Аналіз даних екологічного моніторингу якості поверхневих вод басейну річки Рось з використанням ГІС

Сьогодні існує велика кількість даних моніторингу поверхневих вод басейну річки Рось, які накопичились в результаті спостережень за якістю поверхневих вод Басейнового управління водними ресурсами р. Рось. Деякі дані зберігаються ще на паперових носіях, а більш нові – за останні роки – зберігаються у форматі електронних таблиць MS Excel. Але, для ефективного використання цих даних, для підтримки прийняття рішень, розробки науково-обґрунтованих рекомендацій, необхідно використовувати сучасні технології баз даних та геоінформаційних систем [1].
ГІС моніторингу поверхневих вод басейну р. Рось містить дві взаємопов’язані складові: базу даних та електронну карту.
База даних системи забезпечує [2]:

  • введення, зберігання та актуалізацію даних моніторингу та даних спецводокористування;
  • автоматизований імпорт даних моніторингу та даних спецводокористування з відомчих систем Держводагенства України;
  • аналіз даних моніторингу (виявлення фактів перевищення граничних значень, статистична обробка даних, аналіз регулярності спостережень, тощо);
  • формування звітів за результатами аналізу даних та можливість їх експортування у формат електронних таблиць.

Завдяки поєднанню електронної карти та бази даних моніторингу є доступними широкі можливості для просторового аналізу та візуалізації аналізу даних моніторингу, що забезпечать підтримку управлінських рішень в галузі управління водними ресурсами басейну.
Засобами ГІС «Панорама» ідентифіковано основні річки басейну, які входять до переліку 2ТП-Водгосп, тобто на яких є скиди стічних вод чи водозабори. Також сформовано гідрографічну модель басейну, забезпечивши інформаційно-топологічну єдність об’єктів річкової мережі.

D:\Documents\Навчання (ВНТУ)\Дипломна\Матриця_фосфати.png
Рис. 1. Матриця забруднення поверхневих вод басейну річки Рось фосфатами

На електронну карту басейну нанесено створи спостереження за якістю поверхневих вод та забезпечено зв’язок з базою даних, шляхом введення в семантики об’єктів кодових ідентифікаторів.
З використанням засобів ГІС “Панорама” було побудовано матриці забруднення поверхневих вод басейну р. Рось за основними показниками якості (рис. 1, 2).
При побудові матриці забруднення поверхневих вод басейну р. Рось фосфатами було візуалізовано інформацію про рівень вмісту фосфатів у поверхневих водах басейну річки Рось. Найменш забрудненою є західна частина басейну, де знаходяться витоки р. Рось та її приток, лише там показник забруднення фосфатами не перевищує норму ГДК (0,17 мг/дм3).
Рівень забруднення поступово збільшується з заходу на схід басейну досягаючи максимуму в районі гирла р. Рось (до 1,31 мг/дм3).
З метою зменшення скиду фосфатів у поверхневі водні об’єкти необхідно відмовлятись від фосфатовмісної продукції у побутовому господарстві та на підприємствах, які використовують фосфати як сировину.
Основними забруднювачами поверхневих вод залишаються комунальні підприємства через недостатню очистку стічних вод у зв’язку із застарілими та неефективно працюючими очисними спорудами.

C:\Users\user\Desktop\Матриця_хлорид-іони.png
Рис. 2. Матриця забруднення поверхневих вод басейну річки Рось хлорид-іонами

Матриця забруднення поверхневих вод басейну річки Рось хлорид-іонами свідчить про те, що західна частина басейну є менш забрудненою, а східна – більш забрудненою (до 40 мг/дм3) речовинами, що містять хлорид-іони. Але усі показники знаходяться в межах ГДК (300 мг/дм3).
Для запобігання процесу забруднення водойм, слід застосовувати ряд способів із їх охорони:
- скорочення стоків у водойми шляхом удосконалення технологічних процесів ряду виробництв;
- очищення стічних вод (механічні, хімічні та біологічні методи).
Отже, розроблено геоінформаційну систему моніторингу поверхневих вод р. Рось за даними Басейнового управління водними ресурсами р. Рось, яка забезпечує збирання, накопичення, зберігання та аналіз результатів спостережень за якістю поверхневих вод та значно підвищує автоматизацію процесу прийняття науково-обґрунтованих рішень в галузі управління станом поверхневих вод басейну.

Список літератури

  1. Мокін В. Б. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі алгоритми програми. Монографія / Мокін В. Б., Боцула М. П. та ін.; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 315 с.
  2. Крижановський Є.М., Києнко-Романюк Є.С.. Розробка геоінформаціної системи моніторингу поверхневих вод річки Рось. Тези доповідей міжнародної конференції “Інформаційні технології та безпека інформаціно-комунікаційних систем”. – Вінниця: 2012. – С. 141-143.

Аналіз даних екологічного моніторингу якості поверхневих вод басейну річки Рось з використанням ГІС   [Електронний ресурс]  / Крижановський Є.М., Києнко-Романюк Є.С. // Режим доступу: http://eco.com.ua/

Оцінка: 
0
No votes yet