Закриття 1,2% електростанцій скоротить викиди вуглекислого газу на 20%

Незалежний некомерційний американський центр з дослідження і стратегій навколишнього середовища (Environment America Research & Policy Center) і Frontier Group представили доповідь про внесок США в глобальну зміну клімату. «Не треба вирушати на Полярне коло, щоб побачити докази глобального потепління», - кажуть автори доповіді Джордан Шнайдер, Тревіс Медсен (Frontier Group) і Джуліан Боггс (Environment America Research & Policy Center).

Як і більшість інших вчених, вони вказують на чіткий зв'язок між збільшенням частоти і тяжкості проливних дощів і сильних теплових хвиль. «Глобальне потепління здатне посилити вплив екстремальних погодних явищ, таких як урагани, повені, посухи та пожежі», - йдеться в доповіді.

«Електричні станції є найбільшим джерелом забруднення навколишнього середовища в США - 41% викидів діоксиду вуглецю від загальної кількості по країні. Невелика жменька найбрудніших електростанцій виробляють масивні і непропорційно великі частки викидів, які забруднюють атмосферу і сприяють глобальному потеплінню».

Дослідники визначили найбільш небезпечні для навколишнього середовища електростанції: перша сотня, що становить трохи більше 1% від 6 тис. електростанцій країни, виробляє 20 % вуглекислого газу. 98 з цих станцій використовують вугільне паливо.

Враховуючи в своєму дослідженні всі комунальні та виробничі електростанції, вчені прийшли до висновку, що ТОП - 50 американських електростанцій викидають в атмосферу стільки вуглекислого газу, скільки і половина від загальної кількості в 240 млн. автомобілів в країні.

Автори також виявили, що найбрудніші електростанції в Америці є основними джерелами забруднення навколишнього середовища в глобальному масштабі. Якби ТОП-50 найбільш екологічно чистих заводів США були незалежною державою, вона була б сьомим за величиною емітером двоокису вуглецю в світі, після Німеччини і перед Південною Кореєю.

Шість місяців тому Агентство з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency) запропонувало встановити для нових електростанцій обмеження: не більше 1000 фунтів (близько 454 кг) вуглекислого газу за мегават-годину енергії. Дуже малоймовірно, що нові вугільні електростанції зможуть відповідати цьому стандарту. Агентство також планує запропонувати стандарти для існуючих станцій до червня наступного року і остаточно завершити над ними роботу в 2015 році.

Американський центр з дослідження і стратегій навколишнього середовища (Environment America Research & Policy Center) і Frontier Group дають дві рекомендації:

• для захисту нашого здоров'я, нашої економіки і нашого навколишнього середовища від небезпек глобального потепління, Америка повинна зайнятися забруднюючими електростанціями
• на додаток до зменшення рівня забруднення навколишнього середовища електростанціями, США повинні прийняти нову «чисту» енергетичну політику на місцевому, регіональному та федеральному рівні з метою скорочення викидів двоокису вуглецю в результаті використання енергії в інших секторах.

АВЕ «Альтернатива» , за матеріалами Planetsave.com
http://planetsave.com/2013/09/12/shutter-1-2-of-power-plants-cut-carbon-costs-by-20/

 

Закрытие 1,2% электростанций сократит выбросы углекислого газа на 20%
Независимый некоммерческий американский центр по исследованию и стратегиям окружающей среды (Environment America Research & Policy Center) и Frontier Group представили доклад о вкладе США в глобальное изменение климата.
«Не надо отправляться на Полярный круг, чтобы увидеть доказательства глобального потепления», - говорят авторы доклада Джордан Шнайдер, Трэвис Мэдсен (Frontier Group) и Джулиан Боггс (Environment America Research & Policy Center).

Как и большинство других ученых, они указывают на четкую связь между увеличением частоты и тяжести проливных дождей и сильных тепловых волн. «Глобальное потепление способно усилить воздействие экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения, засухи и пожары», - говорится в докладе.

«Электрические станции являются крупнейшим источником загрязнения окружающей среды в США - 41% выбросов диоксида углерода от общего количества по стране. Небольшая горстка самых грязных электростанций производят массивные и непропорционально большие доли загрязняющих атмосферу выбросов, которые способствуют глобальному потеплению».

Исследователи определили наиболее опасные для окружающей среды электростанции: первая сотня, что составляет чуть более 1% от 6 тыс. электростанций страны, производит 20% углекислого газа. 98 из этих станций используют угольное топливо.

Учитывая в своем исследовании все коммунальные и производственные электростанции, ученые пришли к выводу, что ТОП-50 американских электростанций выбрасывают в атмосферу столько углекислого газа, сколько и половина от общего количества в 240 млн. автомобилей в стране.

Авторы также обнаружили, что самые грязные электростанции в Америке являются основными источниками загрязнения окружающей среды в глобальном масштабе. Если бы ТОП-50 самых экологически чистых заводов США были независимым государством, оно было бы седьмым по величине эмиттером двуокиси углерода в мире, после Германии и перед Южной Кореей. 

Шесть месяцев назад Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency) предложило установить для новых электростанций ограничение: не более 1000 фунтов (около 454 кг) углекислого газа за мегаватт-час энергии. Очень маловероятно, что новые угольные электростанции смогут соответствовать этому стандарту. Агентство также планирует предложить стандарты для существующих станций к июню следующего года и окончательно завершить над ними работу в 2015 году.

Американский центр по исследованию и стратегиям окружающей среды (Environment America Research & Policy Center) и Frontier Group дают две рекомендации:

• для защиты нашего здоровья, нашей экономики и нашей окружающей среды от опасностей глобального потепления, Америка должна заняться загрязняющими электростанциями
• в дополнение к уменьшению уровня загрязнения окружающей среды электростанциями, США должны принять новую «чистую» энергетическую политику  на местном, региональном и федеральном уровне с целью сокращения выбросов двуокиси углерода в результате использования энергии в других секторах.

АВЭ «Альтернатива», по материалам Planetsave.com
http://planetsave.com/2013/09/12/shutter-1-2-of-power-plants-cut-carbon-costs-by-20/

Оцінка: 
0
No votes yet