Відтворення екосистем і екомережі

Особливості територіального розподілу населених пунктів Херсонщини як перешкода розбудові екомережі в Нижньодніпровському регіоні

tiz_009_zemlia.gif На сучасному етапі існування та життєдіяльності людського суспільства, все зростаючого його пресингу на живу і неживу природу однією з найважливіших проблем є охорона та збереження різноманіття біогеоценозів, раціональне використання ресурсів на основі глибокого дослідження всіх їх компонентів.

Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу

tiz_009_zemlia.gifВажливим аспектом збалансованого розвитку суспільства є збереження біоландшафтного різноманіття. Основним завданням щодо його відтворення є оптимізація функціонально-просторової структури природно-заповідних територій

Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат

tiz_009_zemlia.gif Характерними напрямами дигресії корінного біогеоценотичного покриву Українських Карпат є: знелісення (загальна лісистість зменшилася на 45%), зміна домінантів видового складу рослин і тварин у структурі лісових та лучних екосистем, великомасштабне культивування смереки

Відновлення екосистем

tiz_009_zemlia.gifВисокі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища.

Лісові антропогенні ландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі

tiz_009_zemlia.gif За останні десятиріччя Вінниччина зазнала суттєвого антропогенного навантаження, що призвело до локалізації природних ландшафтів.

Приміські екосистеми

tiz_009_zemlia.gif З 90-х років ХХ ст. на Поділлі спостерігається тенденція розвитку субурбанізації, особливо у приміських зонах. У приміських зонах зростає кількість населення та робочих місць (до початку кризових явищ), збільшуються темпи їх забудови та суттєво рекреаційного навантаження.

Динаміка біоти і сучасні загрози довкіллю в Україні

tiz_009_zemlia.gif Україна зі здобуттям суверенності отримала у спадок від “згнилого” СРСР свою частку гострих екологічних проблем, і навіть унікальних з огляду на Чорнобильську катастрофу [1].

Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі

tiz_009_zemlia.gifАгроландшафт – природно-антропогенна система, яка є об'єктом сільськогосподарської діяльності і водночас середовищем життєдіяльності людини, а також формування агрофітоценозів.

Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні

tiz_009_zemlia.gifРозглядаючи людину, як консумента нижчих порядків, зазначимо, що саме вживання нею тваринної їжі сприяло прискоренню еволюції Homo sapiens. Тому використання ресурсів диких тварин має тривалу історію

Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»

В статті науково обґрунтована доцільність створення регіонального ландшафтного парку «Дністер» в межах Вінницької області, площею 18,2 тис. га. Проведена фізико-географічна характеристика його території, виділено функціональні зони. Запропоновано основні шляхи, які необхідно впровадити, щоб створити РЛП «Дністер».

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі