Секція 5. Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. альтернативні (відновлювальні) джерела енергії

Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва

        Потужний розвиток підприємств харчової промисловості України зумовлює посилену зацікавленість прикладної екології до даної галузі народного господарства. Як відомо, харчова та переробна промисловість має достатньо велику кількість невирішених екологічних проблем, серед яких, в першу чергу, виділяють величезні обсяги стічної води, що, як правило, без використання жодних систем нейтралізації забруднюючих речовин скидається в природне середовище. Факт такого некоректного природокористування може бути розцінений як “екологічних злочин”.

Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва

        Потужний розвиток підприємств харчової промисловості України зумовлює посилену зацікавленість прикладної екології до даної галузі народного господарства. Як відомо, харчова та переробна промисловість має достатньо велику кількість невирішених екологічних проблем, серед яких, в першу чергу, виділяють величезні обсяги стічної води, що, як правило, без використання жодних систем нейтралізації забруднюючих речовин скидається в природне середовище. Факт такого некоректного природокористування може бути розцінений як “екологічних злочин”.

Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання

Нормальній роботі систем оборотного водопостачання перешкоджають різного роду відкладення та обростання, які утворюються у теплообмінних апаратах, трубопроводах та градирнях в процесі експлуатації. Для систем, працюючих на воді поверхневих джерел, характерний розвиток біологічних обростань, які складаються в основному із мікроорганізмів у теплообмінних апаратах та водоростей у градирнях [1].

Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств

Висока водоємкість та відсутність досконалих схем очищення стічних вод характерні для більшості вітчизняних промислових підприємств. Світовий досвід показує, що одним із перспективних напрямків економічно доцільного очищення стічних вод є проектування розподілених схем очищення стоків промислового підприємства.

Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення

        У період 1999-2001рр. на Полтавщині була розроблена й затверджена “Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області  на період до 2010 року” (Програма). Перше п’ятиріччя функціонування Програми й останні тенденції в державній екологічній політиці України зумовили необхідність проведення моніторингу стану виконання Програми.

Біомаса як альтернативне джерело енергії

Зараз відбувається підвищення інтересу до використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, бо це дозволяє країні знизити рівень залежності від імпорту енергоносіїв, а також сприяти вирішенню екологічних проблем, таких як обмеженість викопних енергоресурсів, викиди парникових газів.

Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива

        Экономия энергоносителей органического происхождения, ужесточение норм выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, а также ограничение эмиссии диоксида углерода заставляют большинство стран мирового сообщества искать пути уменьшения опасности воздействия тепловых двигателей на окружающую среду. Именно это определяет актуальность исследований и разработок, направленных на диверсификацию сырьевой базы, поиск эффективных источников сырья, так называемых альтернативных моторных топлив. В последнее время все более широкое распространение получают альтернативные биотоплива на основе масел и животных жиров. Интенсивные работы по переводу дизельных двигателей на биотопливо ведутся как в странах с ограниченными топливно-энергетическими ресурсами, так и в высокоразвитых странах, имеющих возможность приобретения жидких энергоносителей. 

Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей

        В решениях межправительственной Конференции в Киото (Япония) отмечено, что главной причиной возникновения парникового эффекта является увеличение выбросов диоксида углерода (CO2) в атмосферу в связи с ростом потребления ископаемого органического топлива (угля, нефти, газа). 
       Одним из потребителей органического топлива являются автомобили.
       Все ощутимее вызывает тревогу вред, наносимый выбросами в окружающую среду автомобилями работающими на бензине и дизтопливе, особенно работающими на дизельном топливе, поскольку в последнее время дизельные двигатели вытесняют бензиновые двигатели в легковом автомобилестроении, занимая доминирующее положение в сельскохозяйственной технике, на тепловозном и судовом транспорте. 
       По подсчетам экологов, на автомобили приходится 20 % общего количества выбросов CO2 и около 50 % смогообразующих частиц.

Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій

За Концепцією енергетичної політики України на період до 2020 року одним із пріоритетних напрямків вирішення проблеми енерго- і ресурсозбереження є заміна викопної сировини альтернативними поновлюваними джерелами, зокрема рослинного походження, і створення на їх основі екологічно сприятливих моторних палив, олив і поверхнево-активних речовин різного технічного призначення.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 5. Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. альтернативні (відновлювальні) джерела енергії