Отходы, загрязнение окружающей среды

Электрохимический метод регенерации сернокислых отходов отработанных аккумуляторных батарей

       В Украине в результате образования большого количества токсичных отходов проблема экологической безопасности крайне актуальна. Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) – применяемые практически во всех видах автотранспортных средств – при выходе из строя представляют значительную угрозу окружающей среде. При обезвреживании данного вида отходов решают две основные задачи: утилизация свинецсодержащих компонентов и отработанного электролита, представляющего собой сложный сернокислый раствор. Прямой сброс кислотного электролита в окружающую среду в необработанном виде, данная тенденция, к сожалению, в настоящее время имеет широкое распространение, приводит к серьезнейшим экологическим последствиям. В частности, в наибольшей степени воздействию подвержена литосфера [1]. Величина ущерба наносимого окружающей природной среде 1тонной электролита, в зависимости от типа территории подвергаемого экодеструктивному воздействию, составляет 1399,9 – 6999.9 грн. Для Донецкой области, при условии, что в год образуется 3514,10т отработанного аккумуляторного электролита, величина эколого-экономического ущерба составляет 4,9млн.грн. если воздействию подвержены только земли промышленности и 24,5млн.грн. – для земель сельскохозяйственного назначения.

Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов

        Сегодня понятие “качество окружающей среды» стало практически тождественным понятию «качество жизни”, поэтому управление качеством окружающей среды все чаще рассматривается не как процесс поддержания степени соответствия природных факторов материальным потребностям человека, а как целенаправленное воздействие на эколого-экономическую систему, обеспечивающее необходимые условия для достижения высоких стандартов качества жизни.  

Жизнь, экология и нанотехнология

 Жить, отделившись от окружающей среды, можно только частично и не всем. Очень ограниченное число людей позволяют себе питаться экологически чистыми продуктами, использовать бутылированную воду, но дышать приходится всем одним воздухом.

Засідання робочої групи з розроблення Національної стратегії поводження з відходами

Поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин Вінницької області

Вступ. В Україні в цілому, та на Вінниччині зокрема, мабуть найгострішою та найактуальнішою екологічною проблемою є проблема твердих побутових відходів. Практично для кожного населеного пункту характерна ситуація перевантаження сміттєзвалищ, куди вивозяться тверді побутові відходи, а також велика кількість несанкціонованих місць їх складування. Останнє особливо характерне для невеликих містечок, зокрема і для м. Ладижин. Ситуація ускладнюється ще й тим, що із відходами кожен із нас стикається щодня, все відбувається на наших очах і ця проблема психологічно тисне на нас постійно. Але ж об’єми відходів невпинно зростають з кожним днем, а тому в майбутньому ця проблема тільки загострюватиметься. Так, щорічно у м. Ладижин утворюється близько 13 тис. тонн твердих побутових відходів. Організації, які працюють у сфері поводження з відходами, через недостатнє фінансування неспроможні забезпечити населення належними комунальними послугами, їх обладнання є переважно застарілим. Місцеві системи не можуть повністю задовольнити мешканців, що призводить до складування відходів на нелегальних звалищах. Тільки незначна частка твердих побутових відходів із домогосподарств збирається роздільно та переробляється. Підприємства, що збирають та сортують сміття хоч і існують, однак, ринок недостатньо розвинений, а інформацію про можливості переробки отримати важко.

Можливі напрямки утилізації осадів стічних вод

Упродовж останніх десятиліть катастрофічно зростають маштаби утворення та накопичення різноманітних відходів, що призводить до відчуження нових територій та забруднення довкілля. Одним з таких стрімко зростаючих за кількістю відходів є осади стічних вод (ОСВ), що утворюються на очисних станціях населених пунктів. В необробленому вигляді ОСВ протягом десятків років зливалися на переобтяжені мулові площадки, у відвали, водосховища, кар’єри, що призвело до порушення екологічної безпеки й умов життя населення. Тільки на території України кількість накопиченого осаду перевищує 5 млн. т, до яких щороку додається ще 3 млн. т нових осадів. Тому назріла нагальна потреба у модернізації наявних способів обробки осадів та пошуку і розробці нових технологій їх утилізації.

Сучасні технології очищення промислових і побутових стічних вод

Вода – найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Основними забруднювачами природних водойм є промисловість, що скидає у них стічні води виробництва. Під забрудненням водних ресурсів розуміють будь-які зміни фізичних, хімічних і біологічних властивостей води у водоймищах у зв’язку із скиданням у них рідких, твердих і газоподібних речовин, які роблять воду даних водоймищ небезпечною для використання, завдаючи збитку народному господарству, здоров’ю і безпеці населення.

Решение проблемы утилизации коммунальных отходов

Среди проблем, порожденных технической революцией, есть одна особо тревожная – это возможность существенного повреждения и даже гибели биосферы в результате всевозрастающих техногенных воздействий. В ХХI веке размещение осадков сточных вод (ОСВ) в Украине является острой проблемой. Для оценки общего количества накопленных в Украине канализационных осадков исходят из условия образования 80 г/сут..чел. сухого вещества, что составляет на сегодняшний день примерно 50 млн. т отходов по сухому веществу или более 1 млрд. м3 по объему, при естественной влажности [1, 2, 4].

Інтенсифікація процесу аеробного зброджування і доочищення біологічно очищеної стічної води

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту [1].

Захист довкілля від забруднень полігонами ТПВ

Проблема утилізації відходів є для України актуальною, оскільки країна виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення. Зазвичай, із сучасних щорічних кількох десятків мільярдів тонн твердих відходів людської життєдіяльності більша їх частина припадає на відходи гірничорудної і будівельної промисловості. Побутове сміття становить всього 1-3 % всіх твердих відходів, але шкода від нього дедалі більша, незважаючи на його відносно малу кількість. Причиною цього є різноманітність його складу, збільшення частки хімічних шкідливих предметів і речовин, а також низька швидкість його розкладання. Папір руйнується через 2-10 років, консервні банки майже через 100 років, поліетиленові матеріали – через 200 років, пластмаса – через 500 років, а скло для повного розкладання вимагає 1000 років.

Сторінки

Subscribe to RSS - Отходы, загрязнение окружающей среды