Кислотна обробка шламів очищення стічних вод текстильних підприємств

В останні роки, незважаючи на скорочення промислової діяльності, техногенне навантаження на біосферу зростає, що проявляється у збільшенні кількості відходів та об’єму стічних вод. Це стосується також текстильної промисловості, оскільки стічні води (СВ) цих підприємств забруднені поверхнево-активними речовинами, барвниками, іонами кольорових металів, нафтопродуктами та мають складний колоїдно-хімічний склад.
     Для досягнення задовільного ступеня очищення таких стічних вод необхідно здійснювати комплекс технологічних прийомів: коагуляція, фільтрування, адсорбція на активованому вугіллі, озонування, флотація та окиснення різними регентами.
     В рамках даної роботи коагуляцію проводили на зразках СВ текстильних виробництв. Як коагулянт використовували FeSO4*7H2O. Доза коагулянту, визначена експериментальним шляхом за методикою [1], складає 100 мг/дм3.
В усіх випадках після коагуляції утворюється осад коричневого кольору, який підлягає обробці з метою вилучення коагулянту для повторного використання, що сприяє зменшенню об’єму осаду та поліпшенню його фільтрувальних характеристик.
 
Таблиця 1 – Основні характеристики отриманого шламу
Характеристика шламу

Величина

Питомий опір фільтруванню, см/г

0,6012ּ109

Густина, г/см3

1,0917

Вологість, %

99,285

Вміст органічної частини, %мас.

45-50
 

     Метою роботи є виявлення фізико-хімічних особливостей кислотного розчинення осаду при регенерації коагулянту, що здійснювали кислотним розчиненням осаду. Обробку шламу проводили сульфатною кислотою різної концентрації при співвідношенні об’єму осаду до об’єму кислоти Т:Ж = 1:1. Вміст відрегенерованого заліза у розчині визначали фотоколориметрично за методикою [2].

Таблиця 2 – Вплив концентрації кислоти на ступінь вилучення заліза у розчин
Концентрація H2SO4, %

Ступінь вилучення заліза з осаду, %

0,2

3,0

0,4

6,1

1,0

33,0

1,2

27,3

1,4

31,6

2,0

21,7

        Досліджено, що найкращий ступінь розчинення заліза з осаду становить 33% при обробці осаду 1% сульфатною кислотою В наступних дослідах, окрім зміни концентрації кислоти змінювали відношення об’єму осаду до об’єму кислоти і дослідили, що найвищий ступінь видалення заліза складає 34,29% при розчиненні осаду 1% кислотою та відношенням 1:1.

     Для збільшення відсотку розчинення заліза з осаду будуть продовжені дослідження у напрямку поліпшення кислотно-екстракційного процесу.
 
Література
1. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды / Л.А.Кульский, И.Т. Гороновский, А.М. Когановский, М.А. Шевченко. – К.: Наукова думка, 1980. – Ч.1,2. – 1206 с.
2. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. – 448с.
 
Кислотна обробка шламів очищення стічних вод текстильних підприємств / Астрелін І.М., Косогіна І.В // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 36.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet