Деякі біоекологічні особливості Tegenaria Domestica (Clerck) (Araneae, Agelenidae) м. Чернівці

 Вивчення закономірностей адаптації тварин до урбанізованого середовища залишається актуальним у зв’язку з розростанням міст. Дослідження синантропних павуків України порівняно малочисельні.
За даними Евтушенко К.В. (2000) у міських квартирах на території України евсинантропні павуки, як правило, представлені п’ятьма чи більшою кількістю видів. Нами показано, що за результатами оцінки популяцій синантропних видів павуків на основі індексу відносного кількісного багатства, одним з домінуючих видів у м. Чернівці є Tegenaria domestica (Clerck) (Федоряк М.М., у друці). 
       Представники даного виду темно забарвлені; ззовні самка майже не відрізняється від самця, за винятком того, що тіло останнього стрункіше. Довжина тіла самок чернівцьких популяцій Tegenaria domestica (Clerck) змінювалася в межах  від 8,8 до 10,8 мм, а самців –  від  7,3 до 8,5 мм і вірогідно не відрізнялася від довжини тіла самок (табл.). Визначали також довжину стернального щита представників обох статей, що складала 2,01?0,15 мм для самок та 1,63?0,11 мм для самців. Різниця за даним показником достовірна (t = 3,22; P>0,05). Отже, серед досліджуваних морфометричних показників доцільніше визначати довжину стернального щита, як більш константну, на відміну від довжини тіла (остання може залежати від кількості спожитої павуком їжі на момент його фіксації). 
 
Таблиця  – Деякі морфометричні показники Tegenaria domestica (Clerck) (n=27-34)
 


Досліджувана група


Довжина тіла (Lt), мм


Довжина стернального щита (Ls), мм


M±m


t


M±m


t


Самки


9,54±0,62


 


2,01±0,15


 


Самці


7,53±0,71


1,90


1,63±0,11*


3,22


Субадультні


6,52±0,72*


3,03


1,47±0,23*


2,19

 
 
* – різниця достовірна при порівнянні з самками;
 
       За даними Б. Клауснітцера (1990) Tegenaria domestica (Clerck) зустрічається в будівлях людини на всіх ярусах; нами на території м. Чернівці представники даного виду виявлено лише у підвалах та на поверхах, і жодного разу – на горищах. При цьому середня щільність популяції обстежених будинків у підвалах була вищою – 0,4 екз/м2, а на поверхах – 0,2 екз/м2.
       Визначали також деякі параметри ловецьких сіток  Tegenaria domestica (Clerck). Ловецькі сітки представників даного виду розташовуються по кутах приміщень, мають форму прямокутного трикутника, що дозволяло легко визначити площу полотнища сітки. Полотнище переходить у широкий круглий отвір лійкоподібної трубки. 
       Показано, що площа полотнища ловецької сітки варіює у широких межах у представників різних статей та вікових груп і достовірної різниці за зазначеним параметром між самцями, самками та ювенільними особинами чернівецької популяції не виявлено (52,87?10,08 см2; 36,72?7,89 см2; 43,66?8,72 см2 відповідно). В той же час, діаметр отвору житлової трубки ювенільних особин складав 0,84?0,11 см і достовірно відрізнявся від такого як у самок (1,44?0,18 см), так і у самців (1,23?0,18 см), що можна пояснити залежністю діаметра отвору від розміру тіла павука.  Саме невідповідність діаметра житлової трубки і розміру тіла павука, ймовірно, змушує останнього при збільшенні розмірів тіла будувати нові тенета, залишаючи старі.
Література
1. Евтушенко К.В. Эвсинантропные пауки (Aranei) Черниговского полесья // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2000. –  Т. VIII, вып. 2. – С. 184-185.
2. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990.
 
Деякі біоекологічні особливості Tegenaria Domestica (Clerck) (Araneae, Agelenidae) м. Чернівці / Федоряк М.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 110.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet