Альтернативна енергетика та ресурсоенергозбереження

Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій

На теперішній час, за загальноприйнятими уявленнями, до традиційних енергохімічнихресурсів відносять нафту, газ і вугілля балансових родовищ, а також ядерне паливо, основними характеристиками яких є вичерпність запасів і негативні екологічні наслідки від їх використання.

Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві

Поряд з екологічними проблемами все відчутнішою для людства стає загроза енергетичної кризи. В межах національної проблеми по забезпеченню екологічної безпеки та регулюванню енергозбереження суттєва увага приділяється впровадженню еколого-економічних інновацій в житловому будівництві.

Розробка та використання високоефективних і енергоощадних процесів сушіння

        Одним із найперспективніших шляхів використання природних ресурсів є підвищення ефективності їх використання. Надзвичайною проблемою є раціональне використання горючих корисних копалин (нафта, газ, вугілля, сланці, тощо), яке може бути реалізоване створенням енергозберігаючих технологій і процесів, оскільки потреба у енергетичних ресурсах продовжує зростати. 
       Існуючі методи сушіння різноманітних матеріалів є енергоємними і екологічно небезпечними тим, що не тільки продукти горіння палива, але і продукти випаровування попадають у виробничі приміщення, що негативно впливає на здоров'я людини. У разі сушіння дисперсних матеріалів тверда фаза виноситься із сушарки попадає у виробничі приміщення, а також в навколишнє середовище, що спричиняє негативний вплив на біосферу.

Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу

В умовах погіршення екологічної ситуації та зменшення ресурсів енергоносіїв значну увагу необхідно приділити відновлювальним джерелам енергопостачання. Одним з перспективних джерел альтернативної енергії є біогаз, що виробляється шляхом анаеробної переробки органічних відходів господарств.

Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища

        Об’єкти теплової енергетики,  які в переважній більшості працюють на твердому паливі,  є  на даний момент часу  найбільшими джерелами  забруднення навколишнього  атмосферного повітря. Зокрема, Бурштинська теплова електростанція (БуТЕС), яка працює по традиційній схемі з використанням паротурбінних установок, може в рік тільки по одній димовій трубі (а їх є три) викидати в навколишнє середовище до 100 000 т оксидів азоту. До недоліків таких енергетичних установок слід ще віднести  і низьку  маневреність. Це стає несприятливим фактором при роботі в умовах пікових навантажень.

Біомаса як альтернативне джерело енергії

Зараз відбувається підвищення інтересу до використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, бо це дозволяє країні знизити рівень залежності від імпорту енергоносіїв, а також сприяти вирішенню екологічних проблем, таких як обмеженість викопних енергоресурсів, викиди парникових газів.

Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива

        Экономия энергоносителей органического происхождения, ужесточение норм выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, а также ограничение эмиссии диоксида углерода заставляют большинство стран мирового сообщества искать пути уменьшения опасности воздействия тепловых двигателей на окружающую среду. Именно это определяет актуальность исследований и разработок, направленных на диверсификацию сырьевой базы, поиск эффективных источников сырья, так называемых альтернативных моторных топлив. В последнее время все более широкое распространение получают альтернативные биотоплива на основе масел и животных жиров. Интенсивные работы по переводу дизельных двигателей на биотопливо ведутся как в странах с ограниченными топливно-энергетическими ресурсами, так и в высокоразвитых странах, имеющих возможность приобретения жидких энергоносителей. 

Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей

        В решениях межправительственной Конференции в Киото (Япония) отмечено, что главной причиной возникновения парникового эффекта является увеличение выбросов диоксида углерода (CO2) в атмосферу в связи с ростом потребления ископаемого органического топлива (угля, нефти, газа). 
       Одним из потребителей органического топлива являются автомобили.
       Все ощутимее вызывает тревогу вред, наносимый выбросами в окружающую среду автомобилями работающими на бензине и дизтопливе, особенно работающими на дизельном топливе, поскольку в последнее время дизельные двигатели вытесняют бензиновые двигатели в легковом автомобилестроении, занимая доминирующее положение в сельскохозяйственной технике, на тепловозном и судовом транспорте. 
       По подсчетам экологов, на автомобили приходится 20 % общего количества выбросов CO2 и около 50 % смогообразующих частиц.

Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій

За Концепцією енергетичної політики України на період до 2020 року одним із пріоритетних напрямків вирішення проблеми енерго- і ресурсозбереження є заміна викопної сировини альтернативними поновлюваними джерелами, зокрема рослинного походження, і створення на їх основі екологічно сприятливих моторних палив, олив і поверхнево-активних речовин різного технічного призначення.

Сторінки

Subscribe to RSS - Альтернативна енергетика та ресурсоенергозбереження