Оцінка ступеню негативного впливу екологічних факторів виробничого середовища

        Державна політика в галузі екологічної безпеки ґрунтується на принципах пріоритету життя та здоров'я  громадян, соціального захисту. Але ідеальні цілі стикаються в Україні з реальністю, яка викликає небезпідставну стурбованість. На більшості підприємств умови виробничого середовища назвати екологічно безпечними не можна. За обставин вимушеного пристосування працюючих до екологічно небезпечних чинників виникає потреба в якомога повному відшкодуванні несприятливих  впливів.
       Діюча система відшкодувань впливів чинників техногенного середовища недосконала, соціально несправедлива. Причини криються в ступеневих методах оцінки величини впливу негативних факторів та розрахунку  компенсаційних виплат.   
       Відмова від ступеневого методу розрахунку відшкодувань на користь пропорційного  спростить  процедуру розрахунку, дозволить  реально  і точно відображати величину ступеня негативного впливу  на людину,  дасть змогу точніше прогнозувати ризики знаходження в екологічно несприятливому виробничому середовищі, отримувати соціально справедливі відшкодування згідно законодавства України.
 
Література
1. Програма дій «Порядок денний на ХХ1 століття» («Agenda-21»). – К.:, 2000.
2. Програма дій з подальшого впровадження «Порядку денного на ХХІ століття»  («RIO+5»). – К., 2000.
3. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня  1996 р.
4. Рудоміна-Дусятська О.В. Екологічна психологія: Навч. посіб. – К.: Ін-т післядипломної   освіти КНУ ім. Шевченка, 2001. – 71 с.
5. Черноушек М. Психология жизненной среды. –  М.: Мысль, 1989. – 174 с.
6. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – С.296-297.
7. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів  виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ України, № 528 від 27.12.2001 р.
 
Оцінка ступеню негативного впливу екологічних факторів виробничого середовища / Душанова Т.В.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 280.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet