Розробка нового гідрографічного та водогосподарського районування території України з використанням ГІС-технологій

Актуальність. Активне використання водних ресурсів викликає необхідність встановлення гідрологічних, соціальних, економічних та екологічних взаємозв`язків в басейнах. Ці взаємні залежності вимагають інтегрованих підходів до розвитку та управління водними ресурсами. Враховуючи багатовекторний характер управління водними ресурсами, більшість країн впроваджує інтегрований підхід до управління водними ресурсами на національному та басейновому рівні, що вимагає вдосконалення інституціональних структур та покращення виконавчої практики.
Національні уряди розробляють стратегії використання та охорони водних ресурсів для своїх країн. Хоча реалізація цих стратегій може бути ефективною на різних рівнях, але там, де стратегії здійснюються на рівні басейну, завжди є можливість знайти рішення для «всього басейну» та подолати протиріччя між користувачами верхньої та нижньої течії, або користувачами з різних регіонів басейну. Підхід «для всього басейну» дозволяє оцінити впливи на системному рівні.
Україна почала процес реформування системи управління водними ресурсами, метою якого є досягнення відповідності цієї системи розробкам, здійсненим у Європейському Союзі, зокрема в рамках Водної Рамкової Директиви (ВРД). Прийняття Закону «Про державну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. свідчить про те, що Україна взяла на себе зобов’язання слідувати принципам, викладеним у Водній Рамковій Директиві [1].
08.06.2012 р. у Верховній Раді було зареєстровано Проект Закону «Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом)». Реалізація положень законопроекту дозволить удосконалити законодавство України у питаннях впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС. Зокрема, запровадити гідрографічне і водогосподарське районування території України для розробки планів управління річкових басейнів [2].
План управління річковим басейном повинен обов’язково включати нанесені на карту межі басейнів та суббасейнів, що відносяться до даного району річкового басейну. Необхідність виділення таких меж потребує проведення нового гідрографічного районування території України.
Розв’язання задачі. Першим етапом у створенні нового гідрографічного та водогосподарського районування території України стала розробка та затвердження нових методик гідрографічного та водогосподарського районування України, з урахування провідного світового досвіду та природничих і водогосподарських особливостей  нашої країни. Відповідно до цих методик, гідрографічними одиницями повинні бути райони річкових басейнів та суббасейни в їх межах. Район річкового басейну пропонуються як головна одиниця управління в галузі використання і охорони водних об’єктів, які складаються з басейнів відповідних річок і пов’язаних з ними підземних водних об’єктів. В Україні пропонується виділити 9 районів річкових басейнів: Дніпра, Дністра, Дунаю, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Західного Бугу, річок Причорномор’я, Приазов’я, Криму [2].


Рис. 1. Нове гідрографічне та водогосподарське районування території України
Впровадження басейнового принципу управління та необхідність врахування сучасних європейських вимог потребують узгодження меж водогосподарських ділянок з межами басейнів та суббасейнів, що будуть виділені на території країни, а не з межами адміністративних одиниць, як це історично склалось на території нашої країни в деяких місцях.
З використанням сучасних ГІС-технологій здійснено ідентифікацію гідрографічних та водогосподарських одиниць: за картографічними та довідниковими даними ідентифіковано межі районів основних річкових басейнів та водогосподарських ділянки країни (рис. 1).

Також, розроблено засоби для роботи з ідентифікованими інформаційними моделями водогосподарського районування України: для збереження та актуалізації атрибутивних даних розроблено базу даних, для одночасної роботи з базою даних та ідентифікованими на карті елементами водогосподарського районування – програму-оболонку (рис. 2).


Рис. 2. Інтерфейс програми-оболонки

З використанням сучасних ГІС-технологій розроблено нове гідрографічне та водогосподарське районування території України та створено і впроваджено в усій країні програмні засоби для роботи з ідентифікованими інформаційними та просторовими моделями водогосподарського районування України, які використовують типовий, розроблений у ВНТУ, інтерфейс для управління водними ресурсами басейнів великих річок України на основі ГІС-технологій [3].

Список літератури

  1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення: Вид. офіційне. – К.: Твій формат, 2006. – 240 с.
  2. Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В. В. Гребінь, В. Б. Мокін, В. А. Сташук, В. К. Хільчевський, М. В. Яцюк, О. В. Чунарьов, Є. М. Крижановський, В. С. Бабчук, О. Є. Ярошевич. – К.: 2013. – 63 с.
  3. В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук, О. В. Дезірон, М. Я. Бабич, М. П. Боцула, Д. І. Катєльніков, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк / Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. - Методичний посібник. / Під ред. В.Б. Мокіна. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 236 с.

Розробка нового гідрографічного та водогосподарського районування території України з використанням ГІС-технологій [Електронний ресурс]  / Мокін В.Б., Крижановський Є.М., Гавенко О.В., Чунарьов О.В., Гребінь В.В. // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/rozrobka-novogo-gidrografichnogo-ta-vodogospodarskogo-rayonuvannya-terytoriyi-ukrayiny-z

Оцінка: 
0
No votes yet