Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне

        За концепцією сталого розвитку якість життя  громадян є найвищим критерієм ефективності функціонування держави. Якість життя – поняття, яке натепер набуває свого методологічного становлення з врахування новітніх тенденцій у розвитку еколого-економічних, соціальних інновацій. Очевидним є лише те, що це інтегрована характеристика (показник) розвитку суспільства. Міста, як найбільш антропогенно-перетворені ділянки місцевості зазнають докорінної зміни компонентів ландшафтів. Територія міст зазнає забруднення атмосферного повітря, утворює зливні стоки, характеризується шумовим, електромагнітним негативним впливом на людину тощо. Саме такі урбосистеми за рекомендаціями, вимогами Європейського Банку Реконструкції і розвитку підлягають екологічному аудиту, з’ясуванню комфортності умов проживання, вартості земельних ділянок та об’єктів з врахуванням екологічних факторів. Існує багато різних трактувань “якості життя”, але вони враховують лише тільки деякі аспекти цього поняття. І.М. Малахов визначає якість життя людини через два агрегованих, взаємозалежних параметри – біологічну та соціальну складові. Ф.М. Мільков вважає, що саме “геоекологія - це наука про комфортність географічного середовища”. Іншими словами, “геоекологія відповідає на питання: на скільки сприятливі, комфортні, а якщо ні, то чому , умови мешкання та виробничої діяльності людини на даній території”. Тому автор визначає якість життя людини через геоекологічну та соціальну складові. Якість життя – це високоінтегрована характеристика розвитку суспільства, яку визначають соціальні та геоекологічні складові, закладена у ментальній сфері: сприймається психоемоційною сферою того чи іншого народу, і найважливішим показником якого є стан здоров’я населення. Актуальність врахування якості довкілля для життєзабезпечення підтверджується матеріалами статистики, так наприклад за інформацією Всесвітнього банку 20% хвороб в країнах , що розвиваються, пов’язані з екологічними умовами, причому 40% екологічно залежних хвороб, припадає на дітей менше 5 років.  Стан здоров’я населення є важливим показником якості життя. Рівень захворюваності залежить від багатьох чинників і визначається, насамперед, економічними і соціальними умовами, екологічною обстановкою і рівнем медичної допомоги в місцях проживання, спалахами епідемій. Таким чином, з’являється  актуальна проблема кількісної оцінки геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі. Оцінювання якості  навколишнього природного середовища для м.Рівне базувалось на методі комбінування додавання і множення, запропонований Мухіною у 1974 р. Розроблена методика вже була апробована на території міста Києва, а на сьогодні – це реальна можливість використання її в широкому вжитку. Для оцінювання забруднення атмосферного повітря був використаний комплексний індекс забруднення атмосфери міста (КІЗА) - кількісна характеристика рівня забруднення атмосферного повітря, що створюється n—речовинами, наявними в атмосфері міста. Цей індекс використали для порівняння ступеня забруднення атмосфери у різних куточках міста  Рівне. В результаті була отримана інтегральна оцінка геоекологічних чинників якості життя людини в м.Рівне. Найбільш сприятливими територіями за геоекологічними чинниками якості життя людини в м.Рівне є території південно-центральної частини міста, сприятливими – південно-західна частина міста та південно-східна, малосприятливими – північно-західна, північно-східна, та південна частина приозерних ділянок, задовільними – північна частина та центр міста. Фактично не існує жодного спеціального методу аналізу, який спрацював би у всіх ситуаціях. Щоб провести прогноз (аналіз) якості життя, необхідно провести оцінку великої кількості інформаційної діяльності всіх суб’єктів господарювання, екологічної ситуації, особливостей для міста, що можливо на основі системно-екологічного підходу. При цьому актуальним буде напрацювання інтегральних показників оцінки та ранжування природоохоронних заходів з стабілізації та покращення екологічної, економічної та соціальної ситуації.
 
Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне / Скрипчук П.М., Веремійчик І.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 271.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet