так і в геофізичних (зміна швидкості та напрямку руху магнітного полюсу, напруженості магнітного поля, зміна швидкості обертання Землі навколо своєї осі, мінливість сейсмічності планети, тощо) показниках одночасно.

Обладнання для очищення газових викидів промислових виробництв

Подальший соціально-економічний розвиток України багато в чому залежить від досягнення прийнятного рівня екологічної безпеки та забезпечення самовідтворення навколишнього природного середовища в умовах посиленого антропогенного навантаження на елементи довкілля, що обумовлено постійним зростанням різносторонніх потреб людини, бурхливим розвитком науково-технічного прогресу.

Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття

В умовах обмежених запасів нафти і газу в Україні виникає необхідність перегляду структури паливно-енергетичного комплексу країни і переорієнтація його на більш широке застосування вугілля. Раціональне використання твердого палива передбачає переробку твердого палива у вуглеводневу сировину та водень шляхом його газифікації.

Особенности применения международных и региональных руководств по оценке вредных выбросов в атмосферу

Достоверная оценка выбросов в атмосферу вредных веществ и газов, которые приводят к глобальным изменениям климата, дает возможность принимать более эффективные решения по их уменьшению. При этом анализ полученных результатов должен сопровождаться определением составляющих и общей неопределенности такой оценки с целью сведения их к минимуму, насколько это практически возможно.

Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу

Загалом нинішню екологічну ситуацію в країні можна охарактеризувати як кризову. За даними Держкомстату, в Україні щорічно у навколишнє природне середовище надходить від 60 до 100 млн. т шкідливих речовин. У 2010 році середньорічна концентрація пилу (недиференційованого за складом) перевищувала норматив екологічної безпеки у 23 містах України [2].

Вдосконалення структурної моделі розсіювання шкідливих викидів в атмосфері

Щорічно в повітряний басейн міста з викидами промислових підприємств і транспорту надходять сотні, а іноді й тисячі тонн різних шкідливих речовин. Залежно від кількісної і якісної сполуки промислових викидів, їхньої періодичності, висоти, на якій вони здійснюються, а також від кліматичних умов, що визначають перенос, розсіювання викидів і багатьох інших факторів формується рівень забруднення атмосфери.

Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент

Атмосфера є найдинамічнішою геосферою Землі в якій локальні забруднення можуть за 1-2 тижні розповсюджуватися по всій планеті [1]. Зміна температури та інших фізико-хімічних параметрів атмосфери може дуже швидко перерости в глобальну еколого-кліматичну проблему. Саме тому розвинені країни створюють міжнародні об'єднання і лабораторії для вирішення питань моніторингу, еколого-кліматичної безпеки та ліквідації наслідків забруднення атмосфери.

Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничопромислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus Sylvestris l.)

Вугільна промисловість є однією з базових галузей національної економіки з надзвичайно складним багатогалузевим виробничо-господарським комплексом, який представляє собою важку промисловість не лише за змістом, але й за рівнем підвищеної небезпеки для навколишнього середовища.

Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни

У даній роботі запропоновано метод фізичного очищення промислових пилогазових сумішей від забруднення дисперсною фазою з можливістю повернення частини недовикористаної енергії у технологічний цикл.

Сторінки

Subscribe to RSS - Атмосфера