Застосування цеолітів вітчизняних родовищ для вирішення практичних завдань екології

Останнім часом світова наука і практика все більше уваги акцентує на проблеми утилізації, переробки органічних відходів та використанні їх енергії за допомогою біотехнології вермікультивування у складі біоконверсійного комплексу. 
       Біоконверсійний комплекс–це система ведення господарства, де відходи одного виробничого циклу є сировиною для подальшого виробництва.
       Утилізація органічних відходів за допомогою гібрида червоного каліфорнійського черв’яка дозволяє отримати екологічно чисте органічне добриво – біогумус та повноцінний білок. Білок черв’ячної  біомаси за амінокислотним складом не постапається м’ясо-кістковому та рибному борошну. Слід   акцентувати  увагу на тому, що черв’ячна біомаса має вищий вміст у порівнянні із м’ясним борошном таких амінокислот, як серин, аспарагінова к-та, гліцин, гістідін, треонін а також критичних метіоніну і триптофану.   
       Біотехнологія вермікультивування залежить від багатьох факторів, у тому числі від якості субстрату, на якому будуть вирощуватись олігохети. Як відомо, від наявності та співвідношення мікроелементів у живильному середовищі залежить ступінь трансформації органічних відходів у біогумус. 
       З метою інтенсифікації процесів утилізації ряд дослідників пропонують вносити у  живильне середовище до 10% таких мінеральних речовин як крейда, вапно, доломітове борошно та до 4,0% сапоніту.
       Науковий пошук свідчить про відсутність досліджень щодо впливу цеолітів на продуктивність вермікультури та якість біомаси черв’яків.
       На сьогодні можна говорити про те, що в Україні є досить значна сировинна база цеолітовмісних порід, родовища яких є у Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях. Однак вони відрізняються між собою навіть у покладах одного й того ж родовища як за кольором, механічною міцністю, % вмістом цеоліту, хімічним складом і властивостями, так і за біологічною дією.
       Вивчено можливість використання цеолітів вітчизняних родовищ при утилізації органічних відходів за участю гібрида червоних каліфорнійських черв’яків. Експериментально доведено, що введення цеолітів у оптимальних кількостях до складу субстрату вермікультури дає  можливість інтенсифікувати процеси утилізації відходів. Також встановлено, що у біогумусі і черв’ячній біомасі, які широко застосовуються у різних галузях, знижується концентрація важких металів-токсикантів, що дає можливість певною мірою вирішити практичні завдання сучасної екології.
 
Застосування цеолітів вітчизняних родовищ для вирішення практичних завдань екології / Герасименко В. Г., Харчишин В.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 189.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet