До питання про комп’ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну

Проблема забруднення повітря стала надзвичайно гострою в останні десятиліття. Розуміючи це, людина запроваджує нові, досконалі технології, які забезпечують мінімальне забруднення повітря, створює спеціальні моніторингові служби для попередження забруднення та охорони повітряного середовища.
Проте планування та виконання таких заходів знаходиться на низькому рівні і є недостатнім для зменшення кількості забруднюючих речовин, які надходять в атмосферу. Тому для часткового розв’язання даної проблеми потрібно застосовувати комп’ютерні технології. 
       Важлива роль у вирішенні екологічних проблем належить  моніторингу. Джерелами інформації для вивчення моніторингу екологічного стану атмосферного повітря є дані спостережень, лабораторних вимірювань, дані статистичного обліку, які здійснюються відповідними організаціями.
       Формування функціонуючої системи управління якістю урбанізованих територій починається з комплексної оцінки якості природних компонентів: води, повітря, ґрунтів, геологічного середовища, біоценозів з обов’язковим урахуванням техногенної складової. Така оцінка кожного природного компонента базується на трьох основних моментах: 1) визначення основних параметрів, що характеризують властивості компонента (в даному випадку повітря); 2) обробка отриманої інформації; 3) аналіз результатів. Як правило результати моніторингових досліджень у відповідних відділах набираються вручну і автоматично не обробляються. Для здійснення комплексної оцінки якості повітряного басейну та підвищення ефективності роботи відділів моніторингу і аналітичного контролю пропонується налагодити комп’ютерну програму, яка б здійснювала аналіз забруднень і автоматично подавала джерела забруднень із детальною їх характеристикою. Для забезпечення оперативності та інформативності програма повинна підтримувати зв’язок із суб’єктами моніторингу та суб’єктами, що приймають керівні рішення у галузі природоохоронної діяльності через Internet, тобто з використанням Web- технологій.
       Розроблена програма EcoStat пропонується для широкого використання Держуправлінням екології та природних ресурсів у Житомирській області і має дві важливі функції: наповнення бази даних результатами спостережень, забезпечення  швидкого та мобільного доступу до інформації користувачів. Практична цінність даного програмного продукту складається у всебічному доступі до екологічної інформації, можливості швидкого пошуку та формування звітів про склад та кількість викидів в атмосферне повітря. 
       Для зручності роботи із EcoStat розроблене головне меню. Пункти меню для роботи із EcoStat згруповані у три основні розділи: підприємства, шкідливі речовини, звіти. Розділ “Підприємства” головного меню містить інструменти для роботи з інформацією, яка носить довідковий характер про підприємство, а саме: адреса, площа, спеціалізація та кількість джерел викидів. Розділ “Шкідливі речовини” містить перелік шкідливих речовин, викиди яких здійснює підприємство, та гранично допустиму концентрацію. У розділі “Звіти” зібрано форми для надання користувачу інформації про підприємства та їх викиди, а також інструменти для проведення вибірки. Даний розділ містить також два підрозділи: викиди шкідливих речовин по підприємству; пошук підприємств по викидах.
       За допомогою даних інструментів користувач отримує графічну інформацію про динаміку викидів, порівняння кількості викидів з рівнем ГДК та може виділити ряд підприємств за заданими ознаками. Програма була розроблена з використанням звітності Житомирської екологічної інспекції, проте може бути застосована для аналізу екологічного стану атмосферного повітря як в місті Житомирі, так і в іншому місті. 
       Дана програма дозволяє підвищити ефективність роботи відділів моніторингу та аналітичного контролю екологічних інспекцій міст, сприяє швидкому доступу до екологічної інформації, здійсненню екологічних досліджень. 
       EcoStat розміщена в Internet (www.ecostat.ho.com.ua) і є доступною для користувачів як екологів-дослідників, так і для пересічних громадян.
 
 
До питання про комп’ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну / Шикіна О.В., Скиба Г.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 76.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet