Вода, водный кодекс

Склад фасованої води та його диференціація по території України

Проблема питної води в Україні й у Світі взагалі стає чим далі тим напруженіше [1, 3]. Низька якість водопровідної води, що спостерігається у більшості випадків в наслідок застарілої водопровідній мережі й т.п., примушує частіше користуватися фасованою водою. Однак, чи вирішує це проблему забезпечення якісною водою населення?
На полицях магазинів можна зустріти фасовані води різного призначення й походження. Це можуть бути питні столові води, мінеральні питні столові води, мінеральні столово-лікувальні води, води й інш., що добуті з артезіанських свердловин та з природних джерел, зустрічаються навіть води зі штучно створеною мінералізацією («BONAQUA»). Причому, навіть на географічно не віддалених територіях добувається вода з різних водоносних горизонтів різного складу й якості (табл., №3-4), то що говорити, про диференціацію складу по території України взагалі.

Topics: 

Біохімічне очищення стічних вод, що містять вуглеводні нафти

Боротьба із забрудненнями – важливий аспект природоохоронної діяльності людини, тому застосування біотехнології для вирішення таких проблем, як переробка відходів, усунення різних забруднень, утилізація ксенобіотиків і різноманітних полімерних матеріалів, розглядається фахівцями як важливий і перспективний напрямок природоохоронної діяльності. Особливе побоювання в даний час викликає все зростаюче забруднення морів, річок, ґрунту нафтою і нафтопродуктами. Шкідливі сполуки, що знаходяться в нафті, можуть накопичуватися в живих організмах, а потім надходити в організм людини.

Topics: 

Использование металлургических шлаков в cорбционных технологиях очистки вод для обеспечения экологической безопасности

Современная экологическая ситуация характеризуется высокой антропогенной нагрузкой на природные ресурсы. Актуальны комплексное использование и повышение степени утилизации промышленных отходов, которые могут служить заменителями технических материалов и продуктов [1]. К перспективным, ресурсно-ценным отходам относятся металлургические шлаки.

Topics: 

Вплив очистки підземних вод питного призначення на фізіологічну повноцінність їх мінерального складу

Підземні води (ПВ) є одним з альтернативних джерел водопостачання населення. Відповідно до Одеської міської програми раціонального використання та збереження питної води, поліпшення водопостачання населення «Чиста вода»  на 2001-2006 pp., починаючи з 2001 p., на території м. Одеса були відкриті та обладнані сучасною технологією очищення води і нині функціонують 15 бюветних комплексів.
Ессенціальні (життєво необхідні) мінеральні речовини потрапляють до організму людини у складі продуктів харчування і переважно питної води. В зв’язку з цим фізіологічна збалансованість мінерального складу питних вод є не лише показникам якості, але і важливим чинником формування здоров’я населення. У нормативно-законодавчих документах недостатня увага приділялася критеріям фізіологічної повноцінності мінерального складу питних  вод. В цьому відношенні виключенням є Державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» [1], які разом з показниками епідеміологічної безпеки питної води, санітарно-хімічними показниками безпеки і якості питної води і радіаційними показниками безпеки питної води, пред’являють вимоги до фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води [2-4].

Topics: 

Реагентне очищення шахтних вод

Вступ. Для України характерне як кількісне, так і якісне виснаження водних ресурсів через їх забруднення. Забезпеченість населення України ресурсами річкового стоку досить низька. У розрахунку на одного жителя показник водозабезпеченості в Україні у 2-8 разів менший, ніж у країнах, розташованих на пострадянському просторі. На одну людину річна водозабезпеченість ресурсами місцевого стоку становить 1,1 тис. м3. В нашій країні близько 75 % населення споживає воду з відкритих водоймищ, а із загальної кількості водопроводів 6 % не відповідають санітарним нормам. Ця проблема є надзвичайно гострою. Найбільш кризова ситуація сьогодні склалася у Луганській та Донецькій областях [1]. В цих областях зосереджена велика кількість підприємств, в результаті роботи яких утворюються великі об’єми шахтних вод. Шахтні води характеризуються підвищеної кислотністю, великою концентрацією різноманітних солей та високим вмістом сульфат-іонів. Отже, необхідно шукати різноманітні шляхи і засоби для вирішення цих проблем.
Одними з найефективніших методів в практиці водоочищення шахтних вод є реагентні методи, що передбачають застосування реагентів – коагулянтів. Як коагулянти най­частіше застосовують солі алюмінію і феруму: хлориди і гідроксохлориди алюмінію, а також сульфати і хлориди феруму, алюмінат натрію.

Topics: 

Водоснабжение городов в структуре экологических наук

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение городов обладает всеми свойствами сложных динамических систем в составе коммунального водного хозяйства.
Комплексы водоснабжения отличаются структурированностью, взаимосвязью и взаимозависимостью отдельных элементов, а их поведение характеризуется открытостью, изменчивостью, стохастичностью и частичной неопределенностью.
Методологические подходы к оценке экологической опасности, главным образом, исходят из оценки техногенных воздействий на окружающую природную среду (ОПС) и здоровье человека. Безопасность часто трактуется как соблюдение нормативных требований по этим воздействиям. Практически не учитывается экологическая опасность со стороны загрязненной и измененной среды опосредовано через питьевую воду, а если и рассматривается, то большей частью через санитарно-гигиенические нормативы качества воды.

Topics: 

Використання іммобілізованої мікрофлори для очищення природних вод, що зазнали антропогенного навантаження

В даний час склалася напружена ситуація із забезпеченням населення України доброякісною питною водою. Основним критерієм якості питної води є її вплив на здоров’я людини. Нешкідливість води забезпечується відсутністю в ній токсичних і шкідливих для здоров’я домішок антропогенного і техногенного походження.

Topics: 

Кораллы научились приспосабливаться к горячей воде

Мрачные прогнозы о гибели коралловых рифов в связи с повышением температуры Мирового океана могут быть пересмотрены. Как оказалось , рифы научились приспосабливаться к климатическим изменениям.

Команда ученых из Стэнфордского университета исследовала коралловые рифы у берегов Американского Самоа , где в последние годы вода в неглубокой лагуне прогревается до +35 ° С. Хотя для кораллов такая температура считается крайне высокой , здесь не наблюдается ни их вымирания , ни обесцвечивания. Зато , как отмечают исследователи , коралловые рифы у побережья Самоа « прекрасно себя чувствуют » и развиваются.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водный кодекс